Pondělí 22. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Preventisté na Vysočině nezahálí

Hasičský záchranný sbor ČR neprovádí pouze hašení požárů a likvidaci dalších nehod nebo krizových situací, ale provádí též kontrolní činnost dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy na úseku požární ochrany.

Příslušníci HZS kraje Vysočina provedli za 1. pololetí 2004 296 komplex­ních a tématických požárních kontrol právnických a podnikajících fyzických osob. Při těchto kontrolách bylo celkem zjištěno 969 porušení povinností stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany.
Pro stručnou informaci jsou uvedeny tři nejčastěji porušované povinnosti. Nejčastěji byla porušována povinnost obstarávat požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (mimo jiné i přenosné hasicí přístroje) a udržovat je v provozuschopném stavu. Dále byla porušována povinnost označovat pracoviště a ostatní místa bezpečnostními značkami a také nebyly ze strany povinných subjektů dodržovány technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Mnoho dalších nedostatků také bylo zjištěno v oblasti vedení dokumentace o požární ochraně a také v oblasti školení a odborné přípravy zaměstnanců. Nedostatky zjištěné při kontrolní činnosti musí být odstraněny ve stanovených termínech, pokud povinná osoba nedostatky neodstraní, vystavuje se postihu ve formě pokuty.

Během 1. pololetí 2004 došlo na území kraje Vysočina celkem ke 385 požárům, při kterých došlo k celkové hmotné škodě 23 771 000,– Kč. Uchráněné hodnoty byly vyčísleny částkou 93 461 000,– Kč. Při požárech bylo evakuováno 37 osob a 4 osoby byly zachráněny. Bohužel došlo ke zranění 27 osob a 3 osoby byly při požárech usmrceny.

Tímto článkem by Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina chtěl apelovat na všechny řidiče, cyklisty a chodce, aby při setkání s vozidlem hasičů, ale i policie a záchranné zdravotnické služby, které má zapnuté výstražné zařízení, dodržovali několik následujících zásad:
- uvolněte vozidlu cestu sjetím k pravé krajnici, nebraňte v předjetí a prudce nebrzděte,
- nejezděte za vozidlem záchranářů ve snaze co nejrychleji projet křižovatkou,
- blíží-li se vozidlo záchranářů, nevstupujte na přechod pro chodce,
- blížíte-li se ke křižovatce a slyšíte nebo vidíte vozidlo záchranářů, dbejte zvýšené opatrnosti, i když jste na hlavní silnici a máte zelenou,
- při parkování na komunikacích (hlavně na sídlištích) parkujte vždy tak, aby vedle Vás zůstal volný pruh široký minimálně 3 metry,
- parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranic křižovatek, zatáček a zúžení komunikací tak, aby vozidlo záchranářů mohlo projet nebo odbočit,
- neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku, těsně před vjezdem do objektu a před hydranty nebo na nich.

Při dodržování těchto zásad velmi ulehčíte a urychlíte záchranářům příjezd k zásahům, u kterých mnohdy jde opravdu o vteřiny.

A propos, vždyť vlastně ani nevíte, jestli ti blikající hasiči nejedou právě k Vám.

Autor: Ing. Jan Bělohlávek – KŘ HZS kraje Vysočina
Sdílet