Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči jako orgán státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva přijímají podání už jen elektronicky

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru informuje v souvislosti se změnou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů o povinnosti stavebníka nebo stavebního úřadu předkládat s účinností od 1. 7. 2024 podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci uvedenou v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů od 1. 7. 2024 výhradně elektronicky v souladu s § 31 odst. 4 tohoto zákona.

Formy příjmu podání

V souvislosti s výkonem státního požárního dozoru budou možné následující formy elektronického příjmu podání:

Podání prostřednictvím webového portálu Elektronická po­dání

Podání lze učinit také prostřednictvím nového webového portálu Elektronická podání (EPO).

Podání prostřednictvím datové schránky

Datová zpráva musí být čitelná a odpovídat následujícím technickým parametrům:

 1. velikost velkoobjemové datové zprávy: 100 MB;
 2. počet příloh ve zprávě: 50;
 3. limit pro celkovou velikost rozbalených příloh typu ZIP: 3 GB.

Musí být připojen uznávaný elektronický podpis, elektronická značka nebo kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě, jejich platnost či zneplatnění, včetně vedení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a zda obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.

Identifikátor datové schránky je uveden na stránkách každého HZS kraje v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Podání prostřednictvím e-mailové komunikace

Podání prostřednictvím e-mailové komunikace musí odpovídat následujícím zásadám:

 1. e-mailová zpráva musí být zaslána na adresu podatelny místně příslušného HZS kraje (podle umístění stavby), MV – GŘ HZS ČR (stavby na území dvou a více krajů);
 2. e-mailová zpráva musí odpovídat technickým podmínkám elektronického podání;
 3. maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB;
 4. z důvodu kontroly antivirovým programem nesmí zpráva obsahovat archiv (např. *.zip, *.rar).

Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím e-mailové komunikace je uvedena na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče dat

Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče musí odpovídat následujícím zásadám:

 1. fyzicky lze předat přenosný technický nosič dat na podatelně;
 2. maximální velikost jednoho souboru je 3 GB;
 3. podporovaným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk;

Nosič se vždy po příjmu dat vrací přímo na podatelně.

Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím na technických nosičích dat v elektronické podobě je uvedena na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Podání

Podáním se rozumí v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu úkon směřující vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Náležitosti podání jsou dále podrobněji obecně upraveny § 37 správního řádu.Nemá-li podání zákonem předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, viz § 37 odst. 3 správního řádu.

Podání učiněné za využití služeb pro sdílení datových souborů (Úschovna, WeTransfer atd.), mimo úložiště poskytnuté MV – GŘ HZS ČR, není možné. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva nesplňuje podmínky přijímání dokumentů, Včetně podporovaných formátů, nebo obsahuje-li škodlivý kód, bude podatel, pokud je znám, vyzván k odstranění vad, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta – 10 dnů.

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, k podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se činí úkon vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti.

Podle zákona č. 12/2020 Sb. a zásady digitální formy úředně ověřeného podpisu platí, že:

 • pokud právní předpis stanoví požadavek úředního ověření podpisu, lze jej nahradit elektronickým způsobem podpisu v rámci digitální služby a vyhotovit tak elektronický dokument s úředně ověřeným podpisem jako originál bez nutnosti následné autorizované konverze.
 • dokument v listinné podobě (plná moc, náležitost žádosti) je převeden do dokumentu v podobě elektronické (listina je naskenována), a to subjektem oprávněným provádět konverzi.
 • součástí konverze je ověření shody obsahu těchto dokumentů, o čemž svědčí na dokumentu připojená ověřovací doložka subjektu, který konverzi provedl.
plk. Mgr. Jakub Prášil
odbor prevence – oddělení stavebně technické prevence
MV – generální ředitelství HZS ČR
Sdílet
Přiložené soubory
2024_06_27-Prehled_prijimanych_formatu.pdf zobrazit online PDF 170 kB