Sobota 29. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ochrana člověka na školách

Výuka ochrany člověka za mimořádných situací ve školách.Ilustrač­ní foto.

V dubnu 2002 schválila vláda České republiky svým usnesením číslo 417 „Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“. Koncepce mimo jiné položila důraz na prohloubení veřejné informovanosti, na přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události. Koncepce ochrany obyvatelstva se stala po přijetí zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému dalším a rozhodujícím opatřením pro transformaci civilní ochrany zahájené po roce 1989.
Bezprostřední pomoc občanovi při jeho ochraně poskytne obec, zaměstnavatel a složky integrovaného záchranného systému. Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva však musí být informovaný a sebevzdělaný občan, od kterého se očekávají adekvátní reakce na přijímaná opatření, na která je a bude připravován v rámci organizované přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci.

Jednou z forem přípravy obyvatelstva je výuka tématu ochrany člověka za mimořádných situacích ve školách. Začátkem 90. let byl zrušen na školách předmět branná výchova pro jeho předlistopadové ideologické zaměření. Od té doby nebyly legislativní předpoklady k tomu, aby pokračovala organizovaná příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných situací, včetně přípravy žáků. Na základě experimentu na vybraných školách, který organizoval tehdejší Hlavní úřad civilní ochrany ČR s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, vydalo v květnu 1999 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) „Pokyn k začleňování tématiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů“, kterým byla započata výuka ochrany obyvatelstva na školách na jiných základech ( ředitel školy rozhodoval o rozvržení témat do výuky jednotlivých předmětů a stanovoval konkrétní obsah vzdělávání v jednotlivých ročnících a předmětech a rovněž rozhodoval o organizaci a formě praktického cvičení). Hasičský záchranný sbor ČR se stal odborným garantem za obsahové zaměření výuky a didaktických pomůcek a vydal pro každou základní a střední školu jednu videokazetu se 4 videofilmy, které byly zhotoveny pro potřeby výuky témat: Povodně a ochrana člověka, Havárie s únikem nebezpečných látek, Než přijede záchranka a Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Pro každou školu zabezpečil HZS i příručky „Pro případ ohrožení“ a „Sebeochrana obyvatelstva“.

Mezníkem ve výuce ochrany člověka za mimořádných situací ve školách se stal Pokyn MŠMT ze dne 4. března 2003, který již ředitelům základních a středních škol ukládá zavést výuku ochrany člověka v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin, jejíž cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na rozpoznání varovného signálu „Všeobecná výstraha“ a činnost po jeho vyhlášení; používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků; přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru; činnosti integrovaného záchranného systému; poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí.

HZS kraje Vysočina ve spolupráci s tehdejším Pedagogickým centrem kraje Vysočina v letech 2001 až 2003 zorganizoval metodickou a obsahovou přípravu učitelů, kteří se podílejí na výuce této problematiky. V kraji Vysočina se těchto akcí zúčastnilo celkem 489 pedagogů. V říjnu a listopadu 2004 budou ve spolupráci HZS kraje Vysočina s Krajským úřadem Vysočina – odborem školství a Školícím střediskem HZS Tišnov probíhat v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, kteří se podílejí na výuce ochrany člověka za mimořádných situací. HZS kraje Vysočina vybavil každou základní a střední školu příručkou pro učitele „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ vydanou Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR a má pro zájemce z řad pedagogů k dispozici dotisky této příručky.

HZS kraje Vysočina na svých internetových stránkách (www.jihasici.web3.cz a www.hasici-vysocina.cz) informuje širokou veřejnost včetně škol o své činnosti, o zdrojích možných ohrožení na území regionu, a také poskytuje rady obyvatelstvu, jak se chovat za mimořádných situací ohrožujících život nebo majetek. Na těchto stránkách jsou také k dispozici příručky pro obyvatele a pedagogické pracovníky.

Pro výuku byly vydány už i učebnice, které odrážejí současné potřeby výuky. Nakladatelství Fortuna vydává učebnice tématiky Ochrana člověka od roku 2002 a nakladatelství Albra vydalo v roce 2004 učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. až 5. ročník základních škol.

Závěrem lze říci, že za poslední 2 roky byly vytvořeny legislativní, personální a materiální podmínky pro zefektivnění výuky žáků škol v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí . Nyní je třeba, aby žáci a studenti obdržené informace a získané znalosti a dovednosti ve škole, využili k ochraně své osoby a k poskytnutí pomoci druhým.

Ing. Vladimír Čech, KŘ HZS kraje Vysočina
Sdílet