Čtvrtek 27. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dekontaminační Tatra APZ 94 vyšla z vojenského ACHR 90

Likvidace mimořádných událostí představuje zvýšené nároky na nasazení jednotek HZS, zvláště pak na jejich technické vybavení a ochranné prostředky.

Jedním z nemalých úkolů v případě události s rizikem nežádoucího působení nebezpečných látek je spolehlivé zajištění dekontaminace. A to nejen případně zasažených civilních osob (tedy osob bez možnosti osobní ochrany), ale také místa a okolí úniku nebezpečné látky, a současně s tím dekontaminace zasahujících osob a použitého materiálu.

Určité řešení poskytuje spolupráce v rámci IZS s organizacemi a institucemi, které jsou k tomuto účelu vybaveny (např. Armáda ČR, Dekonta, aj.). Jejich nasazení lze využít při rozsáhlejších, zvláště závažných nebo déletrvajících zásazích.

Pro bezprostřední nasazení, tedy v takových případech, kdy bude nutné zajistit bezodkladné provedení dekontaminace (zejména při zasažení nebo ohrožení civilních osob) je zcela zřejmě tento úkol na hasičích, jakožto základní složce IZS. Z tohoto důvodu by měli být hasiči na takovou situaci dostatečně připraveni. Důležitým aspektem pro efektivní provedení, resp. zajištění dekontaminace je také úroveň disponibility technického vybavení.

Mobilním dekontaminačním systémem rozumíme komplexní soubor technických prostředků určených pro provedení a zajištění dekontaminace.

Mezi takovéto systémy patří automobil postřikový zásahový APZ 94, který byl v roce 1995 pořízen do výbavy a k užívání opěrné jednotky HZS hl. m. Prahy.

Základním vzorem pro tuto techniku je chemický rozstřikovací automobil ACHR 90, který byl vyvinut v konstrukční dílně podniku VOP 025 Nový Jičín původně pro vojenské účely. Modifikace APZ 94, určená pro hasiče, resp. složky IZS vznikla rovněž v Novém Jičíně.

„Chemická Tatra“, jak ji slangově nazývají pražští hasiči, či odborně správně technický automobil nebo ještě lépe dekontaminační automobil, je autonomní prostředek zabezpečující komplexní dekontaminaci osob, terénu, techniky, materiálu, komunikací a budov. Pojďme si tuto techniku představit blíže.

Dekontaminační automobil APZ 94 je určen k přepravě a přípravě dekontaminačních směsí a vody a k jejich aplikaci při dekontaminaci. Automobil je postaven na podvozku TATRA T 815 6×6, odvozeného od základních vozidel TATRA určených pro speciální techniku. Hlavní části automobilu jsou podvozek, kabina a nástavba.

Nástavba automobilu se skládá z rámu skříně nástavby, nádrží na vodu a směsi, nízkotlakého okruhu, parního okruhu, hydraulického okruhu, pneumatického okruhu, nádrží paliva, elektrického zařízení, naftových topení a příslušenství nástavby.

Do příslušenství automobilu patří postřiková lišta, vestavěné nízkotlaké čerpadlo META, přenosný agregát SANIJET, hadice, ruční nástřikové proudnice, automatická vysokotlaká proudnice, plovoucí čerpadlo, sudové čerpadlo v nevýbušném provedení, souprava dekontaminačního stanu, sprchy DEKONTA, záchytné vany, komunikační chodníky, výstražné a orientační tabule, sudy s detergentem, osvětlovací souprava a kabelové cívky.

Nádrže na směsi a vodu jsou vytvořeny dvěma příčnými přepážkami ve válcové nerezové nádobě o celkovém jmenovitém objemu 6300 dm3. Každá ze tří nádrží (komor) má užitečný objem 2000 dm3.

Přední a střední komora (dále jen „nádrž“ č. 1 a 2) je určena pro přípravu dekontaminační směsi pomocí mísícího zařízení umístěného v dolní části nádrží.

V zadní komoře (nádrž č. 3) je čistá voda. Všechny nádrže mají v horní části průlezy kruhového tvaru.

Víka těchto průlezů jsou opatřeny neprůbojnou kapilární pojistkou s pojistným ventilem. Toto je součástí větrací armatury nádrží umožňující přepravu některých agresivních kapalných látek.

Ve spodní části nádrží jsou dále ejektory pro ohřev kapalin a směsí v nádržích, ve dně nádrží jsou připevněny sací koše a spojovací potrubí nízkotlakého okruhu. Výtlačné potrubí nízkotlakého okruhu je vyvedeno z nádrže přední stěnou.

Zadní stěnou je vedeno potrubí pro přívod páry k ejektorům a přívod vody pro zařízení SANIJET.

Nízkotlaký okruh automobilu zajišťuje prostřednictvím vestavěného čerpadla META zejména výtlak do postřikové lišty a proudnic, čerpání vody do jednotlivých nádrží, vzájemné přečerpávání mezi nádržemi, plnění z cizího zdroje a čerpání z jednotlivých nádrží k spotřebičům.

Parní okruh automobilu slouží k ohřevu kapalin v nádržích parou. Zdrojem páry je zařízení SANIJET, které je umístěno v zadní skříni nástavby automobilu.

Přenosný agregát SANIJET C 921 D od firmy CRISTANINI je určen pro výrobu
· mokré a suché páry
· vysokotlaké horké vody
· nízkotlaké teplé vody
· vysokotlaké studené vody
· elektrického napětí 12V/230V

Zařízení SANIJET je připojeno k rozvodu studené vody, dále pak propojeno s parním okruhem nástavby ventily. Ve spodních částech všech tří komor nádrže jsou umístěny ejektory, do kterých je přes kohouty přívodu páry vedena pára přímo do prostoru nádrže. Hmotnost agregátu je 250 kg. Pro vykládání a nakládání agregátu je proto v zadní skříni umístěno stabilní otočné rameno a elektrický lanový naviják SUPERWINCH.

Hydraulický okruh nástavby plní dvě základní funkce – pohon odstředivého čerpadla META
a ovládání a pohon vyprošťovacího navijáku.

Pneumatický okruh je napojen na rozvod tlakového vzduchu podvozku. Tlakový vzduch je použit pro pneumatické ovládací válce, které ovládají některá zařízení, např. ventil postřikové lišty, klapka vývěvy. Přepnutím ručně ovládaného ventilu se odbrzďuje vyprošťovací naviják.

Elektrické zařízení zajišťuje provoz elektrických zařízení, např. ovládání postřikové lišty, ovládání vyprošťovacího navijáku, otevření přetlakových a podtlakových pojistek nádrží, kontrola hladiny a teploty v nádržích, automatické zastavení plnění, a další.

Plovoucí čerpadlo zde slouží hlavně k čerpání vody z otevřeného vodního zdroje, případně k odčerpání olejových skvrn na vodních plochách.

Vyprošťovací hydraulický naviják slouží pro vyprošťování vozidel, břemen, apod. Je upevněn v zadní části rámu nástavby. Provozní zatížení navijáku je 9 600 kg bez použití kladky.

Vybavení automobilu obsahuje další prostředky pro účinný požární nebo technický zásah -odmašťovací a dezinfekční přípravky, kanystry s pěnidlem, páry gumových rukavic a holínek, respirátory, lehké ochranné obleky, protichemické a protiplynové obleky a vzduchové dýchací přístroje pro posádku, identifikační a detekční přístroje, textilní a posypové sorbenty, samolepící záplaty, havarijní tmel, plastové nádoby a sběrné vaky pro uložení kontaminovaného materiálu, prostředky k vymezení nebezpečné zóny a pomocné nářadí pro dekontaminaci.

Zařízení automobilu APZ 94 umožňuje:
· Přípravu a ohřev dekontaminačních směsí
· Dekontaminaci proudnicí vysokotlakou vodou
· Dekontaminaci proudnicemi nízkotlakou vodou
· Dekontaminaci proudnicemi s kartáčem
· Dekontaminaci pěnou
· Sprchování osob
· Dekontaminaci terénu a komunikací postřikovou lištou
· Hašení požáru
· Čerpání plovoucím čerpadlem
· Čerpání sudovým čerpadlem
· Zásobování jednotek vodou

K aplikaci dekontaminační směsi na kontaminovaný povrch a k oplachu vodou se používají ruční nástřikové proudnice. Proudnice jsou opatřeny uzávěrem a mohou být podle potřeby osazeny různými druhy trysek.

Výhodou použití ručních proudnic je detailní aplikace i na špatně přístupných místech nebo na velmi členitém povrchu.

Automatická pistolová proudnice je určena pro dekontaminaci vysokotlakou vodou, zejména k hrubé očistě (např. od bláta, mazacích tuků, apod.). Proudnice je stabilně připojena na zařízení SANIJET.

Nástřikové proudnice se používají pro nástřik dekontaminačních směsí na kontaminovaný povrch a pro oplach vodou po uplynutí doby expozice. Pro nástřik směsi se proudnice osazuje tryskou 3 mm, pro oplach vodou tryskou 4,5 mm.

Proudnice s kartáčem se používají pro nanášení směsi na kontaminovaný povrch. Proudnice je osazena tryskou 1,8 mm, a kartáči. Výhodou tohoto způsobu je kombinovaný mechanický účinek kartáče spolu s fyzikálně chemickým působením dekontaminačního činidla směsi.

Pěnotvorné proudnice se používají pro nanášení směsi ve formě pěny na kontaminovaný povrch. Předností tohoto postupu je hlavně přehlednost při nanášení směsi, ale také vizuální kontrola odstraňování směsi oplachem. Důležitým faktorem je podstatně delší setrvání směsi na povrchu oproti nástřiku kapalné směsi. Proudnice je osazena speciální pěnotvornou tryskou.

Příprava a ohřev směsí

Přípravu dekontaminační směsi pro speciální očistu provádí obsluha automobilu. Směsi se připravují v nádrži č. 1 nebo 2, v nádrži č. 3 zůstává pouze čistá voda, příp. se vyprázdní pro odčerpání kontaminované vody.

V první fázi se dekontaminační činidlo vloží do prázdné nádrže, aktivuje se plnění nádrže a automatické zastavení plnění. Kapalina vtéká do nádrže přes otvory v přiváděcím potrubí mísícího zařízení a mísí směs ve spodní části nádrže. Po naplnění nádrže se čerpadlo automaticky zastaví.

V další fázi se směs promíchá přes čerpadlo META po dobu 1 minuty. Poté se provede kontrola promísení směsi, popřípadě se pokračuje v minutových intervalech do úplného rozpuštění látky.

Přípravu směsi lze provést před jízdou k zásahu s promícháváním za jízdy nebo přímo na místě zásahu.

Ve zvláštních případech (např. při přípravě a aplikaci směsi za nízkých teplot) nebo na požadavek velitele zásahu lze provést ohřev kapaliny nebo směsi v nádržích. Ohřev se provádí prostřednictvím parního okruhu. Zdrojem páry je zařízení SANIJET, odkud se parním potrubím dopravuje pára přímo do prostoru nádrže. Při ohřevu v nádrží je ovšem nutné počítat s určitým objemem páry určené k ohřevu.

Dovolte mi na závěr malou úvahu. Automobil ACHR 90, který je konstrukčně shodný s APZ 94 (liší se pouze specifickým vybavením) je původním záměrem určen pro dekontaminaci bojové techniky a terénu, a zároveň obsluhy, která dekontaminaci provádí.

Z toho vychází argument některých hasičů, že automobil APZ 94 není pro účely a potřeby hasičů příliš vhodný. Na druhé straně je ovšem třeba namítnout, že podobná speciální technika, která by byla schopná zajistit tolik funkcí najednou, u hasičů v Česku, v současné době, neexistuje. Alespoň jsem se s ní nesetkal.

Jak už jsem naznačil v úvodu, je možné v případě vzniku mimořádné události si v rámci IZS vyžádat a nasadit automobily ACHR 90 od Armády ČR i s vycvičenou obsluhou. Armáda ČR, resp. její specializované síly mají ovšem, v souladu s předpisy, dobu pro uvedení do pohotovosti 24 hodin a navíc dojezd z místa jejich dislokace, což je Liberec. A to nehledě k faktu, že tyto síly a prostředky mohou zrovna operovat v zahraničí, jak už několikrát, jelikož si díky zkušenostem a odbornosti získali oprávněně uznání v mezinárodním měřítku.

Mimo jiné je také všeobecně známo, že snahou Armády ČR je vytvoření mezinárodního praporu chemické ochrany, který vlastně počítá s nasazením kdekoliv ve světě.

V čem tedy je taková technika u hasičů potřebná? Nejdůležitějším faktorem je samozřejmě ochrana civilního obyvatelstva, tedy záchrana zasažených osob a eliminace bezprostředního nebezpečí pro osoby ohrožené.

Z toho jednoznačně vyplývá potřeba okamžité reakce a zahájení dekontaminace v co možná nejkratším čase. Základem je přitom ale také dekontaminace zasahujících osob, tedy vlastních sil a prostředků.

Mobilní dekontaminační systémy jako je APZ 94 umožňují, dle mého názoru, splnění takových úkolů efektivně a na profesionální úrovni.

Ing. Filip Vojtěchovský, HZS hl. m. Prahy
foto: autor a HZS hl. m. Prahy

Sdílet