Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Backdraft – část 1

Hasiče kromě jiných nebezpečí ohrožují jevy které je možné všeobecně označit termínem nelineární průběh rozvoje požáru. O co vlastně jde ?

Hasiči a záchranáři na celém světě se při hašení požárů setkávají s celou řadou nebezpečí.V pod­statě při každém požáru jim, podle toho co a kde hoří, hrozí popálení, intoxikace, opaření, fyzické a psychické vyčerpání, pád, poleptání, udušení, úraz elektrickým proudem, výbuch, zřícení konstrukcí a mnoho dalších nebezpečí. Mimo tato častá a všeobecně známá nebezpečí mohou být hasiči a záchranáři ohroženi i jevy, které se vyskytují sice zřídkakdy, ale zato jsou o to intenzivnější a tím nebezpečné. Obecně je možno tyto jevy označit termínem nelineární průběh rozvoje požáru. Konkrétně se jedná o tyto tři jevy:

• flashover,
• backdraft (v britské angličtině backdraught),
• explozi zplodin hoření.

Tyto fenomény bývají často vzájemně zaměňovány, protože mají některé podobné parametry – zejména rychlost průběhu, šíření plamenů a efekt, kterým působí na pozorovatele. Jde však o různé jevy, které mají různou příčinu vzniku a dochází k nim v různých fázích rozvoje požáru. Mají rozdílné příznaky, mechanismus průběhu a následky. Z toho vyplývají i různá nebezpečí pro zasahující jednotky a možnosti ochrany proti nim.

V této sérii článků která vychází z diplomové práce Pavla Vítka na Vysoké školé báňské – Technická univerzita Ostrava se budeme zabývat jevem, který je znám již téměř jedno století pod názvem backdraft.


DEFINICE POJMU BACKDRAFT

Jak bylo uvedeno v úvodu, jsou nelineární jevy v průběhu požáru často zaměňovány. V této kapitole se je pokusíme přesně definovat, popsat jejich podstatu, projevy a jiné charakteristiky a tím odlišit backdraft od ostatních jevů.

Exploze zplodin hoření
Exploze zplodin hoření má s backdraftem mnoho společného. Lze v podstatě říci, že backdraft je jednou z forem explozí zplodin hoření. Backdraft je mezi nimi specifický příčinou vzniku.

Flashover
Mezi backdraftem a flashoverem je několik rozdílů, které je deklarují jako dva naprosto odlišné a samostatné jevy a které nám pomáhají je pochopit. Podle Dunna jsou základní rozdíly čtyři.

Prvním rozdílem je četnost výskytu. Flashover je u požárů v uzavřených prostorách. velmi častý jev. Backdraft sice vzniká na stejných místech, ale je poměrně zřídka se vyskytujícím fenoménem.

Druhým rozdílem jsou tlakové účinky. Flashover je nemá, ale backdraft ano. Je tudíž explozí a má odpovídající následky. Zatímco při flashoveru dojde pouze k objemovému vzplanutí v prostoru, při backdraftu dochází k roztříštění skleněných výplní, povalení lidí a destrukci stavebních konstrukcí málo odolných proti tlaku.

Třetím rozeznávacím znamením je příčina vzniku jevu. K flashoveru dojde, je-li přítomna hořlavá látka a okysličovadlo a stoupne-li teplota. Backdraft nastane, pokud je přítomna hořlavá látka o dostatečné teplotě a náhle přivedeme okysličovadlo.

Poslední rozdíl je ve fázi rozvoje požáru, v němž daný jev vzniká. Pokud průběh požáru rozdělíme na tři časové úseky (rozvoj, plně rozvinutý požár a dohořívání), pak flashover nastává pouze v první fázi a znamená přechod k plně rozvinutému požáru. Backdraft nastává v případě, kdy je prostor silně zakouřen, prohřát a hoření probíhá bezplamennou formou, tedy v podmínkách typických pro třetí fázi rozvoje požáru za nedostatku okysličovadla. Dunn připouští výskyt backdraftu i v první fázi požáru, a to v případě, že je v prostoru tak málo okysličovadla, že ani nedojde k flashoveru a následnému plamennému hoření. Pak by byl vlivem žhnutí sice prostor zakouřený, ale podle mého názoru by tam byla teplota příliš nízká pro vznik backdraftu.

Definování pojmu „backdraft“
Vlastní pojem „backdraft“ není nový. Poprvé byl použit v roce 1914 . Autor (P.D.C. Steward – NFPA) jej definuje takto: „Tyto „exploze kouře“ často nastávají v hořících budovách a jsou běžně nazývány „back – draught“ nebo „výbuch horkého vzduchu“. Požáry v nižších částech budov často vyplní celou budovu hustým kouřem dříve, než je zpozorován při výtoku štěrbinami okolo oken. Po příjezdu hasičů jsou v budově vytvořeny (otevřeny) otvory, kterými je vpuštěn čerstvý vzduch. Směs vzduchu a hořlavých zplodin hoření se bleskurychle vznítí ve všech podlažích. Někdy to má dostatečnou sílu k vyražení všech oken, zavřených dveří místností, do kterých kouř proniknul, stropů pod podkrovím, atd).“

Pojem backdraft není stanoven definicí ISO (International Standart Organisation – Mezinárodní organizace pro standardizaci). Definují jej NFPA (National Fire Protection Asociation – Národní asociace pro požární ochranu – USA) a IFE (Institution of Fire Engineers – Instituce požárních inženýrů – Velká Británie).

Definice IFE
„Backdraft je exploze většího nebo menšího rozsahu, způsobená vniknutím čerstvého vzduchu z jakéhokoliv zdroje nebo příčiny do hořící budovy, kde probíhá hoření za nedostatku vzduchu.“

Definice NFPA
„Backdraft je exploze nebo rychlé hoření vznětlivých plynů, která nastává, když je kyslík přiveden do budovy, která není dostatečně větrána a v níž je z důvodu požáru nedostatečný obsah kyslíku.“

Po mnoho let byl „backdraft“ technickým termínem používaným výhradně v odborných kruzích. Renesance nastala po natočení filmu se stejnojmenným názvem v roce 1991. Vedlo to k tomu, že se tak často pojmenovávaly všechny rychlé a explozivní jevy probíhající při požárech, tedy kromě skutečných backdraftů i flashover, exploze kouře a jiné jevy.


Zdroj:
Diplomová práce
Student: Pavel Vítek
Vedoucí diplomové práce: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Redakčně upraveno
Sdílet