Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na pomoc jednotkám PO

Odborná příprava členů jednotek SDH

Aby členové jednotek sborů dobrovolných hasičů mohli dobře plnit úkoly, ke kterým jsou jejich jednotky předurčeny, musí si neustále rozšiřovat své znalosti. Víme, jak je obtížné se pečlivě připravit na čím dál náročnější úkoly, které před hasiči stojí, a to zejména pro ty, kteří jsou v jednotce činní mimo své zaměstnání. Proto v Hasičských novinách otvíráme novou rubriku „Na pomoc jednotkám PO“.Za provádění pravidelné odborné přípravy členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo členů jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen „dobrovolná jednotka“) odpovídá velitel jednotky. Ministerstvo vnitra každoročně stanovuje jen základní zaměření odborné přípravy. Toto zaměření by mělo tvořit základ plánu odborné přípravy, který připravuje velitel každé jednotky. Do plánu by však měl zařadit další témata s ohledem na předurčenost jednotky k záchranným pracím.
Hlavní témata odborné přípravy pro rok 2005
vyhlášená ministerstvem vnitra, respektive generálním ředitelstvím HZS ČR, pro dobrovolné jednotky.

Pro všechny členy dobrovolných jednotek:
– Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů.
– Komunikace v jednotce PO.
– Pronikání do objektu (násilný vstup).
– Dopravní a útočná hadicová vedení.
– Aplikace hasební látky.

Pro strojníky dobrovolných jednotek PO:
– Prevence dopravních nehod podle Řádu strojní služby jednotek PO.
– Zásady bezpečné jízdy.
– Dálková doprava vody hadicovým vedením.
– Obsluha a údržba přenosných agregátů.

Pro velitele dobrovolných jednotek PO:
– Taktické postupy a řízení zásahů podle Bojového řádu.
– Seznámení s požárním poplachovým plánem kraje.
– Seznámení se zařazení jednotky v požárním poplachovém plánu.
– Činnost ohlašovny požáru obce (podniku).
– Práva a povinnosti velitele zásahu.
V rámci teoretické přípravy je třeba členy dobrovolných jednotek PO v potřebném rozsahu seznámit i s ustanoveními vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (dále jen „vyhláška o jednotkách PO“), vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je také nutné, aby členové jednotek v potřebném rozsahu znali bojový řád jednotek PO a předpokládané zvláštnosti, nebezpečí a bezpečnostní zásady pro zásahy standardně prováděné dobrovolnou jednotkou. Hasiči určení k používání dýchacích přístrojů navíc musí alespoň jednou za tři měsíce procvičit použití těchto přístrojů. Hasiči určení k používání protichemických ochranných oděvů a oděvů proti sálavému teplu a ohni musí procvičit použití těchto obleků nejméně jedenkrát za půl roku a hasiči určení k používání prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek musí nejméně jednou měsíčně procvičovat použití těchto prostředků. Je třeba pamatovat i na to, že řidiči požárních automobilů se zvláštním výstražným zařízením, kteří v průběhu 4 týdnů neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu anebo jiné motorové vozidlo stejné hmotnostní kategorie, absolvují bezodkladně kondiční jízdu v délce nejméně 10 km.
V rámci praktického výcviku je třeba provádět bojová rozvinutí podle Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik. Každá jednotka SDH obce musí uskutečnit nejméně jedno taktické cvičení organizované ve správním obvodu příslušného obecního úřadu za účasti představitelů obce.
V rámci speciální tělesné přípravy se doporučuje ve spolupráci s HZS kraje a občanskými sdruženími organizovat soutěže v požárním sportu pro kategorii dobrovolní hasiči. Občanská sdružení mohou pro tento účel získat státní dotaci na organizaci místních (okresních), krajských (regionálních) kol a mistrovství v požárním sportu. Generální ředitelství navíc doporučilo HZS krajů, aby ve spolupráci s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany, organizovaly pro dobrovolné jednotky místní soutěže ve speciální tělesné přípravě s prvky bojového rozvinutí, které přispějí k procvičení vybraných druhů bojových rozvinutí.
Hasičské záchranné sbory krajů mohou velitelům jednotek kategorie JPO II, které naplňují podmínky akceschopnosti i organizace výkonu služby podle Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 54/2003, pomoci s odbornou přípravou jednotky formou výcviku celé dobrovolné jednotky na stanici HZS a to v minimálním rozsahu 40 % celkové roční doby (tj. 16 hodin) pravidelné odborné přípravy této jednotky. Je vhodné, aby se s přihlédnutím k místním podmínkám a předurčenosti jednotky prováděl teoretický i praktický výcvik pravidelně v průběhu celého roku.
Sdílet