Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rozhovor se starostou

Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter: Slovo hasič prožívá renesanci a prestiž sborů nebývale vzrostla

* Pane starosto, letošní rok je mimořádný, první červencový víkend se bude konat sjezd našeho občanského sdružení. Nazrává čas pro hodnocení toho, co Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v uplynulých pěti letech dokázalo. Jak to vidíte očima prvního muže dobrovolného hasičského hnutí?

- Jsem přesvědčen o tom, že v prvé řadě byl výrazně posílen morální kredit dobrovolných hasičů ve společnosti. Prestiž našeho humanistického hnutí nebývale vzrostla. Naši členové zasahovali u tisíců požárů, havárií a neštěstí, obstáli při největší povodni, jaká kdy postihla české země, čelili vichřicím a loni v létě v Litovli dokonce tornádu, stavěli se do cesty sněžným bouřím a dalším živlům. Veřejnost to nemohla přehlédnout. Lidé až na výjimky pochopili, že nejsme zbyteční, že nejsme sami pro sebe, ale pro druhé. Slovo hasič prožívá renesanci a nevzbuzuje úsměv.

* Jak nyní vypadá organizační struktura SH ČMS?

- Podařilo se nám demokratickým způsobem dotvořit organizační uspořádání. Po konstituování vyšších územně správních celků jsme ustavili krajská sdružení hasičů, jsou bez výjimky ve všech krajích.

* Není tento organizační článek nadbytečný?

- Vůbec ne. Umožnilo nám to navázat dobré kontakty s krajskými zastupitelstvy, už jsme poznali, že krajské orgány v nás vidí cenného partnera, naší práce si váží a všestranné připravenosti pro mimořádné situace si cení. Není jediný krajský hejtman, který by se k nám otočil zády, naopak, všichni nás podle možností podporují, někteří z nich se přišli podívat na krajská mistrovství v požárním sportu, vítězům osobně předávali své poháry a nefalšovanými slovy ocenili fyzickou zdatnost dobrovolných hasičů.

* Jaké jsou nyní vztahy SH ČMS s jinými občanskými sdruženími dobrovolných hasičů?

- Vztahy s Českou hasičskou jednotou a Moravskou hasičskou jednotou se zásadně změnily. Přestali jsme navzájem na sebe hledět „přes prsty“, skončila nevraživost, ctíme se, nic si nevyčítáme, neohlížíme se na minulá bouchání do stolu, práskání dveřmi a rozchody, hledíme k budoucnosti. Máme přátelské vztahy na všech úrovních, včetně ústředních, což vytváří předpoklad k pozdější integraci našeho hnutí na zcela rovnoprávných základech. Jsme sice ještě organizačně rozděleni, ale v chápání našeho poslání jsme jednotni a nijak se nehašteříme, nepřetahujeme, nepovyšujeme. Táhneme za jeden provaz a jedním směrem.

* Hasičské hnutí se nezrodilo včera, jaká je naše kontinuita s tradicí?

- Naše sbory stále více ctí svoji minulost. Připomínají si jubilea svého vzniku, oprašují kroniky, rámují staré vybledlé fotografie, poznávají své předchůdce, renovují starou muzejní techniku, na které se podepsal zub času. Šijí se nádherné prapory s památným datem založení sboru. Na málokterém praporu schází městský či obecní znak jako symbol zakotvenosti v obci. Jsou to projevy zdravého patriotismu. Ty prapory říkají – odtud pocházíme a tady jsme doma! Nový vzhled získávají naše zbrojnice, domovská místa našich sborů a zásahových jednotek. Jsou v nich nejen garáže, ale také klubovny a společenské sály. Nikoli náhodou se některé dobře upravené zbrojnice proměňují v důstojné volební místnosti.

* Uplynulý rok byl pestrý na různá výročí, připomeňme si je.

- Zdařilé byly oslavy 140 let založení prvního českého sboru v Litoměřicích a nezapomněli jsme, že uplynulo rovných 1700 let od mučednické smrti sv. Floriána. Patron hasičů je po sv. Janu Nepomuckém druhým nejčastěji zobrazovaným světcem na našich náměstích a návsích, lze ho spatřit na našich zbrojnicích. Ukazuje to, že bez rozdílu náboženského vyznání či světového názoru vůbec máme smysl pro tradice, společenskou a kulturní posloupnost dějin naší země, že jsme vlastenci. Mezi naše jubilea patřil i fakt, že v září 2004 uplynulo 75 let od otevření Hasičského domu na pražských Vinohradech, po Sokolském domě na Malé Straně to byl historicky druhý spolkový dům v hlavním městě. Na architektonické provedení „prvního pražského mrakodrapu“, jak stavbu nazval dobový tisk, můžeme být dodnes hrdi. Myslím, že se nám daří být důstojnými správci Hasičského domu, sídla ústředí našeho Sdružení a Hasičské vzájemné pojišťovny. Chováme tak úctu k neobyčejnému budovatelskému činu předků, kteří dům postavili navzdory tehdejší hospodářské krizi ze sbírek hasičů a darů.

* Jaká je naše ediční činnost?

- Sbory vydávají někde rozsáhlejší a jinde útlejší publikace, v nichž připomínají svoji bohatou historii a zakotvenost ve svém městě a obci. Vydali jsme první elektronické médium – CD nosič, který moderním způsobem mapuje 140 let českého hasičského hnutí. Daří se nám zachovat obě hasičská periodika: Hasičské noviny jako aktuální zpravodajský čtrnáctideník a Hasičskou a záchranářskou Alarm revue jako obrazový, publicistický a reprezentativní žurnál.
Vydali jsme dokumenty pro odbornou způsobilost strojníků, velitelů, preventistů a vedoucích mládeže. Pomohli jsme ke zrodu tří poštovních známek s hasičskou tématikou a chci připomenout, že takové známky Česká pošta a její federální předchůdkyně nevydaly téměř čtyřicet let. Se zájmem i v nehasičských kruzích se setkala objevná publikace Čeští hasiči na Volyni, která ukázala na dosud neznámou historii našich sborů v cizině a vlastenectví dobrovolných hasičů z Volyně při osvobozování Československa od hitlerovského fašismu.

* Kde všude v Evropě máme přátelé?

- Významně jsme prohloubili dvoustrannou součinnost s dobrovolnými hasiči okolních států. Zatímco takové vztahy se slovenskými hasiči byly vzhledem k našemu společnému soužití zcela běžné, s maďarskými hasiči prakticky neexistovaly. Mimořádnou dynamiku nabraly naše vztahy s polskými hasiči. Zejména sbory v příhraničí navazují přátelské kontakty s dobrovolnými hasiči v Německu a Rakousku.

* Jaké jsou nyní vztahy se státními orgány?

- Soudím, že od zrodu ČR jako samostatného státu nebyly lepší. Ať již na úrovni centrální, nebo nyní v rovině krajů. Projevuje se to mj. v pomoci hasičských záchranných sborů krajů při organizování řady akcí nebo při bezplatném převodu majetku, zejména některé techniky.

* Bez sponzorů se v tržních podmínkách zřejmě neobejdeme.

- Navázali jsme spolupráci s významnými sponzory, hospodářsky úspěšnými subjekty. Jejich štědrost nám dovoluje pořádat na potřebné úrovni mistrovství v požárním sportu a jiné vrcholné akce.

* Jak si vedou hospodářské organizace SH ČMS?

- Zavládla v nich potřebná ekonomická stabilita. S výsledky práce akciových společností Hasičská vzájemná pojišťovna a Výzbrojna požární ochrany i našeho hasičského vydavatelství Fire Edit, společnosti s ručením omezeným, můžeme být vcelku spokojeni. Neskrýváme, že jsou rezervy, ale máme vůli je hledat a určité problémy, které své kořeny mají v minulosti, krok za krokem řešíme.

* Co se zatím nepodařilo?

- I když máme dobré vztahy s mnohými poslanci a senátory, ještě se nám zákonodárné orgány nepodařilo přesvědčit, aby přijaly zákonné normy, které by legislativně, jak je to v jiných zemích běžné, řešily financování dobrovolné požární ochrany. V důsledku toho stárne naše technika. Zatím se nám také nedaří „dosáhnout“ na zdroje některých evropských fondů, jak se to např. daří dobrovolným hasičům v Polsku.

* Jak probíhají přípravy sjezdu?

- Započaly již loni, kdy jsme oslovili celou členskou základnu a stanovili jednotlivé temíny výročních valných hromad sborů, okrsků a okresních shromáždění delegátů SDH. Na nich se volí nové výbory sborů, okrsků, okresních sdružení, zástupci okresů do krajského sdružení a konečně delegáti III. řádného sjezdu SH ČMS.

* Jaký je klíč pro sjezd?

- Tisíc členů bude zastupovat jeden delegát, to znamená, že se sejde přes 300 delegátů s hlasem rozhodujícím.

* Jak vypadá předsjezdový kalendář?

- Valné hromady SDH proběhnou do 31. ledna, okrsků do 28. února, okresních sdružení do 31. března, volby orgánů krajských sdružení budou uzavřeny do 30. dubna, poslední shromáždění starostů okresních sdružení bude nejpozději 31. května.

* Připomeňme, kdy a kde se III. řádný sjezd SH ČMS koná.

- Sjezdové jednání proběhne ve dnech 2. a 3. července 2005 v kulturním domě v Klatovech. Organizace sjezdu byla svěřena okresnímu sdružení hasičů v Klatovech nikoli náhodou. Máme tam nejvíce sborů a nejsilnější členskou základnu. Věřím, že hasiči z Klatovska se této úlohy i pocty dobře zhostí, prověrkou jejich organizačních schopností byl celostátní hasičský ples v roce 2003 a loni v září mistrovství družstev v požárním sportu v Sušici. Všechny akce proběhly na vysoké úrovni.

* Jaká je programová náplň sjezdu?

- K diskusi byly předloženy všechny základní dokumenty. Delegáti zhodnotí období od II. řádného sjezdu SH ČMS, který se konal v roce 2000 ve Žďáru nad Sázavou, přijmou program našeho občanského sdružení na příštích pět let, vytyčí naše nové úkoly, zvolíme nové orgány.

* Jaké orgány to budou?

- Bude zvolen starosta a jeho čtyři náměstci a další členové výkonného výboru včetně ústřední kontrolní a revizní rady v čele s předsedou. Každá krajská delegace si na sjezdu zvolí svého zástupce do výkonného výboru. Ve výkoném výboru tedy budou představitelé všech čtrnácti krajů a samozřejmě pětice členů vedení.

* Jaké má naše sdružení odborné rady?

- Máme ústřední odbornou radu velitelů, dále prevence, mládeže, historie, vnitroorganizační, hospodářskou a sekci civilní ochrany. Jako pomocný orgán pracuje aktiv zasloužilých hasičů.

* Přijedou na sjezd hosté ze zahraničí?

- Chceme v souladu s tradicemi a dobrými vztahy pozvat delegace okolních států, tedy ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Německa.

* A pokud jde o naše dvě další občanská sdružení hasičů?

- Samozřejmě, uvítáme delegace České hasičské jednoty i Moravské hasičské jednoty. Jejich přítomnost na sjezdu budeme chápat jako výraz našich dobrých vztahů, o nichž jsem již hovořil. I já jsem se zúčastnil sjezdu České hasičské jednoty. Chtěl bych ještě dodat, že naše pozvání dostanou zákonodárné a státní orgány.

* Jaká je vůbec naše členská základna?

- Máme přes 8 000 sborů, mírně jich ubývá, zanikají především ty malé, počet členů však roste, přesáhl počet tří set tisíc. Na tomto přírůstku se podílí především mládež, což je dobrá vyhlídka.

* Pane starosto, máte za sebou pět let práce v čele Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nejpočetnějšího občanského sdružení země. Budete opět kandidovat do této funkce?

- Netajím, že ano. Rád bych pokračoval v práci, to dobré rozvíjel, to, co se ještě nepodařilo, bych chtěl splnit. Získal jsem cenné zkušenosti. Nejen v uplynulých pěti letech, ale také v předchozích funkcích. S hasičským hnutím jsem spojen od dětství. Vše, co mi toto humanistické hnutí dalo, chci ještě zúročit v jeho prospěch. Za současný hlavní cíl si kladu úkol pomoci zkvalitnit podmínky pro záchranářskou činnost našich sborů.

* Co byste rád vzkázal členům našich sborů, jejich příznivcům a přátelům?

- Jak se sluší na začátku každého Nového roku a sjezdového roku zvláště: přeji všem hodně zdraví, osobního štěstí, životní pohodu a spokojenost. Nejen hasičům, hasičkám a jejich rodinám, ale také starostům obcí a měst, obecním, městským a krajským zastupitelům, hejtmanům, všem, kdo stojí na naší straně a s hasiči spolupracují.

Za rozhovor poděkoval:
IVO HAVLÍK
Sdílet