Středa 27. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stanovy ČHSF

Stanovy České hasičské sportovní federace (ČHSF)

1. Název a sídlo sdružení

1.1 Oficielní název sdružení občanů je ČESKÁ HASIČSKÁ SPORTOVNÍ FEDERACE
1.2 ČHSF působí na celém území České republiky
1.3 Sídlem ČHSF je Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40, PSČ 700 44;

2. Založení sdružení

2.1 ČHSF byla založena na ustavujícím shromáždění dne 26. 9. 2003
2.2 ČHSF byla založena na dobu neurčitou

3. Účel a předmět činnost sdružení

3.1 ČHSF má za účel podporovat sport hasičů, rodinných příslušníků; přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů a rozvíjet jejich mezinárodní sportovní kontakty;
3.2 ČHSF nepřipustí diskriminaci jednotlivců nebo skupin na základě rasy, pohlaví, náboženství nebo politické příslušnosti;
3.3 ČHSF je zástupcem České republiky v „European Fire Service Sport Federation – E.S.F“ (Evropská sportovní federace hasičů);
3.4 ČHSF organizuje zejména republiková, případně krajská kola, volno časové sportovní aktivity a reprezentaci hasičů České republiky na vybraných mezinárodních akcích ve vybraných sportech;

4. Zásady hospodaření sdružení

4.1 členské příspěvky
4.2 dotace od sportovních svazů, jiných organizací a fyzických osob
4.3 granty
4.4 sponzoring

5. Členství ve sdružení, členské příspěvky

5.1 Členem ČHSF se může stát příslušník nebo zaměstnanec Hasičského záchranného sboru.
a) samostatně jako fyzická osoba;
b) prostřednictvím sportovního klubu
c) prostřednictvím hasičského sportovního klubu
5.2 Členem ČHSF se může stát každý občan a také skupiny obyvatel formou kolektivního členství
5.3 Pro vznik členství v ČHSF je nutné:
a) projevit svobodnou vůli stát se členem ČHSF (jednotlivec nebo kolektiv);
b) zaplatit členský příspěvek na daný kalendářní rok;
5.4 Nezaplacení členského příspěvku do 30. září běžného kalendářního roku má za následek zánik členství v ČHSF dnem 1.ledna následujícího roku;

6. Práva a povinnosti člena sdružení

6.1 Každý člen sdružení má právo se zúčastňovat všech akcí pořádaných občanským sdružením.
6.2 Členové sdružení mají právo podávat výboru návrhy a obracet se na výbor sdružení s oznámením, žádostí či dotazem týkající se činnosti sdružení.
6.3 Členové sdružení mají právo účastnit se Valných hromad s právem hlasovacím, mají právo volit a být voleni do výboru občanského sdružení.
6.4 Členové sdružení jsou povinni se řídit usnesením Valné hromady a výboru sdružení .
6.5 Člen je povinen řádně platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví Valná hromada sdružení.

7. Orgány sdružení

7.5 Shromáždění delegátů ČHSF;
7.6 Předsednictvo ČHSF;
7.7 Dozorčí rada ČHSF;
7.8 Komise jednotlivých sportů;

8. Ustavení sportovních klubů ČHSF

8.1 Hasičský sportovní klub je ustaven jako občanské sdružení na základě jeho registrace u MV ;
8.2 K registraci v ČHSF je nutno do pokladny ČHSF zaplatit ročně předem stanovený členský příspěvek za každého člena hasičského sportovního klubu;

9. Shromáždění delegátů ČHSF

9.1 Shromáždění delegátů ČHSF je vrcholovým orgánem ČHSF;
9.2 Koná se minimálně jednou v kalendářním roce a dále tehdy, jestliže o to požádá nejméně 1/3 členů;
9.3 Je svoláno předsednictvem ČHSF;
9.4 Členové ČHSF jsou na něm zastoupeni delegáty v poměrném zastoupení minimálně však jeden za sportovní klub; maximálně však dvěma delegáty z každé sportovní sekce, sdružené v ČHSF;

10. Úkoly Shromáždění delegátů ČHSF

10.1 Volí předsedu, místopředsedu, sekretáře, pokladníka a další členy předsednictva ČHSF;
10.2 Volí dozorčí radu ČHSF;
10.3 Stanovuje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok;
10.4 Přijímá a schvaluje výroční zprávu předsednictva ČHSF;
10.5 Přijímá a schvaluje roční finanční zprávu;
10.6 Rozhoduje o změnách stanov ČHSF;
10.7 Rozhoduje o přijetí a změnách pravidel organizování sportovních akcí;
10.8 Stanovuje program ČHSF a harmonogram sportovních akcí na kalendářní rok;
10.9 Zřizuje a ruší komise jednotlivých sportů; vedoucí komise stanovuje počet členů vždy dle svého uvážení s tím, že musí být tvořena nejméně dvěma členy;
10.10 Přijímá a mění závazné dokumenty ČHSF (např. jednací řád, volební řád apod.);
10.11 Rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF;
10.12 Rozhoduje o přijetí nových členů

11. Pravidla pro zasedání Shromáždění delegátů ČHSF

11.1 Delegáti jsou zváni písemně minimálně 4 týdny před datem zasedání. Pozvání obsahuje návrh programu zasedání;
11.2 Jakýkoliv bod bude zařazen na pořad jednání, pokud je tento předložen písemnou formou nejpozději 3 týdny před zasedáním předsednictvu ČHSF;
11.3 Zasedání je usnášení schopné při přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů;
11.4 Rozhodnutí jsou platná, jsou-li přijata prostou většinou přítomných delegátů;
11.5 Změny stanov ČHSF musí být přijaty nadpoloviční většinou všech delegátů;
11.6 Rozhodnutí o zrušení ČHSF musí být přijato minimálně 2/3 přítomných delegátů;
11.7 Delegáti, zastupující členskou základnu ČHSF (viz bod 8.5 těchto stanov), jsou voleni dle stanoveného poměru;
11.8 Ze shromáždění delegátů je pořizován zápis, který podepisuje předseda a jeden člen předsednictva ČHSF;

12. Předsednictvo ČHSF

12.1 Je složeno z lichého počtu členů. O konkrétním počtu rozhoduje shromáždění delegátů ČHSF;
12.2 Jeho členy jsou předseda, místopředseda, sekretář a pokladník;
12.3 Dále musí být v předsednictvu ČHSF zastoupena každá komise sportu jedním zástupcem;
12.4 Funkční období členů předsednictva je 3 roky;
12.5 Je odpovědné za efektivní vedení ČHSF a vykonává všechny úkoly, které nejsou v povinnostech Shromáždění delegátů ČHSF;
12.6 Předsednictvo ČHSF zasedá minimálně jednou za 6 měsíců;
12.7 Ve výjimečných případech může předseda ČHSF použít hlasování „per rollamů. Ke schválení usnesení tímto způsobem je potřeba nadpoloviční většina členů předsednictva ČHSF;
12.8 Plní rozhodnutí Shromáždění delegátů ČHSF;
12.9 Předkládá na Shromáždění delegátů ČHSF výroční zprávu;
12.10 Svolává Shromáždění delegátů ČHSF a navrhuje jeho program;
12.11 Předkládá návrhy na přijetí nových členů ČHSF;
12.12 Projednává návrhy a doporučení komisí jednotlivých sportů. V případě nutnosti předpokládá tyto návrhy a doporučení Shromáždění delegátů ČHSF včetně svého stanoviska;


13. Předseda ČHSF

13.1 Statutárním orgánem je předseda. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda ;
13.2 Smlouvy, účetní doklady a ostatní dokumenty právní povahy včetně zápisů z jednání Shromáždění delegátů ČHSF a předsednictva ČHSF musí být podepsány předsedou ČHSF nebo místopředsedou.
13.3 Udržuje kontakty s ESF a přenáší oboustranně veškeré požadavky.


14. Sekretář ČHSF

14.1 Připravuje podklady pro zasedání předsednictva ČHSF a zabezpečuje jeho jednání;
14.2 Je ve spojení s vedoucími komisí jednotlivých sportů, zabezpečuje přenos informací mezi předsednictvem ČHSF, komisemi a kluby;
14.3 Vykonává rozhodnutí předsednictva ČHSF;
14.4 Vede administrativu ČHSF;


15. Pokladník ČHSF

15.1 Je zodpovědný za veškeré hospodaření ČHSF;
15.2 Hmotné a finanční prostředky ČHSF jsou zabezpečovány členskými příspěvky, vlastními příjmy z akcí, dary a sponzorskými příspěvky a podílem na grantech pro občanská sdružení a jinými;
15.3 Zpracovává roční finanční zprávu, předkládá ji dozorčí radě ČHSF a Shromáždění delegátů ČHSF;
15.4 Zpracovává podklady pro dozorčí radu ČHSF;

16. Dozorčí rada ČHSF

16.1 Dozorčí rada má 3 členy, kteří nesmějí být členy předsednictva ČHSF;
16.2 Je volena Shromážděním delegátů ČHSF a její první funkční období je 4 roky a dále 3 roky;
16.3 Jejím úkolem je kontrolovat hospodaření ČHSF;
16.4 Projednává roční finanční zprávu, zaujímá k ní své stanovisko a toto předkládá Shromáždění delegátů ČHSF;

17. Komise jednotlivých sportů

17.1 Shromáždění delegátů ČHSF zřizuje komise za účelem organizování činnosti v jednotlivých druzích sportů;
17.2 Komise jsou za svou činnost zodpovědné předsednictvu ČHSF;
17.3 V čele komise stojí vedoucí. Je volen členy komise z jejich řad a je zároveň členem předsednictva ČHSF;
17.4 Vedoucí komise svolává její zasedání a organizuje její činnost;
17.5 Předkládá předsednictvu ČHSF návrhy a doporučení;


18. Zrušení sdružení

18.1 Rozhodnutím Shromážděním delegátů ČHSF (viz bod 10.11);


19. Majetkové vypořádání

19.1 Rozhodnutím Shromáždění delegátů ČHSF (viz bod 10.11),

20. Závěrečné ustanovení

20.1 Všechny záležitosti, které nejsou stanoveny těmito stanovami, budou předmětem rozhodování Shromáždění delegátů ČHSF;

21. Datum účinnosti stanov sdružení

21.1 Tyto stanovy byly přijaty dne ……………………..
21.2 Tyto stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra dne 10. 12. 2003


POZNÁMKY:

Číslo bankovního účtu federace

Č.účtu ČHSF KB Chomutov 78–5645160207/0100

Pozn. v.s. registrační číslo SK !
- př. SK Ova – 001;-b:
Sdílet