Úterý 19. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

S jarem přicházejí požáry trávy

Hasiči upozorňují na přicházející jaro

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží za úklidem na zahrádky a do lesů … a tady mohou nejen pro hasiče, ale i pro Vás, nastat perné chvíle.
Tento článek by chtěl připomenout některé zásady požární ochrany, které je nutno při likvidací odpadu pálením dodržovat.

Vypalování suché trávy je zakořeněný a velmi nebezpečný zlozvyk, se kterým se běžně setkáváme. Vypalování trávy může způsobit požár, ohrožující zdraví, životy osob a majetek. Kromě toho se jedná o negativní zásah do živé přírody. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pamatuje na vypalování porostů a patřičným způsobem tuto nebezpečnou činnost „oceňuje“ v podobě pokut.

Při spalování hořlavých látek v období vegetační obnovy na volném prostranství a v lesích jsou fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Navíc spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit na Krajské operační a informační středisko HZS kraje, které může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Povinnost nahlášení této činnosti a další povinnosti, které je třeba dodržet při provádění spalování zbytků po těžbě v lesích, při spalování slámy na polích a pálení odpadu vzniklého při jarních pracích na zahradách jsou upraveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Zásady požární bezpečnosti musí dodržovat nejenom podnikající subjekty, povinnosti se vztahují i na jednotlivé občany!


Je dobré si připomenout základní pravidla, která mohou být ku prospěchu všem:

q každé pálení klestu je třeba ohlásit na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina – telefon: 567 584 401 (402, 403, 404) – v ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon),
q dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
q osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena,
q velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny, nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
q při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
q místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
q místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
q opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
q místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
q příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
q spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,

Tato základní pravidla v oblasti požární ochrany musí být dodržovány i při spalování jiných materiálů, navíc musí být postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

Přejeme Vám všem hezké jaro bez „perných“ chvilek s hasiči!


kpt. Jaroslav Plášil
HZS kraje Vysočina
Sdílet