Sobota 16. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Neopatrní lidé působí značné škody

Pozor na nebezpečí číhající při vypalování porostů a pálení odpadu.Ilustrač­ní foto.

V posledních dnech prudce narostl počet požárů v přírodním prostředí. Na jejich vzniku se značnou měrou podílelo vypalování porostů či neopatrnost při spalování odpadů. Celá situace je navíc komplikována dosavadním suchým jarním počasím, které je pro vznik požárů velmi příznivé.
Například dne 4.4. vzniklo téměř 4 krát více požárů než je dlouhodobý denní průměr pro toto roční období.
Jen v týdnu od 28. března do 3. dubna 2005 vzniklo v ČR 1035 požárů s celkovou škodou 39,67 mil. Kč. Při těchto požárech byly 3 osoby usmrceny a dalších 15 osob zraněno. Při zásazích bylo evakuováno nebo bezprostředně zachráněno 48 osob, zároveň byli také zraněni 4 hasiči. Jen pro srovnání, v týdnu od 28. února do 6. března 2005 vzniklo v ČR 243 požárů s celkovou škodou 16,89 mil. Kč. Při těchto požárech byly 3 osoby usmrceny a dalších 10 osob zraněno. V loňském roce 2004 vzniklo v průměru 58 požárů za den a průměrné denní škody se pohybovaly ve výši 4,57 mil korun.
V neděli dne 3.4. došlo například k požáru 11 hektarů lesa u obce Slatina (okres Nový Jičín). Na likvidaci požáru se podílelo plných 9 jednotek požární ochrany a škody vyšplhaly až na 2 miliony korun.
V souvislosti se zatím poměrně suchým jarním obdobím bude riziko vznícení porostů travin, keřů, ale i lesů narůstat.

Počty požárů v ČR:

28.3. – 54
29.3. – 74
30.3. – 128
31.3. – 132
1.4. – 154
2.4. – 245
3.4. – 248
4.4. – 252

Hasiči se sice nedávno úspěšně vypořádali s velkou vodou, s přicházejícím jarem jim však začíná práce zcela jiného druhu. Nynější období úklidu po zimě a příprav na rozpuk přírody je bohužel spojeno také s nepříjemnostmi způsobenými neopatrností a nedodržováním zákonných povinností ze strany občanů a firem.
Díky pálení klestí či odpadu v rámci jarních prací nebo plošnému vypalování starých suchých porostů dochází každoročně ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku. Také v letošním roce se v celé republice začínají množit případy požárů trávy či lesa.

Občané by především neměli zapomínat, že dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je vypalování porostů striktně zakázáno.
Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Rizikovým faktorem je zde zejména vítr.
V případě porušení tohoto zákazu vypalování porostů hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
A pozor! K oblíbené zábavě neklidné mládeže a dětí patří i hra s ohněm či cigaretami. I rodiče však mohou být postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi- tedy dle § 78 zákona o požární ochraně osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání.

Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. pálení listí, klestu či shrabané trávy. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale pálení většího množství materiálu je nutné předem ohlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a dbát přitom jeho pokynů. Při ohlášení byste měli uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Kontakty na jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů naleznete např. na adrese: http://www.mvcr.cz/…_hasici.html

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru- jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství.
Vždy je však třeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.

I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů mívá mnohdy neblahé následky. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a zejména starší lidé, kteří mají často omezené možnosti pohybu, mohou v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace. Například v loňském roce 2004 zemřel dne 5.4. starší muž při pálení klestí u Nového Boru (okres Česká Lípa), další starší muž zemřel dne 10.9. při vypalování porostu u Uherského Hradiště.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

- důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
- místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
-osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán- a v přírodním prostředí, kde se „červený kohout“ velice špatně ovládá, to platí dvojnásob. Sebemenší podcenění situace, např. v podobě silného větru či hustého kouře, může způsobit četná neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Mgr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

Od roku 1995 do 2004 zemřelo při požárech způsobených zakládáním ohňů a vypalováním 27 lidí !!!

Děkuji všem kteří zasílají informace o těchto požárech ze svých regionů, je jich ale takové množství že bychom rubriku události zcela zahltili. Děkuji za pochopení.
Šéfredaktor
Sdílet