Čtvrtek 25. unora 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dnes skončilo rozsáhlé dvoudenní cvičení ZÓNA 2010

Cvičení ZÓNA 2010 prověřilo činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín. Do cvičení se zapojilo přes devět set cvičících, převážně pracovníků orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeský kraj a složky integrovaného záchranného systému. Na letišti v Bechyni byly provedeny v rámci cvičení ukázky dekontaminace techniky a osob, stejně tak rozvinutí humanitární základny nouzového přežití.

První den cvičení byl zahájen vznikem fiktivní radiační havárie v prostoru Jaderné elektrárny Temelín. Následovalo oznámení o mimořádné události dle vnitřního havarijního plánu. V dopoledních hodinách Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR převzalo ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací. Během prvního dne cvičení byly plněny úkoly dle plánu cvičení, vysílání sil a prostředků do postižené oblasti, radiační monitorovací stanice, svolání ústředního krizového štábu, realizace videokonference se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, s krizovým štábem Jihočeského kraje, Českým hydrometeorolo­gickým ústavem, s krizovým štábem Jaderné elektrárny Temelín. Krizový štáb generálního ředitelství HZS ČR prověřoval součinnost s ostatními orgány krizového řízení.

„Cvičení proběhlo podle zpracovaného plánu provedení a všechny cíle byly splněny, jak na ústřední úrovni, tak na úrovni cvičících krajů. Všechny krizové štáby a složky integrovaného záchranného systému plnily úkoly podle harmonogramů, včetně praktických činností. Zúčastnění pozorovatelé a zahraniční hosté vyjádřili spokojenost nad přípravou a průběhem tak rozsáhlého cvičení, jakým ZÓNA 2010 byla. Poděkování patří všem cvičícím složkám, zejména Jihočeskému kraji, Jaderné elektrárně Temelín a 15. ženijní brigádě Armády České republiky za spolupráci a vytvoření podmínek pro cvičení a v neposlední řadě za spolupráci při realizaci doprovodného programu“, řekl plk. Ing Ivan Koleňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství HZS ČR.

Tisková zpráva Jihočeského kraje:

Cvičení ZÓNA 2010 prověřilo připravenost krizového řízení

Cvičení „ZÓNA 2010“ prověřilo činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín. Do cvičení se 22. a 23. září 2010 zapojilo více než 900 lidí. Jednalo se o pracovníky orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Jihočeský kraj a složky integrovaného záchranného systému.

Ve středu 22. září v ranních hodinách Jaderná elektrárna Temelín nasimulovala fiktivní únik radioaktivních látek mimo areál elektrárny. Následné cvičení podle zpracovaného plánu prověřilo činnost krizového štábu kraje, obcí s rozšířenou působností a součinnost složek IZS. Rovněž bylo prověřeno nastavení komunikačních a součinnostních kanálů na orgány ústřední státní správy. „Náš požadavek prověřit toky informací, zpracování dokumentů, jejich předávání a zpětné reakce na vydávané pokyny ukázal, že systém je nastavený dobře, ale je třeba pokračovat ve vylepšování,“ zhodnotil cvičení tajemník Bezpečností rady kraje Stanislav Mrvka.

S průběhem cvičení byl celkem spokojen i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. „Cvičení jsou od toho, aby se při nich zjistily případné nedostatky. Ve dvou případech se ukázalo, že je potřeba urychlit komunikaci. O překlasifikování mimořádné události na elektrárně Temelín z druhého na třetí stupeň jsem se dozvěděl s 30minutovým zpožděním. Stejně tak hasiči můj pokyn k evakuaci převzali o 40 minut déle,“ upozornil na místy zpomalený tok informací hejtman Zimola.

„Abychom nasimulovali havárii takového rozsahu, museli jsme fiktivně zkombinovat souběh tří těžkých poruch. Pravděpodobnost, že by k tomu mohlo dojít, je jednou za stovky miliónů let. Aby se co nejdříve do cvičení zapojily i ostatní složky krizového řízení, museli jsme sled událostí urychlit. Reálně by se situace vyvíjela pomaleji a všechny složky by tak měly více času na přípravu a koordinaci,“ uvedl Jan Kruml, velitel havarijního štábu Jaderné elektrárny Temelín.

Z pohledu elektrárny splnilo cvičení svůj účel. „Procvičované činnosti jsme zvládli jak časově, tak také věcně. Všechny cíle stanovené pro cvičení jsme splnili,“ zhodnotil Kruml. Elektrárna si během cvičení úspěšně odzkoušela spolupráci a komunikaci s vnějšími orgány krizového řízení. „Během cvičení jsme našli i náměty, které povedou k dalšímu vylepšení našeho vnitřního havarijního plánu. Poprvé jsme cvičili střídaní směn a podle získaných zkušeností je zde prostor pro zlepšení,“ konstatoval Kruml.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v rámci cvičení plnil úkoly především v oblasti operačního řízení, zejména zajištění varování a vyrozumění obyvatelstva, přenosu informací na všechny úrovně krizového řízení. „K zajištění těchto úkolů byl úspěšně použit elektronický komunikační systém AMDS, který výrazně zefektivňuje komunikaci a přenos informací. Zařízení je již v rutinním provozu téměř rok, avšak při cvičení došlo k jeho prvnímu masivnímu použití,“ uvedl ředitel HZS Jihočeského kraje Lubomír Bureš. Dále HZS Jihočeského kraje ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy, Záchranným útvarem HZS ČR Hlučín a Armádou ČR zajišťoval dekontaminační místa a nouzové ubytování v základně humanitární pomoci.

Armáda České republiky v rámci cvičení ZÓNA 2010 plnila tři základní úkoly. Byla jimi činnost letecké monitorovací skupiny ve prospěch celostátní radiační monitorovací sítě, dekontaminace osob a techniky na pěti dekontaminačních místech a posílení Policie České republiky k zabezpečení pohybu osob a veřejného pořádku. Hlavním cílem činnosti armády bylo prověření informačních toků po horizontální i vertikální linii a reálnost úkolů vyplývajících jak z Vnějšího havarijního plánu JETE, tak vlastních směrnic a operačních postupů Armády ČR. „Tyto úkoly byly podle mého názoru splněny velice dobře a armáda prokázala svou schopnost nasazení ve prospěch ochrany životů, zdraví a majetku obyvatelstva v rámci IZS. Velice kladně hodnotím vzájemnou spolupráci a koordinaci všech zasahujících složek a především pružnost jejich reakce na nenadálé změny situace,“ zhodnotil cvičení ředitel Krajského vojenského velitelství Vladimír Pešek.

Jihočeská policie jako součást IZS zapojila do cvičení Zóna 2010 v první den zhruba stovku policistů. Kolem 60 policistů působilo v terénu především při uzavírkách či regulaci evakuačních tras. Další část policistů byla součástí krizových štábů krajské i okresní úrovně. „Cvičení prověřilo činnost policejních útvarů, které by takovouto mimořádnou událost řešily. Všechny policejní hlídky plnily stanovené úkoly s plným nasazením. Cvičení prověřilo rychlost zpohotovění policejních sil, možnosti a způsoby komunikace, rychlost přesunu hlídek i reakce na nečekané události, jako například dopravní nehodu, která nepředvídaně zneprůjezdní evakuační trasu,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje Radomír Heřman. Jihočeská policie si při cvičení prověřila také své nejmodernější vybavení, jakým je mobilní kontaktní a komunikační centrum. Ve své podstatě „štábní“ vozidlo disponuje internetovým připojením, telefonickou a radiovou, několika pásmovou komunikací. Formou předání signálu z GPS řídí a vidí pohyby všech vozů nasazených v terénu.

V rámci činnosti Krizového štábu kraje byla v praxi odzkoušena funkčnost stálé pracovní skupiny Krizového štábu v nové organizační struktuře, včetně materiálního vybavení. Nepřetržitá práce ve skupině ukázala, že tento nový přístup urychlil a zkvalitnil plnění úkolů. Výsledky práce stálé pracovní skupiny (SPS) jsou velmi uspokojivé.

Jako součást SPS byla odzkoušena práce ve skupině PANEL nestátních neziskových organizací. Bylo prověřeno svolání členů a projednány úkoly k zajišťování humanitární pomoci v místech příjmu evakuovaných osob. Zelená linka byla po celou dobu cvičení obsazena pracovníky krizového oddělení. Bylo přijato 12 dotazů obyvatel zaměřených zejména na zjišťování dopravní situace. Zde se nejedná o žádné připravené dotazy, nebo informace, ale jsou řešeny reálné problémy.

Během cvičení zasedal 2 krizový štáb. V průběhu druhého zasedání mimo jiné proběhla videokonference s ústředními orgány státní správy. Krizový štáb pracoval na základě podkladů SPS a ukázalo se, že je schopen v tomto složení řešit jakékoliv krize. Jako součást cvičení byl testován informační systém KRIZKOM pro předávání a řešení požadavků na věcné zdroje, které orgány krizového řízení potřebují k překonání krizové situace a odstranění jejích následků.

Celé cvičení bude v následujících týdnech vyhodnocováno na všech úrovních, a to nejenom jednotlivými cvičícími subjekty, ale i nezávislými pozorovateli a rozhodčími cvičení.

Bc. Kateřina Koželuhová
Tisková mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet