Čtvrtek 21. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

II.mistrovství ČR v disciplínách TFA

P r o p o z i c e II. Mistrovství České republiky v disciplínách TFA s mezinárodní ú­častí

1. Pořadatelem II. Mistrovství České republiky v disciplínách TFA s mezinárodní účastí (dá-le jen „mistrovství“) je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR”), Kloknerova 26, 148 01 Praha 414, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 00 Olomouc (dále jen „HZS OlK“), Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje (dále jen „SK“) a Česká asociace hasičských důstojníků (dále jen „ČAHD“), ve spolupráci s Českou hasičskou sportovní federací (dále jen „ČHSF“).

2. Mistrovství se uskuteční dne 25. května 2005 v Olomouci, Jeremenkova 40a, v prostoru před nádražím a ve výškové budově Regionálního centra Olomouc (dále jen „RCO“).

3. Mistrovství se zúčastní jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměst-nanci HZS podniků a závodníci – hasiči ze zahraničí, nominovaní ČHSF. Reprezentace kraje (HZS podniků) může být složena bez ohledu na věkovou kategorii nejvýše ze šesti závodníků, které ředitel HZS kraje do mistrovství nominuje s přihlédnutím k výsledkům, dosaženým v krajském nebo regionálním kole soutěže. Asociace velitelů HZS podniků může přihlásit do soutěže nejvýše jedno družstvo (6 závodníků). Mistrovství se mohou zúčastnit i závodníci ze zahraničí, a to pouze v soutěži jednotlivců. Jejich výsledky nebu-dou započítány do mistrovství, ale budou vyhodnoceni v absolutním pořadí v jednotlivých věkových kategoriích.
4. Organizační pracovníci:
- velitel soutěže Ing. Libor Popp HZS OlK
- hlavní rozhodčí Miroslav Karlec HZS OlK
- vedoucí technické skupiny Ing. Milan Páleník HZS OlK
- vedoucí ekonomické skupiny Ing. Marcela Chromcová HZS OlK
- vedoucí organizační skupiny Mgr. Jakub Krček HZS OlK
5. Všeobecná ustanovení
a) Podání přihlášek
Do 13. května 2005 poštou na adresu:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, P.O.Box 128, Schweitzerova 91,
772 11 Olomouc, současně na e-mail: jakub.krcek@hzsol.cz, příp. na fax: 585 731 229.
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, služební číslo, platné zařazení do příslušného družstva (jednoho ze soutěžících určit jako vedoucího družstva), HZS kraje (podniku), územní odbor, vykonávaná funkce, doba služby u HZS ČR (podniku). Údaje poslouží ke komentování soutěže (viz příloha č. 1).
Případné změny mohou být uplatněny výjimečně, nejpozději 25. května 2005 při prezenci členů soutěžního družstva.
b) Odvolání účasti
Do 22. května 2005 na e-mail: jakub.krcek@hzsol.cz nebo na telefonní číslo 585 731 718.


c) Startovní pořadí
Losování startovního pořadí bude provedeno v úterý 24. května 2005 ve 14:00 hodin
na ředitelství HZS Olomouckého kraje. Losující: Mgr. Jakub Krček, Ing. Libor Popp. Přísedící: 1 pracovník z oddělení vnitřní kontroly a interního auditu HZS Olomouckého kraje, 1 zástupce z řad závodníků.
d) Prezence
Prezence soutěžících, organizačních pracovníků a rozhodčích bude ve středu 25. květ-na 2005 od 8,00 do 9,00 hodin v Olomouci, Jeremenkova 40a, v recepci výškové budovy RCO.
e) Ubytování
Zajišťuje pořadatel na základě došlých přihlášek (24. až 25. května 2005). Max. kapa-cita ubytování je 32 míst, přednost bude dána výpravám ze vzdálenějších krajů. Informace na e-mail adrese: jakub.krcek@hzsol.cz a na telefonním čísle 585 731 718.
f) Stravování
Členům soutěžních družstev pořadatel zajistí oběd zdarma a možnost občerstvení v místě soutěže.
f) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel ve spolupráci s ÚSZS Olo-mouc. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.
Každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace o tom, že je nositelem dý-chací techniky a je způsobilý pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou .
Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, správnost jejich používání, provádění pravidelných kontrol a úkonů podle platné legislativy, odpovídá přihlašující organizace.

7. Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA (simulace zásahové činnosti v ochran-ném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje). Trať je postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících, startujících zároveň. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží TFA (dále jen „Pravidla“) s tímto upřesněním:
a) Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,– Kč. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu.
b) Technické prostředky – zajišťuje pořadatel:
- 8× hadice B 75 mm, 4× proudnice B,
- 2× 6 kg kladivo (perlík), 2× hammer box,
- 2× max. 80 kg figurína,
- 2× bariéra pro požární sport,
- lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku a provést vytažení barelu s vodou (při postupu dvou závodníků zároveň – 2 nadzemní podlaží),
- 2× nízkoprůtažné lano s jistícími prostředky pro výstup a sestup s plošiny,
- 2 ks 20 l barelů naplněných vodou,
- 2× pracovní lano na uchycení barelů s vodou,
- v prostoru cíle 2× žíněnka pro odpočinek závodníků ihned po doběhu.c) Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:
- uchopí dvě nezavodněné hadice B i s proudnicemi a poté je rozvine na 40 m, kde proudnice odloží na metu,
- uchopí obouruční kladivo a provede 60 úderů do konstrukce hammer boxu (střída-vě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem,
- překoná 2m bariéru,
- následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop) na 20 m směrem ke konstrukci lešení, kde figurínu odloží na vyznačené místo místo,
- doběhne ke konstrukci lešení, kde se zapne karabinou na jistící lano,
- vystoupí po pevném žebříku na konstrukci lešení, kde provede vytažení 20 kg závaží lanem a položí je na podlážku lešení, poté sestoupí stejnou cestou a odepne se z jistícího lana,
- vběhne do výškové budovy, kde pokračuje po značené trase do prostoru cíle, který je v 18. nadzemním podlaží,
- schéma tratí viz příloha č. 2.
d) Všechny disciplíny se provádí průběžně v jednom čase.
e) Vybavení soutěžícího:
- triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče, zásahové rukavice,
- kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj,
- sportovní obuv (nikoliv zásahová s černou podrážkou),
- pracovní polohovací pás s karabinou,
- při nepříznivých klimatických podmínkách pro závod je možná záměna kalhot
PS II místo kalhot ochranného oděvu, o jejich použití však rozhodne velitel soutě-že v den závodu.
f) Start:
- 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje,
- soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, kalhotami ochranného oděvu, nasazenou přilbou a maskou izolačního vzduchového dýchacího přístroje (připraven k zásahu), se spuštěnou automatikou, a s nasazenými zásahovými rukavicemi a pracovním polohovacím pásem s karabinou,
- takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
- po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani roze-pínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.
g) Kategorie:
A do 40-ti let (narození 26. května 1965 a mladší),
B nad 40 let (narození 25. května 1965 a starší),
C družstva (součet 3 nejlepších časů závodníků z každého HZS kraje nebo HZS podniku bez ohledu na věkovou kategorii).
h) Hodnocení výkonů bude provedeno podle pravidla 29 Pravidel.
i) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:
- nedotažení hadic za metu, odhození proudnic,
- nedodržení počtu úderů kladivem,
- nepřekonání bariéry,
- transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny a nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
- nevytažení zátěže na konstrukci,
- seskočení z konstrukce lešení, z druhé a vyšší příčle žebříku,
- upuštění jednotlivých technických prostředků z výše – nutno položit,
- sejmutí masky izolačního vzduchového dýchacího přístroje kdykoliv v průběhu pokusu,
- rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
- neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
- nedodržení své trasy, atp.
j) Tituly a ceny:
1. V rámci mistrovství:
- jednotlivci – poháry, diplomy a věcné ceny obdrží první tři závodníci v každé věkové kategorii,
- družstva – poháry, diplomy a věcné ceny obdrží první tři družstva,
- vítězným jednotlivcům a družstvu náleží titul Mistr Hasičského záchranného sboru ČR v disciplínách TFA.
2. V absolutním pořadí:
- jednotlivci – diplomy, medaile a věcné ceny obdrží první tři závodníci v každé věkové kategorii.
k) K antidopingové zkoušce a testu na alkohol podle pravidla 25 Pravidel může být přizván komisař s příslušnou licencí a pověřením od Antidopingového výboru ČR. Postup při dopingové kontrole, seznam zakázaných skupin látek, příklady povolených
a zakázaných léků a další informace o dopingu jsou uvedeny na internetové adrese www.antidoping.cz.

8. Předpokládaný časový rozpis mistrovství

Středa 25. května 2005:
- 8:00 – 9:00 hodin – prezence,
- 9:00 – 9:15 hodin – instruktáž se všemi závodníky na trati,
- 9:30 zahájení před budovou RCO – účastní se všichni soutěžící,
- 10:00 – start soutěžících dle startovního pořadí,
- od 12:00 do 15:00 – strava v budově RCO,
- 40 minut po skončení závodů – vyhlášení výsledků před budovou RCO.

9. Různé
- měření času homologovaným měřícím zařízením bude zálohované,
- informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu,
- výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě
na e-mail adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny
na internetových stránkách www.hzsol.cz a www.mvcr.cz,
- orientační mapka místa prezentace bude umístěna v prostoru startu,
- parkování aut – bude upřesněno na místě, včetně grafického plánu,SPOJENÍ A ORIENTACE V OLOMOUCI

pro ubytované z 24. na 25. května 2005

Adresa : Středisko vzdělávání a psychologické služby
HZS Olomouckého kraje
Libušina 101
771 11 Olomouc
Telefon : 585404058
Telefax : 585312500

Středisko vzdělávání a psychologické služby HZS Olomouckého kraje se nachází na okraji města Olomouc ve směru na Ostravu. Do tohoto školícího zařízení HZS Olomouckého kraje se dostanete:

A/ MHD z nádraží ČD:
- linkou MHD č. 14 směr „Civilní obrana“. Vystoupíte na konečné zastávce „Civilní obrana“, která je téměř u vchodu do školícího zařízení, které se nachází v areálu kasáren VÚ 9519.

B/ autem:
- ze směru Ostrava: při vjezdu do Olomouce na první světelné křižovatce odbočíte vpravo a zhruba po ujetí 500 metrů se silnice stáčí vlevo a poté již vidíte na pravé straně areál kasáren VÚ 9519, kde se nachází školící zařízení HZS Olomouckého kraje:
- ze směru Přerov: po příjezdu do Olomouce pojedete na světelné křižovatce
u autobusového nádraží vpravo směrem Ostrava-Hranice-Lipník a na následující světelné křižovatce odbočíte vlevo a zhruba po ujetí 500 metrů se silnice stáčí vlevo a poté již vidíte na pravé straně areál kasáren VÚ 9519, kde se nachází školící zařízení HZS Olomouckého kraje,
- ze směru Brno: po příjezdu do Olomouce projedete světelnou křižovatku u OBI a po ujetí cca 700 metrů pojedete vpravo dle návěstí ve směru Ostrava-Hranice-Lipník, projedete tři světelné křižovatky a na čtvrté odbočíte směrem vlevo a zhruba po ujetí 500 metrů se silnice stáčí vlevo a poté již vidíte na pravé straně areál kasáren VÚ 9519, kde se nachází školící zařízení HZS Olomouckého kraje,
- ze směru Mohelnice: po příjezdu do Olomouce a projetí kruhového objezdu u Globusu projedete sedm světelných křižovatek a na osmé světelné křižovatce odbočíte směrem vlevo a zhruba po ujetí 500 metrů se silnice stáčí vlevo a poté již vidíte na pravé straně areál kasáren VÚ 9519, kde se nachází školící zařízení HZS Olomouckého kraje,
- ze směru Bruntál, Opava: po příjezdu do Olomouce pojedete stále po hlavní silnici cca
3 km, pak se hlavní silnice stáčí směrem vpravo, ale vy odbočíte na vedlejší silnici (směr Přerov, Ostrava) a po ujetí cca 1 km odbočíte za nástupním ostrůvkem tramvají směrem vlevo, pojedete Libušinou ulicí (jednosměrná) zhruba 1,5 km, za výrobními halami firmy Olpran je areál kasáren VÚ 9519 Olomouc, kde se nachází školící zařízení HZS Olomouckého kraje.
Sdílet