Sobota 6. března 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Úmyslně založené požáry

Požární ochrana v České republice je komplexně ošetřena zákonnou úpravou, do které patří i vedení statistických dat o požárech a jejich příčinách.

Vyhodnocováním těchto dat lze zachytit negativní jevy v naší společnosti, za které lze zcela určitě označit úmyslně založené požáry. V následujícím přehledu Vás seznámíme se závěry našich analýz a vyhodnocení.

Tento přehled jsme zaměřili na některé objekty, které se z pohledu úmyslně založených požárů vyskytují nejčastěji. Zároveň jsme tyto objekty rozdělili do dvou kategorií.

U první kategorie objektů je z hlediska úmyslně založených požárů patrný dlouhodobý nárůst. Do této kategorie spadají dopravní prostředky a pracovní stroje (například osobní a nákladní automobily, nakladače atp.), provizoria a účelové objekty u budov (například kůlny, dílny, provizorní přístavby, autobusové zastávky apod.) a budovy občanské výstavby včetně budov pro dopravu a spoje (například administrativní budovy, obchody apod.).

Četnost úmyslně založených požárů u této kategorie jde řádově do stovek požárů. Z přiložených grafů č. 1 až 3 je tento narůstající trend jednoznačně patrný.

U druhé kategorie objektů, do které jsme zařadili demolice, skládky odpadů, budovy a haly pro výrobu a služby a budovy a objekty pro garážování, byl do roku 2008 také znatelný nárůst z hlediska četnosti úmyslně založených požárů.

Nicméně v roce 2009 došlo u těchto objektů k určitému poklesu úmyslně založených požárů, jedná se většinou o desítky požárů. Výjimkou v této kategorii byly pouze úmyslně založené požáry demolic a skládek odpadů, kterých bylo každoročně několik stovek. I zde je vše názorně vidět na přiložených grafech č. 4 až 6.

Požární prevence se na úmyslně zakládané požáry dívá jako na jakékoliv jiné požáry. Z hlediska požární ochrany se totiž předpokládá, a praxe to potvrzuje, že požár může vzniknout vždy a všude.

Úmyslně založené požáry jsou z hlediska předcházení jejich vzniku nejproblematič­tější. Nelze nastavit taková opatření, která by byla schopna výrazně eliminovat úmysl založit požár. Pro předcházení těmto požárům a minimalizaci případných následků úmyslně založených požárů je nutné, aby byla dodržována předem stanovená bezpečnostní pravidla, jako jsou například zákonem stanovené povinnosti, místní předpisy, nařízení nebo omezení.

Svou roli také vždy hraje všímavost lidí a určitá kontrola nad danými prostory, které musí být užívány tak, jak bylo úředně schváleno. Jako příklad lze uvést administrativní objekt, kde je kontrolován vstup všech osob do objektu, uvnitř objektu jsou dodržovány všechny předpisy a nařízení tzn., že jsou například všechny únikové cesty volné, na chráněných únikových cestách není žádný hořlavý materiál, jsou funkční všechny věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení apod. Důležitou roli hraje způsob zabezpečení objektů v mimopracovní době nebo v době, kdy objekt není užíván.

Z hlediska požární ochrany je úmyslně založený požár přestupkem, pokud se nejedná o trestný čin. Za takový přestupek hrozí fyzické osobě pokuta ve výši až 25 000 Kč. Ale i právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které daný objekt provozují, mohou být pokutovány, pokud se prokáže, že nedodržovaly předpisy o požární ochraně. Výše těchto sankcí se odvíjí od kategorie požárního nebezpečí provozované činnosti a může dosáhnout až 1 miliónu korun.

kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet