Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VODA 2005

Veškerá protipovodňová opatření, které hl. město vybudovalo na svou ochranu od katastrofálních povodní v roce 2002, byla během tohoto víkendu postavena a vyzkoušena v reálném prostředí a čase.27.7. 17:00 nové foto

24.července

Na pokyn řídícího cvičení Petra Berana bylo v neděli 24. 7. 2005 v 9:00 hodin oficiálně ukončeno Cvičení VODA 2005.


Dle sdělení Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy byl časový průběh demontáže protipovodňových opatření následující:

Sobota 23. 7. 2005

· V 17:15 hod. vydán cestou OS HZS Praha pokyn k výjezdu jednotek Sboru dobrovolných hasičů (SDH) k demontáži protipovodňových zábran.

· V 18:00 hodin zahájena demontáž mobilního hrazení jednotkami SDH

· V 19:23 hodin ukončena demontáž hrazení v oblasti Výtoně

· V 21:41 hodin plně obnoven provoz v oblasti podjezdů KOMOKO (Bezová)

· V 21:41 hodin plně obnoven provoz u hotelu Four Seasons

. V 22:37 hodin dokončena demontáž protipovodňových opatření na Masarykově nábřeží včetně obnovení dopravy

. Od 22:55 hodin obnoven provoz na Dvořákově nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody a v úseku od Hlávkova mostu k Negrelliho viaduktu

· V 23:48 hodin ukončena demontáž protipovodňových opatření na Hořejším nábřeží a Janáčkově nábřeží, provoz plně obnoven ve stejnou dobu

Neděle 24. 7. 2005

· V 1:18 hodin dokončena demontáž protipovodňových opatření na Smetanově nábřeží, provoz plně obnoven ve stejném čase

· V 6:05 hodin byla ukončena na celém území hl. m. Prahy v rámci cvičení VODA 2005 demontáž protipovodňových zábran včetně jejich odsunu do skladových prostor. Doprava v hl. m. Praze obnovena v plném rozsahu.

· Cvičení VODA 2005 oficiálně ukončeno v 9:00 hodin


Doplnění : cvičení VODA 2005 se kromě pražských jednotek SDH také zúčastnil i HZS Českých drah – PS Praha, který ve spolupráci s magistrátní organizací SEZAM provedl instalaci protipovodňového valu na Praze 8 – Švábky.
----------------------------------------------------------------------------------

22.července

Taktické cvičení, které organizuje Hlavní město Praha za podpory zainteresovaných složek bezpečnostního systému města bude zahájeno v pátek 22. 7. 2005 v 19:30 hod.


Harmonogram cvičení

Pátek 22.7.

19:30 hod zahájení cvičení
21:00 hod zahájení výstavby protipovodňových opatření v jednotlivých úsecích
23:00 hod uzavření protipovodňových vrat Čertovka

Sobota 23.7.
9:00–12:00 hod kontrola výstavby protipovodňových opatření
12:00 hod slavnostní předání stavby primátorovi na parníku Hamburg
12:00–18:00 hod ukázka protipovodňových opatření
18:00 hod zahájení demontáže

Neděle 24.7.
12:00 hod ukončení cvičení

Taktické cvičení má prokázat časové nároky výstavby a aktivace veškerých protipovodňových opatření tak, aby mohl být vytvořen reálný model, podle kterého budou v případě ohrožení města velkou vodou jednotlivé složky Záchranného bezpečnostního systému pracovat.

„Do léta roku 2006 investuje hl. město Praha do protipovodňových opatření přes 2 mld. Kč. Bez reálného vyzkoušení celého logisticky a organizačně nesmírně náročného procesu však nedokážeme odhadnout, jak dlouho bude jeho realizace trvat a jaké problémy s sebou instalace mobilních zábran přinese,“ vysvětluje primátor hl. města Pavel Bém. „Věřím, že Pražané snahu města chránit jejich majetek před případnou přírodní katastrofou ocení a nepříjemnosti spojené s celou akcí přijmou s pochopením,“ dodává.

„Praha dokončuje protipovodňovou ochranu města, s výjimkou Zbraslavi, Radotína, Chuchle a Troje bude letos vše hotovo. Rozsah mobilních hrazení a dalších opatření je mnohonásobně vyšší, než byl při povodni v roce 2002. Příroda je ale nemilosrdná. Velkou povodeň je možné bezpečně rozpoznat nejdříve 48 hodin před jejím příchodem do Prahy. To je časový limit, který musí být splněn při montáži a zprovoznění celé povodňové ochrany hlavního města Prahy. Proto je toto cvičení, které ověřuje schopnost všech složek krizového řízení města, mimořádně důležité. Věřím proto, že obyvatelé a návštěvníci Prahy značné omezení provozu okolo řeky o tomto víkendu pochopí,“
řekl náměstek primátora Jan Bürgemeister.

Náměstek Petr Hulinský poznamenává: „Žádná protipovodňová opatření nezabrání nějakým lokálním škodám, ale propracovaný systém ochrany města před povodněmi může většinu škod buď přímo eliminovat, resp. následky povodní nebudou tak katastrofální jako např. v roce 2002. Budování protipovodňových opatření je sice finančně náročné, náklady jsou v řádu miliard korun, ve srovnání s potenciálními následky povodní se však jedná o účelně a efektivně vynaložené finanční prostředky.“

Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy

Začátkem roku 1997 Hlavní město Praha rozhodlo o zahájení realizace systému protipovodňové ochrany Prahy, navázalo tak na léta úvah, výzkumů, teoretických studií, realizovaných dílčích opatření a řady akcí pořádaných v roce 1990 hydrology u příležitosti stoletého výročí výskytu povodně v Praze v roce 1890. Na základě poznatků z velkých záplav v zahraničí bylo rozhodnuto o využití systému mobilních hradících prvků. Tento systém bez citelných zásahů do stávajícího vzhledu města, zejména v jeho historických částech, umožní zabránit vzniku škod na majetku, včetně kulturních památek. Mobilní hrazení bude využito především v historickém centru města, v úsecích na okraji města bude využito i stabilních opatření jako jsou zídky, hráze apod., kombinovaných s mobilním hrazením zejména v místech křížení s komunikacemi. Jako návrhová velká voda byl pro řešení protipovodňových opatření původně určen průtok QN = 4030 m3 s-1 dosažený při katastrofální povodni v roce 1890.
V současné době byly projekty protipovodňových opatření aktualizovány na přepočtenou hladinu ze srpna 2002 zvýšenou o bezpečnostní rezervu 30 cm. Průtok při povodni v srpnu 2002 činil cca 5250 m3 s-1.
V letech 1999 – 2000 byla realizována etapa Staré Město a Josefov. V rámci této stavby byly vybudovány jak mobilní protipovodňové bariéry, tak i opatření na kanalizační síti v úseku pravého břehu od Jiráskova mostu k mostu Štefánikovu, které svoji funkčnost prokázaly již při srpnové povodni v roce 2002 a pomohly odvrátit povodňové škody na Starém Městě.
Etapa Malá Strana a Kampa byla rozdělena na čtyři základní části. V roce 2002 byla dokončena realizace v úseku Hergetovy cihelny rekonstrukcí zdi, v roce 2003 byla dokončena část Hergetova cihelna – Kosárkovo nábřeží. Další dvě části: Říční ulice – Karlův most a Čertovka, byly zahájeny koncem roku 2003. Na konci roku 2003 byly dále zahájeny i etapy Karlín a Libeň, Štefánikův most – Negrelliho viadukt, Holešovice – Stromovka, Nábřeží kpt.Jaroše, Stromovka a Výtoň, Podolí a Smíchov.
V roce 2004 byly zahájeny v rámci protipovodňové ochrany Rohanský ostrov a areál MFF UK, Provizorní ochrana Karlína a část 32 Libeňské přístavy – protipovodňová čerpací stanice.
V roce 2005 se na stavbě protipovodňových opatření předpokládá dokončení rozestavěných úseků z předchozích let, kde ke konci roku 2004 byly dokončeny stavební práce a v současné době je dokončována výroba a montáž mobilních částí tak, aby mohla být provedena zkušební montáž a tyto úseky mohly být představeny veřejnosti.
V průběhu roku 2005 budou dále dokončeny zbývající objekty u etapy Holešovice – Stromovka, Nábřeží kpt.Jaroše, Stromovka a Bubenské nábřeží, dále u etapy Výtoň, Podolí a Smíchov a etapy Karlín a Libeň, Rohanský ostrov a areál MFF UK, příprava území a odvoz zeminy, Provizorní ochrana Karlína (nákup čerpací techniky), Libeňské přístavy – povodňová čerpací stanice a část Libeňské přístavy – protipovodňový uzávěr. Souběžně byla zahájena realizace dalších úseků protipovodňové ochrany, u kterých byla koncem roku 2004 navržena a projednána úsporná opatření. Jedná se zejména o etapu Karlín a Libeň, část Libeňské přístavy – ochrana území, etapu Holešovice – Stromovka, část Nová Jankovcova, část Holešovický přístav a ulice Za elektrárnou a etapu Protipovodňová opatření Modřany, Nová protipovodňová ochrana v oblasti Modřan.
Zbývající úseky protipovodňových opatření budou dále připravovány tak, aby mohly být zahájeny a realizovány nejpozději v roce 2006 v závislosti na novém posouzení technického řešení s cílem docílit úspory rozpočtových nákladů a možnosti jejich financování. Jedná se o etapu Zbraslav – Radotín, Zbraslav, Radotín a Velká Chuchle. Připravuje se i etapa Troja, která bude v roce 2005 projednávána a připravována rovněž k zahájení v roce 2006.


/////////////­////////////////////////­////////////////////////­///////////////////////

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy tvoří nepostradatelnou součást bezpečnostního systému naší metropole. V rámci cvičení VODA 2005 poskytne v souladu s plánem protipovodňových opatření specializovanou skupinu potápěčů k asistenci při bezpečném uzavření kanálu Čertovka protipovodňovými vraty. Dále zajistí specializovanou skupinu lezců, která pomocí horolezecké techniky na těchto vratech instaluje mobilní protipovodňovou bariéru. Po celou dobu cvičení bude také mobilní technika HZS zajišťovat zásobování všech zasahujících složek pohonnými hmotami.

Jednotky HZS hl. m. Prahy budou připraveny vyslat posily do míst, kde by se nasazené síly a prostředky při budování protipovodňových zábran ukázaly jako nedostatečné. Kromě přímého zajištění cvičení vyšle HZS početnou skupinu pozorovatelů, složenou z velících důstojníků směn a jejich zástupců a velitelů jednotlivých hasičských stanic, v jejichž hasebních obvodech bude cvičení probíhat. Cílem pozorovatelské mise je získat maximum poznatků o možnostech zvládnutí nacvičované události pro potřebu dalšího výcviku jednotek HZS a pro odbornou analýzu plánovaných bezpečnostních opatření.

Hlavní složkou, která zábrany v celé délce najednou postaví, budou jednotky sboru dobrovolných hasičů hl. m. Prahy. Na každém úseku bude nasazeno několik JSDH pražských městských částí. Dobrovolní hasiči budou za asistence odborníků z magistrátní organizace SEZAM sestavovat hliníkové bariéry. Cílem cvičení je prověřit časy potřebné k úplnému sestavení zábran a naučit zúčastněné dobrovolné jednotky systém stavění a zvláštnosti jednotlivých úseků.

S nasazením dobrovolných hasičů pro stavění protipovodňových zábran se v Praze počítá při skutečné hrozbě povodně, aby touto činností nemusely být zatěžovány jednotky HZS hl. m. Prahy. Z tohoto plánu jsou vyjmuty pouze JSDH, které působí v městských částech přímo ohrožených tokem Vltavy a které jsou při povodni předurčeny pro evakuační, záchranné a likvidační práce na svém území.

Akce začne v pátek 22.7. po 20. hodině. Zábrany budou stavěny přes noc, s předpokládaným ukončením všech prací v sobotu 23.7. nejpozději ve 12:00. Rozebrání zábran bude prováděno od 18:00 s předpokladem ukončení v neděli 24.7. ráno do 9:00.

Po celou dobu akce budou platit v centru Prahy mimořádná dopravní opatření, na řadě úseků podél řeky bude omezena nebo vyloučena automobilová doprava a na některých úsecích bude zastavena tramvajová doprava.

V průběhu platnosti mimořádných dopravních opatření bude proveden nácvik průjezdnosti náhradních tras pro hasičskou techniku HZS, aby byla zajištěna dostupnost všech zasažených oblastí v případě nutnosti provedení protipožárního zásahu.

O průběhu celého cvičení budeme přinášet podrobné informace.

TISKOVÉ ZPRÁVY

19.července

Prostřednictvím 82 elektronických sirén v rámci jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva budou v době taktického cvičení Voda 2005, a to konkrétně od čtvrtka 21. července do neděle 24. července, probíhat v tříhodinových intervalech počínaje 8:45 hod. pravidelná informační hlášení. Informace v českém a anglickém jazyce budou odbavovány z Operačního střediska krizového štábu hlavního města Prahy.
Texty a časy zpráv v tomto dokumentu (doc)

18.července

V souvislosti s taktickým cvičením Voda 2005 budou od 22. července 19:30 hodin do 24. července 12:00 hodin platit dopravní omezení a uzavírky ulic na obou březích Vltavy. Tato opatření jsou nezbytná pro stavbu a následnou demontáž všech prvků protipovodňové ochrany. V dotčených oblastech bude včas instalováno dopravní značení a řidičům budou nápomocni městští strážníci a příslušníci Policie ČR. Veškeré informace získají občané také na bezplatné lince 800 100 991, kterou v souvislosti s cvičením magistrát zřídil.
Seznam uzavřených ulic v tomto dokumentu (doc)

15.července
Tiskové zprávy zúčastněných organizací


Pražské vodovody a kanalizace (doc)
Pražská vodohospodářská společnost (doc)
Městská policie hl. m. Prahy (doc)
Magistrát hl. m. Prahy – předběžná zpráva (doc)
Sdílet