Úterý 19. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik chlóru v městských lázních

Dne 1. 9. 2005 v 09:36 hod. bylo vyhlášeno cvičení pro složky integrovaného záchranného systému ve Zlíně.

Námětem cvičení byl únik chlóru v areálu městských lázní. Při doplňování zásob, výměně lahví a neopatrné manipulaci obsluhujícího personálu došlo u 65 kg láhve s chlórem k poškození uzávěru a úniku chlóru do okolního prostředí. Pracovníci lázní, provádějící údržbu na zařízení, byli zasaženi unikajícím chlórem.

Na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů ze Zlína se třemi zásahovými vozidly a speciálním protichemickým vozidlem. Okamžitě byly aktivovány i další složky integrovaného záchranného systému (IZS) ze Zlína a Krizový štáb města Zlína. Na místo se postupně sjelo na 44 záchranářů a odborníků z HZS Zlínského kraje, SDH Zlín, ZZS Zlín, Policie ČR Zlín, Městské policie Zlín, Krajské hygienické stanice a odboru životního prostředí Magistrátu města Zlína.

Hasiči postupně vyznačili nebezpečnou zónu a ve speciálních protichemických oblecích pronikli ke zraněným ve stanici s chlórem. Zraněným zaměstnancům byly nasazeny plynové masky a postupně byli vyneseni na nosítkách do dekontaminačního pracoviště. Po jejich očistě byli zranění předáni do péče lékařů zdravotnické záchranné služby. Proti unikajícímu chlóru použili hasiči vodní clonu ke sražení plynného mraku.

Celá akce trvala asi jednu hodinu a měla prověřit spolupráci jednotlivých složek IZS při řešení mimořádné události v centru města Zlína. Během záchranných prací byla hasiči také evakuována blízká mateřská škola se všemi dětmi. Městská policie Zlín evakuovala z nedalekého domu i zaměstnance Českého rozhlasu Brno a ČTK Zlín, kteří byli odvezeni do bezpečí. Po ukončení cvičení byli zástupci veřejnoprávních médií odvezeni zpět na svá pracoviště, odkud následně informovali občany o vzniklé situaci. Při cvičení byla omezena průjezdnost okolních ulic a doprava byla usměrňována hlídkami policie. Strážníci navíc obcházeli okolní domy a informovali občany o probíhajícím cvičení, aby zabránili panice. Na místě pracovala i psycholožka HZS Zlínského kraje, která poskytovala odbornou pomoc při evakuaci dětí a evakuovaným zaměstnancům lázní.

Cvičení bylo pod dohledem odborníků na taktiku zásahu a činnost IZS z HZS Zlínského kraje a dalších odborníků na krizové řízení a mimořádné situace v kraji. Mezi další sledované cíle cvičení patřila prověrka vzájemného spojení složek IZS přes systém Matra, činnost velitelů zásahu a koordinace operačního střediska HZS Zlínského kraje v systému vyrozumívání.

Spolupráce se zaměstnanci lázní i s plavčíky byla velmi dobrá. Všichni správně reagovali na vzniklou událost a navíc byli schopni přijmout nezbytná opatření při poskytování první pomoci zraněným do příjezdu záchranářů.

Po ukončení cvičení zasedl štáb velitelů k prvotnímu vyhodnocení celé akce. Získané poznatky budou zaneseny do školení a výcviku záchranářů a do postupů při řešení podobných událostí v praxi.

HZS stanice Zlín
CAS 24/3200/500 S3R
TA S3
CAS 32/8200/800 S3R
CAS 24/2500/400 S2R
VEA UL 2

JSDHO Prštné
CAS 24/3500/200 M2R

Územní středisko Zdravotnické záchranné služby Zlín
Renault Master
Renault Master
Renault Master

Policie ČR Zlín
Škoda Felicie
Škoda Felicie
Škoda Felicie

Městská Policie Zlín
Volkskswagen Golf
Volkskswagen Golf

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Škoda Felicie

Odbor životního prostředí a zemědělství MM Zlín
Škoda Felicie

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
2× autobus

Charakteristika chlóru:
Nehořlavý, žlutozelený plyn ostrého, štiplavého zápachu, ve vodě rozpustný, zředěný, popř. zkapalněný toxický plyn, těžší než vzduch. Uvolněná kapalina přechází rychle do plynné fáze – tvorba chladné mlhy. Reaktivní – s vodíkem tvoří třaskavý plyn, který při přívodu tepla a světla exploduje. Chlór poškozuje kovy.

Účinky:
Chlór má silně dráždivé účinky, které se uvádějí do souvislosti hlavně s vlhkostí za vzniku kyslíku a chlorovodíku (tj. účinek oxidační a kyselin).
Hlavním nebezpečím je dráždění dýchacích orgánů. Dráždí dýchací cesty a plíce, při velké expozici může dojít k otoku plic nebo k akutnímu zánětu plic a ke krvácení.
Vysokými koncentracemi je drážděna i kůže (zvláště vlhká) a mohou být poškozeny i oči.
Kůži dráždí i chlorová voda. Při přímém styku se zkapalněným chlórem vznikají omrzliny.
Chronická expozice je závažná hlavně pro těžké následky opakovaného podráždění dýchacích orgánů (chronický katar průdušek a rozedma plic). Vyvíjí se větší náchylnost k banálním nemocím celého dýchacího ústrojí.

První pomoc:
Při nadýchání – přerušit expozici, přenést postiženého na čerstvý vzduch, nenechat chodit! Převléknout, omýt, vypláchnout oči (vodou, příp. borovou vodou), vypláchnout ústa, eventuálně též dutinu nosní, vodou. Pohodlně uložit. V případě potřeby zavést umělé dýchání z plic do plic, případně inhalaci kyslíku.
Při zasažení očí – důkladně a rychle vyplachovat oči velkým množstvím vody nejméně 10–15 minut, rozevřít víčka a při výplachu pohybovat očima. Neneutralizovat! Žádné masti! Ihned předat odbornému lékaři.
Při zasažení kůže – důkladně omýt velkým množstvím vody, eventuálně mýdlem.


kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet