Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Fire Engineering – 1. medzinárodná vedecká konferencia

Vážená hasičská obec, dovoľte nám informovať Vás o podujatí s medzinárodnou účasťou organizovanom Katedrou požiarnej ochrany na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 30. 9. – 4. 10. 2002 v Kongresovom centre hotela Reduta v Lučenci.

Nápad realizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu s problematikou týkajúcou sa oblasti požiarna ochrana, skrsol v hlave prof. Ing. Osvalda, CSc. v januári 2001. Touto ideou poveril terajšieho zástupcu katedry požiarne ochrana doc. Ing. Alexandra Krakovského, CSc., ako odborného garanta konferencie.

Všetci profesionáli, zaoberajúci sa problematikou spadajúcou do oblasti požiarnej ochrany, dostali možnosť prezentovať či už výsledky svojej práce alebo aktuálne problémy súčasnosti. Organizačný výbor konferencie, pod vedením odborného garanta doc. Ing. Alexandra Krakovského, CSc a organizačného garanta Ing. Evy Mračkovej zrealizoval podujatie na kvalitnej vedecko-odbornej úrovni v atraktívnych priestoroch Kongresového centra Hotela Reduta v Lučenci.

V rámci Slovenskej republiky je pomerne málo akcií týkajúcich sa problematiky požiarnej ochrany. Naše prvé aktivity ohľadom konferencie Fire engineering začali už v apríli 2001 v Trenčíne, na veľtrhu techniky v požiarnej ochrane spojenej s konferenciou, kde bola prezentovaná prvá pozvánka a informácie o konferencii. Pozvánka bola po stránke dizajnu kvalitne dôkladne pripravená. Konzultovali sme na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov grafické návrhy logá konferencie. Návrh Mrg. art. Klaudia Kosiby sa stal symbolom konferencie a je uverejnený na vydaných konferenčných materiáloch.


Konferencia je jednou z prvých ktorá sa realizuje v stredoeurópskom merítku, pričom bolo oslovených vyše 1000 odborníkov doma i v zahraničí. Prihlásení účastníci sú prejavom kladného ohlasu a potreby realizovať dané podujatie. Je potrebné poznamenať nemilú septembrovú udalosť z minulého roku –teroristický útok na New York, vďaka ktorej odriekli účasť zámorský kolegovia, ale na druhej strane poukázala na významnú úlohu a postavenie hasičov v ľudskej spoločnosti.
Zámerom konferencie bolo nielen pozvať, ale vytvoriť sieť kontaktov s odborníkmi zaoberajúcich sa problematikou hasičov. Tak multidisciplinárna oblasť, akou požiarna ochrana je, si vyžaduje množstvo odborníkov z rôznych vedných disciplín. Pri chránení nášho životného prostredia sa do popredia presadzuje nadnárodný charakter (posledný konkrétny prípad Lesný požiar Devičany 2000), kde riešenie otázky zabezpečenia sa pred požiarmi, priemyselnými haváriami, živelnými pohromami získava globálny charakter. Vďaka spolupráci krajín Strednej Európy dochádza k výrazným pokrokom v spolupráci v oblasti požiarnej ochrany.
Naše aktivity boli podporené aj Medzinárodným višegrádskym fondom, ktorý schválil v jeseni 2001 projekt s názvom „Fire engineering“ s finančnou podporou, ktorého koordinátorom bola RNDr. Iveta Marková, PhD. Do projektu „Fire Engineering“ sa zapojili naši partneri z krajín višegrádskej štvorky: boli za Českú republiku „Sdružení požárního bezpečnostního inžinýrství“ Ostrava, za Poľskú republiku – Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, Katedra Podstaw Projektowania Budowlanego, za Maďarskú republiku – Západomaďarská univerzita, Inštitút drevárskeho výskumu, ktorým aj touto formou vyslovujeme svoju vďaku.

Cieľom projektu je poskytnúť v koordinácii s vedcami, inžiniermi a odborníkmi z odbornej praxe najnovšie vedecké, teoretické, ale aj praktické poznatky, znalosti a skúsenosti, z multidiscipli­nárnej oblasti – hasičského záchranného systému. Pre daný účel boli stanovené nasledujúce vedecké oblasti: požiarna bezpečnosť stavieb, požiarna technika a taktika, informačné technológie, chémia horenia a hasenia, a ostatné zložky v PO, ako napríklad požiare v prírodnom prostredí, protivýbuchová prevencia, záchranný systém v PO, vzdelanie v PO, analýzy rizika, vplyv činnosti príslušníkov PO na ekológiu a životné prostredie.

Patronát nad konferenciou prevzali plk. PO Ing. Jozef Paluš, riaditeľ Úradu požiarnej ochrany MV SR a Prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Konferencie sa zúčastnilo 107 odborníkov zo Slovenska, 49 účastníkov zo zahraničia, pričom okrem kolegov z partnerských krajín Višegradu sme našu konferenciu podporili odborníci z Rakúska, Nemecka a Juhoslávie.
Účastníci obdržali okrem konferenčných materiálov Zborník príspevkov (a CD room zborníka príspevkov), ktorý obsahuje celkovo 80 referátov a zborník abstraktov, ktorý je spracovaný dvojjazyčne (slovenský jazyk/anglický­jazyk). Pri danej príležitosti chceme poďakovať našej kolegyni z ústavu jazykov Mgr. Jaroslave Horičkovej za aktívnu pomoc počas prípravy a priebehu konferencie a spracovania konferenčných materiálov. Konferenčné materiály dopĺňa monografia o projekte „Fire Engineering“, kde sú uvedené podrobné informácie ohľadom konferencie a partneroch v dvojjazyčnej forme (slovensky/an­glicky).

Na základe prihlásených príspevkov boli zvolené nasledujúce sekcie, v ktorých boli prezentované aktuálne informácie a poznatky:

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB
Garant sekcie: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
· Projektovanie stavieb
· Požiarnotechnické zariadenia

POŽIARNA TECHNIKA A TAKTIKA
Garant sekcie: doc. Ing. Alexander Krakovský, CSc.
· Mobilná technika
· Osobná výstroj, vecné prostriedky
· Protiplynová služba
· Požiare v prírodnom prostredí

HORENIE A HASENIE
Garant sekcie: RNDr.. Iveta Marková, PhD.
· Procesy horenia látok
· Horľavosť materiálov, nebezpečné látky
· Hasiace látky a testovanie hasiacich látok
· Protivýbuchová prevencia

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Garant sekcie: Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
· Informačné technológie v PO
· Databázové systémy v PO

VZDELANIE V PO
Garant sekcie:
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.

Bohatý program konferencie bol rozvrhnutý do niekoľkých dní podľa jednotlivých sekcií. Konferenciu otváral 1. 10. 2002 o 10,00 hod., odborný garant Doc. Ing. A. Krakovský, CSc. V úvodnom ceromoniáli vystúpili zástupcovia našej alma mather prorektor TU vo Zvolene Doc. Ing. Ján Šimko, dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen Doc. Ing. Štefan Barcík. V úvodnom príhovore konferenciu odobril prezident Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR plk. PO Ing. Jozef Paluš. Aktuálne otázky v oblasti výskumu hasičov prezentoval riaditeľ Požiarno-technického a expertízneho ústavu MV SR pplk. PO Ing. Ján Rešetár, CSc. Pár slov uviedla zástupkyňa Medzinárodného višegrádskeho fondu pani Viktória Petőczova, ako generálneho sponzora podujatia.
V daný deň prebiehalo jednanie v sekcii požiarna bezpečnosť stavieb (obr.1,2), kde dochádza k harmonizácii našich noriem s pravidlami EU. Streda 2. 10. 2002 sa niesla v duchu hasičskej techniky. Doobedňajší program – prezentácie príspevkov sekcii „požiarna technika a taktika“ bol okorenený výstavou hasičskej leteckej a mobilnej techniky na letisku Lučenec – Bolkovce (obr.3 a obr.4)


Stredajšie popoludnie, bolo zamerané na hasičskú techniku, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch letiska Bolkovce pri Lučenci.
Popoludnie bolo rozdelené na dve časti. V prvej časti bola formou statickej ukážky vystavená zásahová automobilová technika, používaná hasičskými jednotkami na Slovensku a možné spôsoby jej rekonštrukcie a v druhej časti bola predvedená praktická ukážka zásahu proti požiaru prostredníctvom leteckej techniky.
Súčasná automobilová technika bola prezentovaná jednotlivými hasičskými špeciálmi, ktoré sú v používaní v rôznych hasičských jednotkách.
Výzbroj Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici reprezentovali vozidlá z jednotlivých jednotiek v rámci kraja:
- Tatra 815 CAS 32, ako najrozšírenejší cisternový automobil v hasičských jednotkách v rámci Slovenska,
- Karosa CAS 25, vozidlo určené pre prvotný výjazd. V súčasnej dobe ťažko nahraditeľný špeciálny automobil, schopný v trambusovej búdke odviezť celé hasičské družstvo,
- MB Unimog, jeden z najnovších prostriedkov, špeciálny automobil určený pre zásahy proti lesným požiarom,
- MB Sprinter, automobil určený pre rýchlu technickú pomoc pri dopravných nehodách,
- IVECO, ekologický automobil. Tento automobil ako jediný pre Banskobystrický a Žilinský kraj je určený k likvidácii ekologických a priemyselných havárií.
Perličkou medzi uvedenou technikou bolo vozidlo DENNIS CAS 27 zo Závodu protipožiarnej ochrany železníc ŽSR z Bratislavy. Toto vozidlo plní podobné úlohy ako vozidlo Karosa jednotiek HaZZ.
Hlavnou myšlienkou tejto časti výstavy nebolo len ukázať používanú automobilovú techniku, ale naznačiť aj možné cesty predĺženia jej životnosti prostredníctvom generálnych opráv – repasácií podvozkových častí a hasičských nádstavieb. Z tohto dôvodu boli na výstave prítomné dve najúspešnejšie firmy, zoberajúce sa výrobou a repasovaním hasičskej techniky. Boli to firmy:
- ESEA z Banskej Bystrice, ktorá ako jeden z významných slovenských výrobcov a dodávateľov hasičskej techniky dokázala k plnej spokojnosti odberateľov zrepasovať niekoľko vozidiel CAS 32 a CAS 25. Ako dôkaz svojej činnosti bol pred prítomnými predvedený automobil Karosa CAS 25, ktorý v súčasnej dobe slúží hasičom v Bratislave,
- THT Polička CZ, tradičný výrobca hasičskej techniky, ktorého výrobky sú do dnešných čias nosnou výzbrojou všetkých hasičských jednotiek. Svojim exponátom zrepasovaného automobilu Tatra 815 CAS 32 tento výrobca ukázal, na základe akej kvalitnej práce firma vyhrala tender na dodávku leteckých hasičských špecialov na podvozkoch Tatra pre letiská v Indii.
V druhej časti bola prostredníctvom firiem AERO SERVIS KOŠICE A AERO SLOVAKIA NITRA názorne predvedená ukážka protipožiarneho zásahu pri lesnom požiari. Zásahu sa zúčastňovali štyri lietadlá pôvodne určené pre poľnohospodársku činnosť Z – 137 Agro Turbo. Prakticky pred očami účastníkov konferencie, obsluhy technického a leteckého personálu obidvoch firiem dokazovali súhru pri dopĺňaní hasiva do integrovaných nádrží z prítomných vozidiel CAS 32. Za niekoľko sekúnd od pristátia dokázalo lietadlo vzlietnuť s plnou nádržou s objemom 1000 litrov hasiva a po otočke ho vypustiť na horiacu cieľovú plochu. Po tejto ukážke sa rozprúdila zaujímavá diskusia, počas ktorej odpovedali piloti lietadiel na otázky účastníkov konferencii. Otázky boli zamerané na techniku pilotáže a správania sa lietadiel nad horiacim priestorom, ale aj na skúsenosti pri hasení požiaru v Slovenskom raji v roku 2000, ktorého sa piloti osobne so svojimi lietadlami zúčastnili. Na záver sa piloti rozlúčili s účastníkmi konferencie efektným skupinovým preletom, ukončeným ukážkovým rozchodom lietadiel nad koncom vzletovej a pristávacej dráhy. Toto bol nielen zaujímavý záver vydareného popoludnia, ale aj prekrásneho slnečného dňa.
Význam uvedenej akcie bol podtrhnutý reportážou Slovenskej televízie a rozhlasovej relácie Pozor zákruta. Počas ukážok boli realizované vyhliadkové lety našich účastníkov nad mesto Lučenec.

Večerný banket s názvom „večer sponzorov“ bol príjemným spestrením atmosféry konferencie, kde sa v kuloároch Kongresovej dvorany naväzovali nové pracovné a osobné kontakty účastníkov. Počas večera vystúpil študentský súbor Poľana pri TU Zvolen a dopĺňal program svojim tancom a tancom s našimi účastníkmi.
3. 10. Štvrtok, bol síce posledný, ale obsahovo aj významovo náročný deň konferencie. Počas celého dňa boli prezentované príspevky v sekcii „Horenie a hasenie“ a paralélne s danou sekciou sa realizovala vo forme diskusného fóra, v Secesnom Salóniku Kongresového centra, sekcia „Vzdelanie v požiarnej ochrane“, ktorej sa zúčastnil aj prezident prezídia hasičského a záchranného zboru MV SR. Program konferencie uzatvárala sekcia „Informačné technológie“, kde sa prezentovali aktuálne informácie v oblasti informačných technológii, slúžiace pre výkon hasičov.
Posledný spoločne strávený večer bol obohatený o vystúpenie japonského folklórneho súboru z Tokia, kde boli ukážky obliekania a predvádzania klasických kimon.

Veríme, že účastníci získali nielen nové aktuálne informácie z oblasti požiarnej ochrany, ale aj nové pracovné a priateľské kontakty a vzájomne si vymenili skúsenosti, poznatky a znalosti.
Pri danej príležitosti by sme radi ukázať ohlasy účastníkov našej konferencie:

.............11­. 10. 2002...­..
.............­.....Bardzo dziękuję Wam wszystkim za tak miłe przyjęcie w Lucencu. Program konferencji był bardzo interesujący: referaty, pokazy pożarowych technik na lotnisku, mój lot samolotem!, rozmowy z uczestnikami konferencji, występ zespołu folklorystycznego i słowacko-czeskie wspólne śpiewanie.
Gratuluję doskonałej organizacji i przyjemnej atmosfery na konferencji!.....

Monika Adamska


............21­. 10. 2002. .........
.......Serdecznie gratuluje bardzo udanej konferencji w Lučencu. Z pewnością było to ogromne przedsięwzięcie, który długo pozostanie w pamięci jako interesujące spotkanie naukowe, a przy tym uwieńczone jest okazałymi materiałami konferencyjnymi. Cieszę się, że mogłem jako autor referatu zaprezentować się u Was.

Wojciech Skowronski


Záverom, chceme poďakovať všetkým zainteresovaným za priateľskú pomoc a podporu pri realizácii konferencie a projektu „Fire Engineering“, našim účastníkom za prejavenú dôveru a venovanie času, ktorý na konferencii strávili a sponzorom za ich podporu (za prispetie či už materiálne alebo finančné).

Na koniec myšlienka prof. Ing. Antona Osvalda, CSc., ktorá vystihuje podstatu nášho snaženia a odpoveď na otázku: prečo? sme to vlastne zorganizovali:

Každé ľudské snaženie, ktoré vedie k zamedzeniu nešťastia, má zmysel.

To je citát, ktorý môžeme použiť pri charakterizácii práce členov Hasičského a záchranného zboru MV SR. Organizovaná záchrana pred nešťastím, hlavne požiarom, je známa z čias Rímskej ríše. Odvtedy sa traduje vývoj v organizácií hasičských zborov, i vývoj v technike. V súčasnosti pozorujeme prudký rozvoj v hasičskej a záchrannej technike a výbave príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že podmienky, v ktorých zasahujú, sú tiež čím ďalej tým viac náročnejšie. Aby toto snaženie našich hasičov záchranárov bolo úspešné, pred pár rokmi potrebovali k tomu určitý entu-ziazmus a odvahu. Entuziazmus a odvaha sú nevyhnutné aj dnes, ale k nim sa pridáva ešte jeden nevyhnutný faktor pre úspech ich povolania – vzdelanie. Špecializované vzdelávanie, alebo celoživotné vzdelávanie je potrebné si dopĺňať aj výmenou poznatkov, ktoré umožňujú vedecké podujatia a semináre. Preto aj vy, účastníci konferencie Fire engineering, odovzdaním svojich vedeckých poznatkov, praktických skúseností vyvíjate to ľudské snaženie, ktoré vedie k zamedzeniu nešťastia a má zmysel.


Autori:
Marková, Mračková, Chromek
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárskya fakulta
Katedra požiarnej ochrany
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Slovensko
Sdílet