Pondělí 20. května 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Hagemann OK

Koncepce: Jednotné vybavení HZS ČR cisternami

Přinášíme materiál HZS ČR, který představuje koncepci Jednotného vybavení Hasičského záchranného sboru ČR cisternovými automobilovými stříkačkami pro následujících několik let.

V Praze, 27, května 2011


I. ZÁMĚR JEDNOTNÉHO VYBAVENÍ CISTERNOVÝMI AUTOMOBILOVÝMI STŘÍKAČKAMI


Cílem jednotného vybavení cisternovými automobilovými stříkačkami (dále jen „CAS“) je:

 • unifikace technických a taktických požadavků (dále jen „TTP“) na CAS,
 • optimalizace rozmístění CAS na stanicích HZS krajů ve vztahu k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí“) a k charakteristice zásahového obvodu.

Záměrem unifikace TTP na CAS u HZS ČR je také, aby se zmenšil počet typů CAS. Velký počet různých typů požární techniky, někdy s minimálními rozdíly, klade různé požadavky na výrobce, zmenšuje možnosti sériové výroby a v konečném důsledku CAS zdražuje. Jednotné vybavení jednotek HZS krajů CAS se bude odvíjet od následujících zá­sad:

 1. CAS je pro požární družstvo, které představuje zároveň základní zásahovou jednotku, hlavním pracovním prostředkem s možností reagovat na většinovou škálu druhů zásahů (požáry, záchranné práce u havárií, technická pomoc) a zabezpečit tak technickou podporu pro činnost této jednotky až do likvidace běžně rozsáhlých událostí nebo po dobu, než dojde na místě zásahu k navýšení (posílení) prostředků dalšími jednotkami PO (co do množství nebo kvality) ve smyslu plošného pokrytí nebo speciální technikou HZS kraje; v tomto smyslu jde o tzv. „hlavní“ CAS;

 2. Počet hlavních CAS odpovídá počtu organizovaných výjezdů (tzn. počtu družstev), které stanice v rámci plošného pokrytí zabezpečuje;

 3. Další CAS na stanicích HZS kraje, nad počet hlavních CAS, budou systemizovány tak, aby zabezpečovaly:

  1. speciální úkoly v systému plošného pokrytí celého kraje s ohledem na požární nebo jiná rizika území (hašení v průmyslových nebo obchodních areálech, lesní požáry, hašení speciálními hasivy, doprava vody v případě sucha, likvidační práce po záplavách a povodních) tedy tzv. CAS ve speciálním provedení nebo
  2. zálohu hlavních CAS.

II. TECHNICKÉ A TAKTICKÉ POžADAVKY NA HLAVNÍ CAS


 1. Unifikace TTP na hlavní CAS

  1. počet členů osádky – družstvo 1+5,

  2. vybavení pro:

   1. hašení požárů – nádrž na vodu, požární hadice B, C, proudnice a další armatury pro dva útočné proudy, přívodní a dopravní vedení, hašení pěnou se zásobou pěnidla na dva objemy nádrže na vodu CAS, hašení vysokotlakou vodou, přetlakový ventilátor,
   2. zásah na nebezpečné látky – vybavení CAS prostředky pro typ předurčenosti „Z“ na nebezpečné látky (ohrazení, snížení rizika, zachycení do absorbentu a jeho sběr – 4 protichemické oděvy, detekce RaL, detekce výbušné koncentrace, rychlá jednoduchá dekontaminace),
   3. dopravní nehody – vybavení pro jednotky předurčené na dopravní nehody (hydraulické vyprošťovací zařízení),
   4. technickou pomoc – ženijní nářadí, prostředky pro vnikání a otevírání konstrukcí,
   5. osvětlení místa zásahu – osvětlovací zařízení (např. elektrocentrála, osvětlovací stožár),
   6. čerpání znečištěné vody – plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, ejektor,
   7. pomoc raněným – prostředky pro transport a stabilizaci zraněné osoby, lékárnička, přikrývka, záchranný kyslíkový přístroj, popř. defibrilátor pro laické použití,
   8. práce ve výšce a nad volnou hloubkou, jištění – vybavení pro dva lezce a 60 m lano.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsahem vybavení hlavní CAS bude, ve smyslu řádu strojní služby a vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, odpovídat CAS v provedení technickém označené zkratkou „T“ na konci kódu jejího označení.


 1. Odlišnosti TTP hlavních CAS

  1. Objem nádrže na vodu – z průzkumu u HZS krajů a z údajů statistického sledování událostí vyplývá, že existují, zhledem k zásahovému obvodu stanice, dva rozdílné požadavky dané:

   • charakterem požárů (přírodní a průmyslové x převážně bytové),
   • zásahovým územím stanice (intravilán x extravilán, velká města x běžné obce),
   • možností využití hydrantové sítě na místě zásahu (např. fungují jen některé hydranty nebo není hydrantová sít vůbec),
   • terénními podmínkami pro dojezd k místu zásahu, dopravní situace,
   • zásobování vodou dalšími jednotkami SDH obcí v případě společného zásahu (do doby dojezdu další jednotky PO musí mít ta první možnost vést požární zásah alespoň jedním proudem bez přerušení dodávky vody).

   • Stanovíme-li, že objemy nádrže na vodu nad 6000 l jsou spíš věcí nadlimitní a tyto CAS jsou určené především pro dopravu vody, vyplývají z předešlých průzkumů u HZS ČR dva zásadní objemy vody pro hlavní CAS dle charakteru zásahového obvodu stanice HZS kraje:

    1. od 1800 do 2500 l vody – jde o tzv. provedení „městské“, s převládajícími bytovými požáry, s možností využití hašením vody vysokotlakým proudem s délkou hadice 60 m s postačujícím množstvím vody v nádrži na likvidaci bytových požárů, umožňující autonomní zásah po dobu do 10 minut při modelu na jeden proud C = 200 l.min−1. Počítá se s možností doplňování CAS z vnějšího vodního zdroje spolehlivé městské hydrantové sítě, popř. CAS další jednotky stejné kategorie (JPO I), a se zásahovým obvodem,

    2. 4000 l vody – jde o tzv. provedení „standard“, umožňující autonomní zásah po dobu do 20 minut s jedním proudem C při modelu na jeden proud C = 200 l.min−1, tedy doby postačující pro soustředění a bojové rozvinutí posilových dobrovolných jednotek PO, vytvoření dopravy vody hadicemi ze vzdálenějšího vnějšího otevřeného vodního zdroje. Tato CAS by mohla být i využita na efektivní kyvadlovou dopravu vody nebo doplnit při zásahu CAS v městském provedení svým větším objemem nádrže na vodu, může sloužit i vydatnějšímu rozvozu pitné nebo užitkové vody za jiných mimořádných událostí než je požár.

  2. Hmotnostní třída CAS – tedy i celková velikost požárního vozidla, kde do:

   1. intravilánu zejména velkých měst je vhodnější hmotností třída do 14 t (označovaná jako střední třída „M“), kladoucí nároky na větší dynamické vlastnosti podvozku automobilů, s ohledem na požadavek velmi dobré manévrovatelnosti, častější akcelerace a brzdění. S tímto požadavkem lze autentizovat požadavek na objem nádrže na vodu 2000 l.

    K dalším vlastnostem podvozku by měla patřit automatická nebo poloautomatická (robotizovaná) převodovka.

    Z hlediska průchodnosti terénem je přípustná varianta jen pro silniční provoz se zadní hnací nápravou, počítá se s běžnými terénními podmínkami, avšak se zhoršenou propustností dopravy a komunikací. Vozidlo by tedy nemělo být širší než 2,2 – 2,3 m a mělo by mít poloměr zatáčení ne vyšší než 15 m.

   2. extravilánu měst, intravilánu menších měst a vesnic, průmyslových areálů, zemědělských objektů, přírodního prostředí, kde je omezenější nebo žádné zásobování vodou z hydrantové sítě, je vhodnější CAS s objemem nádrže vody 4000 l. Vzhledem k požadavkům na vybavení věcnými prostředky pro škálu různých zásahů, předurčuje objem této nádrže hlavní CAS do hmotnostní třídy automobilového podvozku nad 14 t (hmotnostní třída vozidla těžká „S“) a celkové hmotnosti této hlavní CAS cca 18 t.

    Dalším požadavkem je vyšší akcelerace a výkon motoru, s ohledem na potřebný včasný dojezd k dopravním nehodám a časový normativ na dojezd jednotky v rámci plošného pokrytí. Počítá se s méně frekventovaným zatížením brzdové soustavy, oproti automobilům určených jen do intravilánu velkých měst.

    Předpokládá se zásahový obvod stanice, kde lze počítat s jízdou po zpevněných komunikacích, lesních a polních komunikacích za složitějších meteorologických podmínek, různých stavech stavu sjízdnosti vozovek, což hovoří ve prospěch pohonu všech náprav automobilu. S ohledem na co nejnižší cenu CAS je možné akceptovat manuální převodovku.

 1. Výsledné TTP hlavních CAS

  1. Hlavní CAS v provedení „městském“

   Označení: CAS 15/2000/120 – M1T (alternativně CAS 15/2000/120 – M2T)

   1. kabina osádky pro družstvo 1+5,
   2. jmenovitý výkon požárního čerpadla 1500 l.min−1, s možností vysokotlakého režimu, vysokotlaká hadice dlouhá minimálně 60 m,
   3. objem nádrže na vodu 2000 l (± 200 l),
   4. objem nádrže na pěnidlo 120 l (3% roztok na dva objemy vodní nádrže),
   5. hmotnostní třída “M“,
   6. pro silniční provoz s uspořádáním náprav 2×4 (hnací zadní náprava), alternativně pro smíšený provoz,
   7. provedení (vybavení věcnými prostředky) – technické,
   8. hnací soustava – automatická nebo poloautomatická

   zadní část účelové nástavby některých CAS může být uzpůsobená pro případnou montáž úchytného prvku pro uložení vyjímatelného kolového hadicového navijáku, určeného pro tvoření dopravního hadicového vedení B o délce nejméně 200 m.

  2. Hlavní CAS v provedení „standard“

   Označení: CAS 20/4000/240 – S2T

   1. kabina osádky pro družstvo 1+5,
   2. jmenovitý výkon požárního čerpadla 2000 l.min−1, s možností vysokotlakého režimu, vysokotlaká hadice dlouhá minimálně 60 m,
   3. objem nádrže na vodu 4000 l (± 200 l),,
   4. objem nádrže na pěnidlo 240 l (3% roztok na dva objemy vodní nádrže),
   5. hmotnostní třída „S“ cca do 18 t,
   6. pro smíšený provoz (je nutno přejíždět i obrubníky chodníků, nástupní plochy jsou jen zpevněné, pohyb i po polních nebo lesních cestách) uspořádání náprav 4×4,
   7. provedení (vybavení věcnými prostředky) – technické,
   8. hnací soustava – manuální nebo poloautomatická (robotizovaná) převodovka, měrný výkon motoru 15 kW.1000kg−1.

 1. Systemizace hlavních CAS na stanicích

Systemizace hlavních CAS pro stanice HZS krajů odpovídá počtu organizovaných výjezdů podle typu stanice. Tabulka č. 1 zahrnuje většinu stanic HZS krajů, jejichž zásahové obvody pokrývají jak intravilán, tak extravilán měst a obcí.

Tabulka č. 2 uvádí systemizaci hlavní CAS pro stanice HZS krajů na území Brna, Ostravy a Prahy, které jsou z hlediska demografického považovány za „velká města“ a kde zásahové obvody stanic zahrnují zejména intravilán těchto měst.

Vzhledem k stávajícímu počtu dvoj- a trojvýjezdových stanic HZS krajů a podmínkách ve velkých městech, je třeba systemizovat 129 kusů CAS 15/2000/130 – M1(2)T. Nyní jich je u HZS krajů 117 s ohledem na investiční program č. 114 230 „Program periodické obnovy hlavní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“.

Pokud se zahrnou jiné dřívější nákupy CAS podobného provedení, např. CAS na podvozku Dennis (Praha, Ostrava, Kolín, U. Hradiště, Děčín aj. – 1800 l vody), CAS K25 na podvozku Liaz 110 zahrnuté do hmotnostní třídy „M“, je těchto hlavních CAS celkem 189 kusů. Potřebný počet CAS 20/4000/240 – S2Z by při výše navrhované systemizaci měl být 219.

Celkový počet hlavních CAS obou provedení (městské, standard) je tedy 348 při existenci stávajících 240 stanic HZS krajů.

K takto systemizovaným celkovým početním stavům je nutno připočítat tzv. zálohu hlavních CAS – jejich počet se vypočítává z celkového počtu hlavních CAS u HZS kraje. Minimální počet hlavních CAS v záloze je stanoven právním předpisem4 počtem stanic HZS kraje následovně:

 • do 10 stanic – 2 CAS,
 • od 11 do 20 stanic – 3 CAS,
 • nad 20 stanic – 4 CAS.

Celkem je záloha hlavních CAS u HZS krajů 45 kusů na celou ČR. Praxe ukázala, že je potřebná jak u nové (garanční opravy, reklamace), tak u starší techniky (opravy). Je také téměř lhostejné, zda zálohou bude CAS 15/2000/130-M2T nebo CAS 20/4000/240-S2T.

Celkový početní stav hlavních CAS u HZS krajů včetně zálohy je 393 kusů.


III. TTP NA CAS V PROVEDENÍ SPECIÁLNÍM


 1. Stávající stav

  Stávající systemizace CAS na stanicích HZS krajů je založena na tom, že kromě stanic typu P0, jsou na všech stanicích nad počet organizovaných výjezdů (družstev) většinou další CAS jako

  1. záloha hlavní CAS (viz výše),

  2. CAS především pro dopravu vody ve vybavení redukovaném o objemu nádrže 8 000 l vody – je zejména u stanic, kdy je na prvním nebo druhém výjezdu hlavní CAS s objemem nádrže vody do 2500 l. Tato CAS je velice výhodná pro tzv. kyvadlovou dopravu vody a má svůj význam pro doplňování CAS s menším obsahem vody. Svoji rozhodující roli může taková CAS sehrát i při nouzovém zásobování obyvatelstva vodou, což je hrozba nyní ne tak aktuální, ale prognózovaná,

  3. CAS pro hašení lesních požárů – buď je jím CAS 32/6000/600 – S2R na podvozku T148 udržovaná především pro svůj objem vody a malou výšku vozidla, podvozek pro smíšený provoz nebo je jím CAS do lesů na terénním podvozku MB Unimog, Renault – Camiva s nádrží na vodu o objemu do 3000 l, aby kromě lepšího pohybu na lesních cestách sloužila i pro kyvadlovou dopravu vody,

  4. kombinovaný hasící automobil pro hašení plynným hasivem CO2/práškem/vodou /pěnou – prakticky je toto provedení vázáno na specifiku nebezpečí na území zásahového obvodu stanice nebo je spjato s předurčeností pro zásahy na nebezpečné látky typu „O“, kde je požadavek tzv. trojnásobné požární obrany (voda, prášek, pěna).

   Ukazuje se, že plně postačuje kombinace plynné hasivo CO2 a prášek ABC pro hašení elektrických rozvodů, trafostanic apod.. Tyto automobily pak již nejsou svojí podstatou CAS. Dosavadní varianty těžkých kombinovaných hasících automobilů prášek/pěna/voda jsou spíše vhodné do vybavení jednotek podnikových, zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu,

  5. rychlého zásahu (RZA) předurčená pro zásahový obvod stanic s historickými centry měst nebo centra velkých města s hustým provozem – jde o koncept vozů hmotnostní kategorie L (do 7,5 t) obsahem nádrže vody kolem 1000 l, s vysokotlakým proudem s hadicí 60 až 80 m, s menšími vnějšími rozměry (zejména šířka do 2000 mm), s očekávaným ziskem rychlejší dopravy na místo zásahu zmenšeného družstva (1+3).

   Uvedená jednotka má za cíl provedení průzkumu, odvětrání únikových cest budov, záchranu osob, omezení šíření požáru. CAS – rychlý zásahový automobil nezasahuje na rozdíl od konceptu „základní“ CAS autonomně, ale vždy s další jednotkou, která se na místo zásahu dostaví o něco později a provede doplnění vody a další rozvinutí hasebních proudů.

   Rovněž tato zásahová technika není svojí podstatou CAS, s ohledem objem nádrže na vodu a vybavení věcnými prostředky. Takový automobil je v Č. Budějovicích, Táboře (zde je přednostně spíš využíván na hašení kontejnerů odpadů na sídlištích a v historické zástavbě a při dopravních nehodách).

 1. Navrhovaná CAS v povedení speciálním

  CAS v provedení speciálním na stanici je třeba vázat na:

  1. potřebu hasebního obvodu stanice a území kraje pro podporu zásahů jednotek zohledňující vyšší potřebu vody, jako je CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení (doprava vody na místo rozsáhlých požárů, doprava vody pro likvidační práce při povodních, v oblastech zasažených suchem, chlazení apod.).

   Označení: CAS 20/8000/480 – S2R až CAS 30/9000/540 – S3VH

   1. kabina osádky nejméně pro operační skupinu 1+2,
   2. jmenovitý výkon požárního čerpadla 2000 až 3000 l.min−1, vysokotlaký režim práce čerpadla není nutný u rekonstrukce starších vozů,
   3. objem nádrže na vodu od 8000 do 9000 l (±200 l),
   4. objem nádrže na pěnidlo od 480 do 540 l (3% roztok na dva objemy vodní nádrže),
   5. hmotnostní třída S ,
   6. pro smíšený nebo terénní provoz,
   7. provedení (vybavení věcnými prostředky) redukované – ve smyslu vyhl. č. 34/2008 Sb., o technických podmínkách požární techniky a dále plovoucí čerpadlo pro doplňování vody z méně vydatných zdrojů vody,
   8. hnací soustava – manuální, poloautomatická (robotizovaná), měrný výkon minimálně 13 kW.1000kg−1.

   9. CAS pro velkoobjemové hašení nebudou umístěna na stanicích:
    1. typu P0 v případě dodržení navrhované systemizace hlavních CAS v provedení standard,
    2. typu P1 a P2, kde je umístěna záloha hlavní CAS v provedení standard,
    3. typu P1, kam by dojezd do zásahového obvodu této stanice ze sousední stanice vybavené CAS pro velkoobjemové hašení nepřevýšil 20 minut při průměrné rychlosti jízdy 45 km.h−1 (viz doba nasazení CAS 20/4000/240 – S2T je 20 minut),
    4. kde je umístěna CAS v provedení speciálním pro hašení lesních požárů (viz dále).

    Celkový počet CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení se tedy bude pohybovat okolo 169 kusů. Upřesnit uvedený údaj může jen projednání systemizace techniky s každým HZS kraje a posouzením konkrétních podmínek dle výše uvedených podmínek.

  2. specifickou potřebu zásahového obvodu stanice;

   Z poznatků o současném vedení zásahů u nás i v zahraničí vyplývá, že jsou dvě významná specifika, která vyvolávají potřebu dalších CAS v provedení speciálním – pro hašení lesních požárů a pro rychlý zásah v intravilánu velkých měst nebo historických center měst.

   1. CAS v provedení speciálním pro hašení lesních požárů by se měla vyrovnat s náročným terénem a proniknout na místo zásahu dále než hlavní CAS nebo CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení.

    Měla by být vhodná jízdu po zpevněných lesních a polních komunikacích, měla by mít dobrou pohyblivost v terénu, ochranný rám pro ochranu posádky proti mechanickému poškození a sálavému teplu, pokud tuto ochranu neposkytuje konstrukce kabiny osádky, co nejnižší celkovou výšku automobilu.

    Označení: CAS 20/4000 – S3LP

    1. kabina osádky pro operační skupinu 1+2,
    2. jmenovitý výkon požárního čerpadla 1500 nebo 2000 l.min−1 s požadavkem na vysokotlaký režim práce čerpadla,
    3. objem nádrže na vodu 4000 l (±200 l),
    4. nádrž na pěnidlo není požadována,
    5. hmotnostní třída S,
    6. pro terénní provoz (pohyb po polních nebo lesních cestách i mimo ně) s uspořádáním náprav 4×4,
    7. vybavení redukované (základní dýchacími přístroji, požárními hadicemi C a D, armatury C, D, ženijní ruční nářadí), průtokový naviják s 60 m hadice vysokotlakého proudu,
    8. hnací soustava – manuální, poloautomatická (robotizovaná), měrný výkon minimálně 13 kW.1000kg−1.

    Počet potřebných CAS pro hašení lesních požárů vyplyne po posouzení systemizace požární techniky jednotlivých HZS krajů, odhad jejich počtu se pohybuje v rozmezí 20 až 26 kusů. Jejich dislokace by byla nezávisle na typu stanice, rozhodovat bude dislokace stanice a její zásahový obvod s lesními masívy s těžko dostupným terénem. Zde bude umístěna také jako alternativní za CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení.

   2. CAS pro rychlý zásah pro intravilán velkých měst a historických center měst se složitými podmínkami přepravy na místo zásahu (hustota provozu, úzké spletité komunikace). V současné době jde spíš o koncept vozu (evropská norma pro požární automobily jej uvádí).

    Označení: RZA 10/1000 – L1H

    1. kabina osádky pro zmenšené družstvo 1+3,
    2. jmenovitý výkon požárního čerpadla 1000 l.min−1, vysokotlaký režim práce čerpadla požadován, 60 m až 80 m tlaková hadice,
    3. objem nádrže na vodu 1000 l,
    4. nádrž na pěnidlo není požadována,
    5. hmotnostní třída L do 7,5 t, zvýšený požadavek na akceleraci a brzdy, lepší osvětlení vozu, automatická převodovka,
    6. pro silniční provoz,
    7. hnací soustava – manuální, poloautomatická (robotizovaná), měrný výkon minimálně 17 kW.1000kg−1.
    8. vybavení redukované (vybavení dýchacími přístroji, hadicemi C a D, armatury C, D, vybavení lezecké skupiny, nářadí na vnikání do uzavřených prostor, přetlakový ventilátor).

    Uvažovaná dislokace speciálních RZA ve velkých městech s historickým jádrem – Praha, Č. Budějovice, Tábor, Č. Krumlov napovídá, že půjde cílově maximálně o 5 kusů těchto speciálních vozidel.


IV. SUMÁŘ POČTU CAS U HZS KRAJŮ


Sumární přehled hlavních CAS a CAS v provedení speciálním je uveden v tabulce č. 3.

Ze šetření počtu CAS u všech jednotek HZS krajů k 31. 12. 2010 vyplynul fyzický počet CAS ve výši 665 ks. Na základě výsledků této koncepce a provedené systemizace se jedná o snížení počtu CAS celkově o 72 ks proti stávajícímu reálnému počtu.


V. ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE KONCEPCE


Navrhuje následující postup pro roky 2011 až 2015.

Rok 2011

 1. V souladu s touto koncepcí vytvořit vnitřní předpis pro systemizaci CAS.
 2. Realizovat systemizační tabulky u HZS krajů.
 3. Definovat podrobné TTP pro uvedené hlavní CAS a CAS v provedením speciální, technické podmínky pro pořízení vybraných CAS konzultovat s vybranými výrobci požární techniky.
 4. Vypracovat a vydat technické podmínky pro pořízení CAS, případně provést příslušnou novelu již vydaných, s cílem vytvořit předpoklady pro výrobu funkčních vzorů dosud nevyráběných CAS,
 5. Vypracovat plán centrálních nákupů vybraných CAS pro léta 2012 až 2015.
 6. Realizovat první etapu pořízení CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení jako centrální dodávku. Realizovat tím první část obměny CAS 32/6000/600 na podvozku Tatra 148.
 7. V rámci plánu na obměnu požární techniky pro rok 2012 dojednat spolupráci s vybranými HZS krajů při pořízení nových CAS dle této systemizace, především pro hlavních CAS v provedení „standard“ a CAS v provedení „město“.

Rok 2012

 1. Realizovat centrální dodávku hlavních CAS v provedení „standard“.
 2. Vypracovat plán postupné obměny požární techniky pro roky 2013 až 2018.

Rok 2013

 1. Vyhodnotit provoz hlavní CAS v provedení „město“, „standard“ a CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení, případně upravit jejich TPP.
 2. Realizovat dodávku hlavních CAS v provedení „standard“.

Rok 2014

 1. Realizovat pořízení RZA a CAS speciálních v provedení pro lesní požáry.
 2. Realizovat centrální dodávku hlavních CAS v provedení „standard“.

Rok 2015

1. Realizovat pořízení CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení a pro lesní požáry a hlavních CAS v provedení „standard“.


VI. FINANČNÍ NÁROČNOST REALIZACE KONCEPCE


Základním předpokladem realizace koncepce je programové financování HZS krajů na obnovu požární techniky. Z úrovně GŘ HZS ČR bude v rámci programového financování upřednostňována zejména výroba funkčních vzorů a zadání pro centrální zakázku uvedených typů CAS.


Přehled provedení CAS


Vysvětlivky

Označení CAS kombinací číslic a písmen vychází z Pokynu GŘ HZS ČR a NMV ze dne 13. 3. 2006, kterým se vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky.

Příklad: CAS 15/2000/120 – M1T

Označení zásahového požárního automobilu tvoří údaj o

 1. druhu zásahového požárního automobilu (cisternová automobilová stříkačka, automobilová stříkačka apod.),

 2. hodnotě hlavního výkonového, velikost požárního čerpadla ( tisíc litrů/min); za lomítkem doplněn velikostí nádrží na hasivo v pořadí voda-pěnidlo ( v litrech)

 3. hmotnostní třídě požárního automobilu; ty se člení následovně
  • lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg,
  • střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg,
  • těžké (S) převyšující 14000 kg,
 4. kategorii zásahového požárního automobilu; ty se člení následovně
  • kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných komunikacích,
  • kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace,
  • kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace,
 5. provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství
  • základní (Z),
  • speciální
   • redukované ®
   • rozšířené (V)
   • technické (T)
   • k hašení lesních požárů (LP)
   • k hašení (H)
   • velkoobjemové hašení (VH).

SEZNAM ZKRATEK

 • B, C, D – označení průměru hadic B 75, C 52, D 25 mm
 • C1 až C3, P0 až P4 – typ stanice HZS ČR
 • CAS – cisternová automobilová stříkačka
 • TTP – technické a taktické požadavky
 • RZA – rychlý zásahový automobil
 • SDH – sbor dobrovolných hasičů
 • HZS – hasičský záchranný sbor

Praha 27. května 2011
Schvaluje:
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel HZS ČR

Sdílet
Přiložené soubory
koncepce_cas_f.pdf zobrazit online PDF 611 kB
Banner mototruck OK