Pátek 14. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Absolutní přednost chodců před vozidly IZS? Ne!

Po sociální síti Facebook ze začala šířit informace, prezentovaná účtem „Unie bezpečnostních složek MV“ o tom, že by od prvního srpna měla hrozit řidičům IZS jedoucím pod VRZ pokuta a dokonce body za nedání přednosti chodci na přechodu.

Ilustrační foto

Unie bezpečnostních složek MV:

POZOR VŠEM, CO PŘI VÝKONU SLUŽBY UŽÍVÁTE MODRÉ MAJÁKY!!!

Od 1. srpna je v platnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která upravuje některá ustanovení tohoto zákona (361\2000 Sb.). Tato novela ruší bez !!!náhrady!!! vyjímku z dávání přednosti chodcům při jízdě na VRZ! A to následovně:

  1. Ust. § 5 odst. 1 písm. h) se zrušuje. Toto ust. se více méně přesouvá do ust. § 5 odst. 2 jako písm. f)
  2. Avšak ve výjímkách v § 41 se ruší vyjímka z § 5 odst. 1 písm. h) BEZ NÁHRADY!!!

Tudíž od prvého srpna všichní policisté, hasiči, záchranáři… musejí dávat přednost chodci na přechodu, jinak jim hrozí pokuta ve výši 2.500,– Kč a trestné body, resp. příslušníkům bezpečnostních sborů ve sl. poměru hrozí kázeňské řízení a v případě idiota vedoucího či jeho pomstychtivosti i klidně vyhazov!!!

Takže vzhůru k lepším zítřkům!!

Předseda UBS
Zdeněk Buřič

Okamžitě se zvedla vlna nesouhlasných komentářů, uživatelé začali zmatkovat, komentovat, a také nadávat na „mocipány“. Proto jsme oslovili tiskové oddělení Ministerstva dopravy a požádali o jejich stanovisko k výše zveřejněnému oznámení.

Marek Illiaš, tiskové oddělení, Ministerstvo dopravy

Dobrý den, k dané věci lze uvést následující.

Předmětnou novelizací skutečně došlo v zákoně č. 361/2000 Sb. k uvedené změně, která zasáhla do systematiky ustanovení upravujícího povinnosti řidiče. Ustanovení § 5 odst. 1 písm. h) se s účinností od 1. 8. 2011 zrušuje a povinnost v něm stanovená se přesouvá do odstavce 2 písm. f) téhož paragrafu, přičemž je poněkud odlišně formulována.

Podle současné právní úpravy platí, že řidič je povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo.

Podle úpravy účinné od 1. 8. 2011 a uvedené v § 5 odst. 2 písm. f) platí, že řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

Z ustanovení § 41 odst. 1, v němž je uveden taxativní výčet ustanovení zákona, která nejsou povinni dodržovat řidiči vozidel s právem přednostní jízdy, vyjímá novela zrušené ustanovení § 5 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) není do výčtu přidáno, což však zřejmě není až takový problém, jak se na první pohled jeví.

Je třeba podotknout, že v daném výčtu ustanovení, která nemusí řidiči vozidel s právem přednostní jízdy dodržovat, není a ani nikdy nebylo uvedeno např. ustanovení, podle kterého řidič nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, přičemž tato skutečnost žádné vzrušené polemiky nevyvolávala.

Nelze na tomto místě opomenout ustanovení § 54 odst. 3 věty třetí zákona č. 361/2000 Sb., podle kterého chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

Je tedy s ohledem na to nesmyslný předpoklad jakési „absolutní přednost chodců před vozidly IZS“, vycházející ze striktně formalistického výkladu zákona. Zohledněn musí být především smysl a účel dotčených ustanovení zákona.

Vozidlům s právem přednostní jízdy jsou dána určitá privilegia z toho důvodu, aby jim byl zaručen pokud možno volný a tedy i rychlý průjezd, současně však za předpokladu, že jejich jízdou nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu.

Zákonem je proto eliminován výskyt chodců na vozovce ve smyslu výše citovaného ustanovení § 54. Nemohou-li chodci vstupovat na přechod pro chodce, přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, pak není opodstatněné po řidičích těchto vozidel požadovat, aby dávali chodcům přednost, resp. aby byli povinni před přechodem zastavit vozidlo.

Současně však platí, že řidiči nejsou při využívání práva přednostní jízdy zbaveni povinnosti dbát potřebné opatrnosti, tj. musí toto právo využívat tak, aby neohrozili ostatní účastníky silničního provozu. Pokud by tedy i přes zákaz chodec vstoupil na přechod pro chodce, pak se pochopitelně musí řidič vozidla s právem přednostní jízdy zachovat tak, aby chodce neohrozil.

Vzhledem k uvedenému se nelze ztotožnit se závěry uvedenými v přiložené informaci, že řidiči vozidel IZS (kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré barvy) budou muset dávat přednost chodci na přechodu.


aktualizace 8. února 2012

ČTĚTE: Řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě zřejmě dostanou zpátky přednost na přechodech


Sdílet