Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 7/O, 8/O a 9/O: Záchrana osob, zvířat a majetku

Při zásahu má záchrana osob přednost před záchranou zvířat a majetku a je prioritním úkolem jednotek požární ochrany. Cílem činnosti jednotky při záchraně osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života. Podrobněji tyto činnosti řeší v Bojovém řádu JPO metodické listy O/7, 8 a 9.

Velitel zásahu rozhoduje o zahájení a ukončení činnosti k záchraně osob, zvířat a majetku a určí, které osoby, která zvířata nebo který majetek budou zachráněny přednostně.

V případě nebezpečí z prodlení mohou o způsobu záchrany osob rozhodnout hasiči provádějící záchranné práce, členové průzkumné skupiny apod. Stanoví se takový způsob záchrany, který je v daném okamžiku nejbezpečnější jak pro zachraňované osoby, tak i pro zachraňující.

K záchraně osob se využívají přednostně stavební a konstrukční prvky a zařízení budov, určené k evakuaci osob nebo zásahu jednotky. Při záchraně je třeba používat (kromě krajních případů, kdy jiná možnost nezbývá) pouze určené ochranné prostředky a pomůcky. Zachraňující musí dbát také na to, aby nemohlo dojít k úrazům zachraňovaných.

Velitel zásahu může rozhodnout o nedodržení technických podmínek požární techniky a věcných prostředků, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně života osob.

Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.

Záchranu zvířat lze rozdělit do dvou skupin. První skupina zahrnuje záchranu hospodářských zvířat chovaných ve velkém množství (desítky kusů); takovými zvířaty jsou zejména hovězí dobytek, koně, skot, prasata, kožešinová zvířata, drůbež. Druhou skupinu zahrnuje záchrana jednotlivých zvířat chovaných v domácnostech.

Stanoví se takový způsob záchrany, který je v daném okamžiku nejbezpečnější pro zachraňující.

Při vyvádění užitkových zvířat odvážeme jen tolik kusů, kolik jsme schopni najednou vyvést. Pokud je to možné, měl by velitel zásahu k vyvádění zvířat využít v maximální míře obsluhující personál, který je na práci se zvířaty zvyklý.

Záchranou majetku se rozumí evakuace materiálu (věcí) z dosahu bezprostředního ohrožení požárem, z dosahu účinků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události.

Stanoví se takový způsob záchrany, který je v daném okamžiku nejbezpečnější pro hasiče.

U nebezpečných látek lze evakuovat materiál jen do vhodných nádob a prostorů s ohledem na vlastnosti nebezpečné látky. Látky, které nebezpečně reagují s vodou, lze evakuovat jen do suchých nádob. Látka reagující s vodou nesmí být vystavena povětrnostním vlivům. Látky, které uvolňují nebezpečné plyny, musí být umístěny do větraných prostor.

Sdílet
Přiložené soubory
o.07 zachrana osob.pdf zobrazit online PDF 200 kB
o.08 zachrana zvirat.pdf zobrazit online PDF 187 kB
o.09 zachrana majetku.pdf zobrazit online PDF 182 kB