Úterý 16. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kontaktní pracoviště IZS v Hodoníně

Společné kontaktní pracoviště složek IZS České republiky a Slovenska pro bezpečné příhraničí bylo 1. srpna 2011 otevřeno na místě bývalého hraničního přechodu v Hodoníně.

V budově, která dříve sloužila pohraniční a cizinecké policii, začal v nepřetržitém provozu pracovat tým českých a slovenských policistů. V objektu jsou podmínky také pro práci dalších složek IZS při řešení mimořádných událostí, jako jsou například povodně velkého rozsahu. Partnery projektu, který je realizován za podpory Evropské unie, jsou krajská ředitelství policie Jihomoravského kraje a Trnavského kraje, a krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Hasičského a záchranného sboru v Trnavě.

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně bezpečnosti na česko – slovenském příhraničí, zlepšení podmínek pro život obyvatelstva a pobyt turistů v regionu na obou stranách hranice a jejich sociální integraci, zavedení účinné a efektivní spolupráce základních složek IZS při řešení mimořádných událostí na obou stranách hranice a dosažení maximální eliminace rizik, spojených s těmito případy. Dalším cílem projektu je zavedení nových forem spolupráce a zefektivnění permanentní součinnosti bezpečnostních sborů a základních složek IZS obou států, čímž dojde k zatraktivnění regionu v oblasti bezpečnosti a nepřímo tak k podpoře zvýšení socio-ekonomického růstu příhraničí. Svým základním posláním má projekt navázat a podpořit již schválený projekt přeshraniční spolupráce „BEZPEČNÝ REGION“.

Organizaci a koordinaci projektu zajišťují členové společného projektového týmu složeného ze zástupců všech partnerů ve vzájemné kooperaci. V rámci projektu budou provedena společná přeshraniční cvičení, která zajistí jednotliví partneři. Školení pracovníků zapojených do realizace projektu, činnosti společného pracoviště a pracovníků, zajišťujících bezpečnost regionu v rámci přeshraniční spolupráce IZS, realizují oba Hasičské záchranné sbory jednotlivě. Součástí projektu jsou také pracovní stáže na obou stranách hranice. V rámci projektu jsou zpracovávány podrobné typové plány pro řešení krizových a mimořádných událostí složkami IZS.

Vzhledem k významu společného pracoviště má jeho personál k dispozici nadstandardní mobilní vybavení k okamžitému i dlouhodobému použití na různých místech na obou stranách hranice. Vzhledem k efektivnímu nasazení základních složek IZS při mimořádných událostech na obou stranách hranice (průmyslové havárie, povodně, nasazení při hromadných akcích s extrémistickými projevy apod.) a koordinaci činností, každý z partnerů garantuje vybavení odpovídající vysoké efektivitě a řízení společného operativního i dlouhodobého zásahu. Ze strany Hasičských sborů se jedná o speciální terénní vozidlo (HCP), technické vybavení mobilního monitorovacího vozidla (VP), záchranný motorový člun se speciálním vybavením (PP1) pro nasazení v místě zásahu, dekontaminační stan s vybavením, stan pro zasedání štábu (PP1), týlové vozidlo s vybavením, výkonnou elektrocentrálou a zařízením umožňujícím vytvoření vlastní radiové sítě (PP2), přičemž tato technika je určena pro logistické zabezpečení nejen zasahujících složek IZS, ale především občanů postižených mimořádnými událostmi. Veškerá speciální technika všech partnerů byla navržena jako komplex opatření pro zajištění efektivity společného nasazení základních složek IZS obou států v regionu.

Projekt reaguje na aktuální potřebu zavedení faktické spolupráce základních složek IZS v rámci přeshraniční spolupráce v regionu na česko-slovenské hranici. Pro koordinaci činností na obou stranách hranice je nezbytný nejen samotný vznik moderního společného pracoviště základních složek IZS, ale také zlepšení a kompletace technického vybavení základních složek IZS pro společný zásah na obou stranách hranice. Protiprávní jednání osob,živelné pohromy a průmyslové havárie se staly průvodním jevem existence lidské společnosti. Dynamický rozvoj průmyslu, přepravy osob a surovin, výroba energií, globalizace lidské společnosti a stále se zvyšující aktivita osob, páchajících individuální či hromadná protiprávní jednání přinesly řadu rizik, které výraznou měrou zasahují do života regionu Jižní Morava – Trnavský kraj a způsobily nemalé škody. Především velké mimořádné události (např. povodně) se odrazily v potřebě úzké koordinace a vznikuspolečných zásahů základních složek IZS v celém příhraničním regionu na obou stranách hranice nejen při likvidaci následků přírodních či průmyslových havárií, ale také při řešení jednotlivých případů protiprávního jednání. V současném globalizovaném světě již neexistují fyzické hranice mezi státy a páchaná trestná činnost se neomezuje na území jednotlivých zemí. Proto i v této oblasti je třeba užší koordinace bezpečnostních složek ve spolupráci s dalšími složkami na území celého dotačního území. Dosud byly i přes administrativní základy společné česko – slovenské spolupráce zásahy složek IZS prováděny pouze v příslušném státě bez užší přeshraniční spolupráce a faktické podpory základních složek IZS na celém území příhraničního regionu. K mimořádné události může dojít prakticky kdykoliv, přičemž úkolem základních složek IZS je ihned na nastalou situaci reagovat. Existence kontaktního pracoviště s non-stop režimem má k tomuto cíli významně přispět.

Sdílet