Čtvrtek 16. července 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči 970

Bojový řád 5/N: Nebezpečí opaření

Při hašení požáru sprchovými a mlhovými proudy vzniká velké množství vodní páry, která je velmi horká a navíc pod tlakem, který může hnát horké plyny přes všechny vrstvy ochranného oděvu včetně spodního prádla a kukly.

Přeměna vody v páru mění tepelné podmínky v místnostech tak, že může způsobit přemístění horkých plynů od stropu místnosti k podlaze, kde se nacházejí hasiči a někdy i postižení. Vzdušné proudy tlačí před sebou plameny a horké plyny.

Nebezpečí opaření hrozí také všude tam, kde dojde k porušení rozvodů páry, horké vody, olejů apod. Je nutno počítat i s nebezpečím opaření vodou z rozvodů studené vody, které bylo vystaveno působení tepla vznikajícího při požáru nebo vodou dopadající na rozpálené konstrukce (vypálené těsnění, plastové potrubí apod.). Toto nebezpečí hrozí zejména v objektech tepláren, výměníkových stanic, kolektorů a kanálů s rozvodem horké vody a páry, při použití parního SHZ, při zásazích ve sklepech a v bytových jádrech s rozvodem vody.

Subjektivní a objektivní příznaky opaření jsou:

 1. silná bolest v poraněné oblasti a kolem ní,
 2. zarudnutí a možný otok postižené oblasti, někdy olupování kůže a puchýře,
 3. příznaky šoku.

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím opaření zejména v následujících zásadách:

 1. sledovat zdroje nebezpečí opaření na zásahových cestách (produktovody, parovody, odtékající voda),
 2. pokud možno udržovat v suchém stavu rukavice a ochranný oděv pro hasiče, mokré nevystavovat dotyku s horkými předměty,
 3. při hašení sprchovými a mlhovými proudy zpravidla
  1. používat proudy s ohledem na možný výskyt ohrožených osob,
  2. pracovat s proudem tak, aby plameny a horké plyny tlačené hasebním proudem vody nezasáhly ostatní hasiče,
  3. omezit nebo usměrnit proudění páry a plynů tak, aby neohrožovaly hasiče,
  4. chránit se proudem, vodní proud směřovat neustále směrem k požáru a přerušit jeho činnost až po opuštění místnosti,
  5. omezit použití proudu tam, kde není dostatečné odvětrání místnosti a je nebezpečí proniknutí vzniklé páry i přes sprchový a mlhový proud na hasiče,
 4. v místnostech se pohybovat blíže k podlaze (pod neutrální rovinou),
 5. při hašení požáru, kde se nacházejí rozvody páry, horké i studené vody, se vyvarovat prudkého ochlazení potrubí horkou párou, hašení a chlazení izolace potrubí provádět pokud možno z chráněných míst,
 6. pokud možno nevstupovat do horkovodních kanálů,
 7. při požárech sklepních prostor uzavřít v co nejkratším čase přívod vody a nezdržovat se pod rozvody vody.
Sdílet
Přiložené soubory
n.05 opareni.pdf zobrazit online PDF 173 kB
Banner Fireport 970