Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CO DĚLAT PO POVODNI ?

Pokyny Generálního ředitelství HZS ČR pro obyvatele postižené povodněmi.Ilus­trační foto.

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:
- statickou narušenost,
- obyvatelnost bytu, domu,
- rozvody energií (plynu, elektrické energie),
- stav kanalizace a rozvodů vody,
- pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.

Podle pokynů hygienika:
- zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
- zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
- zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
- nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
- nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:
(v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci)
- finanční pomoc,
- pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,
- potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
- další potřebné prostředky.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
- vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
- chemické ošetření vody ve studni,
- laboratorní prověření kvality vody,
- povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:
- ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
- vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
- při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
- odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:
- informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků,
- jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
- dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
- dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
- odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte,
- odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat.
Sdílet