Pondělí 24. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výmena skúseností na akademickej a odbornej úrovni

Na základe pozvania členov Katedry protipožiarnej ochrany DF Technickej univerzity vo Zvolene a DHZ TU vo Zvolene navštívila Slovensko delegácia z Petrohradu.

V dňoch 2.-7. 11. 2011 prišli zo Sankt-Peterburgskej univerzity Štátnej protipožiarnej služby Ministerstva Ruskej Federácie (Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации).

Univerzity, ktorá za svoju 105 ročnú históriu, stavala základy vzdelávania hasičov druhej polovici 20. storočia, vo forme vyššieho technického učilišťa, aj pre niekdajšie Československo.

Význam návštevy zvýraznilo aj zloženie pracovnej delegácie. Delegáciu tvorili profesori a akademickí funkcionári univerzity. Prorektorka univerzity a rektorka Inštitútu bezpečnosti práce L. E. Davydova, náčelník Katedry požiarnej a záchranárskej techniky a automobilového hospodárstva profesor – akademik J. G. Baskin, náčelník centra organizácie a koordinácie medzinárodnej spolupráce docent P. A. Čeboksarov, a inšpektor uvedeného centra profesor F. A. Uzunkolev.


Program pracovnej návštevy bol zameraný na výmenu skúseností z oblasti vzdelávania ale aj organizácie hasičských jednotiek obidvoch krajín. Z tohto dôvodu sa delegácia stretla s vedením Technickej univerzity vo Zvolene a garantmi študijných programov študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a materiálov.

Študijných programov, ktoré sú na univerzite zamerané na ochranu pred požiarmi. Porovnanie systému štúdia ale aj možnosti vzájomnej spolupráce pri výmene študentov boli prezentované na neformálnej besede so študentmi tohto študijného odboru.

Študenti sa, okram iného dozvedeli, že univerzita zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie najmä pre Ministerstvo mimoriadnych situácií Ruskej federácie. V rámci uvedeného ministerstva pôsobí na federálnej úrovni viac ako 220 tisíc príslušníkov, ktorí plnia úlohy, porovnateľné zo systémom nášho integrovaného záchranného systému. Okrem toho v tejto oblasti pôsobia aj republikové sily a v súčasnej dobe sa dáva dôraz aj na dobrovoľníkov.

V tejto súvislosti bolo spomenuté aj tohtoročné schválenie zákona o dobrovoľných požiarnikoch Ruskej federácie. Z tohto dôvodu sú študijné programy univerzity zamerané nielen na protipožiarnu ochranu, bezpečnosť a bezpečnosť práce, ale aj na psychológiu, právo a ekonomiku, s dôrazom na krízové situácie, výcvik a vzdelávanie leteckého personálu a špeciálne činnosti, súvisiace s terorizmom.

Zaujímavosťou je zameranie jednej časti vzdelávania, v oblasti práva, na protikorupčnú oblasť. Z tohto dôvodu absolventi, podľa zamerania štúdia, končia vzdelanie s technickým, alebo humanitným titulom, Ing., alebo Mgr.. Okrem toho univerzita poskytuje vzdelávanie a rekvalifikáciu vedeckých a vedecko – pedagogických pracovníkov, s možnosťou obhájenia titulov kandidát a doktor vied. Navyše, univerzita je základnou vzdelávacou inštitúciou v oblasti celoživotného vzdelávania.

Vzdelávanie na univerzite sa poskytuje v dennej a diaľkovej forme. Rozhodnutie, pre podpísanie štátnej služby, spojenej s uniformou, je na študentovi. Túto možnosť má po troch mesiacoch štúdia. V prípade nepodpísania štátnej služby pokračuje v štúdiu ako civilný študent. Avšak, čo prekvapilo našich študentov, bolo konštatovanie, že počas štúdia na univerzite má študent minimum voľného času. Všetok čas je využitý na štúdium a výcvik.

Štúdium je zabezpečované priamo na univerzite prostredníctvom troch inštitútov a troch fakúlt. Z toho je jedna fakulta určená na vzdelávanie vedeckých pracovníkov. V rámci fakúlt pôsobí 28 katedier. Okrem toho je súčasťou univerzity Sibírsky inštitút, zameraný na špecifiku pôsobenia v extrémnych klimatických podmienkach a niekoľko výcvikových základní, kde študenti získavajú odbornú prax podľa zamerania štúdia.

Medzinárodný rozmer univerzity potvrdzujú aj zahraniční študenti a spolupráca so zahraničnými univerzitami. Medzi zaujímavé spôsoby spolupráce patrí spolupráca s Bulharskom, ktorá vyúsťuje pre študentov, ktorí absolvovali časť štúdia vo forme výmenného pobytu do podoby dvoch rovnoprávnych diplomov.


Práve otázka možnej spolupráce medzi univerzitami v oblasti vzdelávania bola obsahom navrhovaných zmlúv, ktoré zástupcovia univerzity predložili vedeniu Technickej univerzity vo Zvolene ale aj zástupcom Žilinskej univerzity v Žiline.

Ďalším programom, ktorý bol pripravený pre členov delegácie, bolo predstavenie spolupracujúcich inštitúcií, ktoré spolupracujú na výchovno – vzdelávacom procese s Katedrou protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene. Z dôvodu krátkosti pracovnej návštevy, mali možnosť navštíviť len Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave a Transpetrol, a.s. Bratislava.

Pri návšteve PTEÚ boli oboznámení so základnými úlohami ústavu a mieste PTEÚ v rámci organizačnej štruktúry HaZZ. Zaujímali sa aj o možnostiach a formách spolupráce ústavu s vysokoškolskými inštitúciami na Slovensku.

Vzhľadom k tomu, že v Sankt Peterburgu pôsobí pobočka obdobného zariadenia (VNIIPO – ФГБУ ВНИИПО МЧС России), zamestnancov ústavu informovali aj o možnostiach vzdelávania s ich zameraním. Zaujímavým bol pohľad na oblasť zisťovateľov príčin požiarov, kde na univerzite jen vytvorený samostatný študijný program aj v oblasti vzdelávania vedeckých pracovníkov.

Vďaka pochopeniu vedenia firmy Transpetrol, a.s. Bratislava, boli členovia delegácie oboznámení s organizáciou a systémom protipožiarneho a ekologického zabezpečenia technológie prepravcu ropy na území Slovenska. Počas návštevy v Tupej boli zástupcami vedenia spoločnosti oboznámení s úlohami spoločnosti, systémom havarijného plánovania, bezpečnosti, bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.

Po vstupnej odbornej prednáške bola zabezpečená prehliadka jednotlivých technických systémov zabezpečenia v oblasti prepravy a skladovania ropy. S veľkým záujmom sa stretla ukážka technického vybavenia ZHÚ s praktickými ukážkami, zameranými na riešenie ekologickej havárie na vodnom toku.

Ocenením práce spoločnosti v tejto oblasti bolo konštatovanie prorektorky univerzity L. E. Davydovej, ktorá na záver návštevy povedal: „Počas svojej profesionálnej kariéry som prešla veľa spoločností, ktorých činnosť je zameraná na prepravu a spracovanie ropy. Chápem riziko, najmä pre ekológiu, ktoré je s tým spojené. Ale s tak precíznym zabezpečením, ako to máte na Slovensku vo vašej spoločnosti, som sa ešte nestretla.“


Počas samotnej návštevy vo Zvolene, došlo aj k zaujímavému neformálnemu stretnutiu. Aktérom tohto stretnutia bol, so svojimi spomienkami zo štúdia vo vtedajšom Leningrade, Ing. Ján Slosiarik, PhD., ktorý je absolventom uvedenej univerzity. Počas svojej bohatej profesionálnej kariéry pôsobil v rôznych riadiacich funkciách v oblasti ochrany pred požiarmi. Na záver svojej kariéry, pred odchodom do dôchodku, pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene. A bolo na čo spomínať aj po štyridsiatich rokoch.

Z dôvodu krátkosti návštevy nemohlo byť členom delegácie predstavené všetko, čo pre nich pracovníci pozývajúcej katedry a DHZ pripravili.

Návšteva zo Sankt-Peterburgskej univerzity Štátnej protipožiarnej služby Ministerstva Ruskej Federácie priniesla so sebou podnety na rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania nielen pre naše vysoké školy, ale aj pre ministerstvo vnútra. Je na oslovených inštitúciách, ako uvedené príležitosti využijú.

Na začiatku prišli do Zvolena členovia delegácie, ale zo Zvolena odišli priatelia. Priatelia, ktorí so sebou doniesli návrhy na spoluprácu a zanechali pozvanie na návštevu nielen na ich univerzitu, ale aj do vyše štvormiliónovej metropoly na Neve, do Petrohradu – Sankt-Peterburgu. Nie nadarmo nazvaného imperátorom Petrom I. – oknom do Európy.

Poznámka: bližšie informácie o univerzite www.igps.ru

Ivan Chromek
Katedra protipožiarnej ochrany
Drevárska fakulta
Technická univerzita vo Zvolene

Sdílet