Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

S jarem roste počet požárů

Pozor na nebezpečí číhající při vypalování porostů a pálení odpadu. Po dlouhé a intenzivní zimě snad již definitivně přichází jaro. Každým rokem na jaře však roste počet požárů v přírodním prostředí.

Například během tří dnů od pátku 7.4. do neděle 9.4. vyjeli hasiči k celkem 359 požárům, což je 2× více, než činí dlouhodobý průměr. Vzniku většího počtu požárů zatím brání deštivé počasí, ovšem jakmile je hezky, hasiči k požárům vyjíždějí o poznání častěji. V sobotu 15.4. tak jednotky požární ochrany likvidovaly 72 požárů, což je zhruba o ¼ více, než činí dlouhodobý průměr.

Na zvýšeném počtu požárů v jarních měsících se již tradičně značnou měrou podílí vypalování porostů a neopatrnost při spalování odpadů nebo klestí. Lidé na svých zahradách a pozemcích uklízejí po zimě a připravují svůj majetek na jaro a léto, a přitom často podceňují rizika spojená s rozděláváním ohně na otevřeném prostranství. Množí se tak požáry trávy, keřů, odpadů atd. Někteří lidé rovněž nedodržují zákaz plošného vypalování porostů.
Kvůli neopatrnosti při pálení klestí či odpadu v rámci jarních prací dochází každoročně ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku. Jen v loňském roce 2005 hasiči likvidovali celkem 398 požárů přírodních porostů, které byly způsobeny zakládáním ohňů nebo vypalováním. Při těchto požárech přišly o život 3 osoby, 10 bylo zraněno a majetkové škody činily 5,4 miliony Kč.
V roce 2005 zemřel dne 2.4. starší muž při pálení klestu z vinné révy na vinici na Hodonínsku, dne 20.4. byl nalezen ohořelý muž v areálu skládky zahradního odpadu v Humpolci (okr. Pelhřimov) a třetí muž zemřel 21.8. při spalování slámy v řádcích na poli na Třebíčsku.

I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, mívá mnohdy neblahé následky. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a lidé mohou v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace.
Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je vypalování porostů striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, jako např. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, pálení klestí v lese. Zákon tyto činnosti sice výslovně nezakazuje, ale spalování jakýchkoliv hořlavých látek na volném prostranství a v lesích (pálení většího množství materiálu) je nutné předem ohlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje a dbát přitom jeho pokynů. Při ohlášení byste měli uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ni a také přijatá protipožární opatření. Kontakty na jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů naleznete např. na internetové adrese http://www.mvcr.cz/…/hasici.html

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby, jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Při nesplnění této zákonné povinnosti může být právnické osobě a podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše
500 000 Kč.
Dle zákona může HZS kraje nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství (a mnohdy je i zakazují).
Vždy je však třeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

- důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje,
- velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
- místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky,
- ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
- klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
-osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
X1996199719981999200020012002200320042005CELKEM
počet požárů34147049628798334034398854943989411
škoda(mil.Kč)34,44,79,74,319,73,14,320,36,65,4112,5
počet mrtvých925300142329

Od roku 1997 jsou požáry v přírodním prostředí (kromě lesů), u nichž nevznikla škoda na majetku a nedošlo k rozšíření požáru, k usmrcení či zranění osob nebo nedošlo k jejich ohrožení, evidovány jako požáry dále nedošetřované.

Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán – a v přírodním prostředí, kde se „červený kohout“ velice špatně ovládá, to platí dvojnásob. Sebemenší podcenění situace, např. v podobě silného větru či hustého kouře, může způsobit četná neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet