Čtvrtek 7. července 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HASIČI RETECHPO

Vážení hasiči Prosím čtěte pozorně! Chtěl bych, vědět váš názor na toto sdružení. Možná tomuto zakladateli pomůžete nebo mu otevřete oči

Sdružení požárního a bezpečnostního pomocného záchranného systému Vranovská 510/ 22 Brno 61400

HASIČI-RETECHPO

Stanovy občanského sdružení HASIČI-RETECHPO Sdružení požárního a bezpečnostního pomocného záchranného systámu

Článek 1 Právní povaha a sídlo sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,zák.č.513/ 1991Sb a zák.č.68/1993Sb, dále jen zák.č.133/1985Sb o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990Sb, zák.č. 40/1994Sb, zákonem č. 203/1994Sb, zákonem č. 163/1998Sb a zákonem 237/2000Sb.(dále jen zákon o PO a IZS v platném znění.

Název sdružení je „Sdružení požárního a bezpečnostního pomocného záchranného systému HASIČI- RETECHPO.“ V písemném styku lze používat zkratku HASIČI- RETECHPO

Sdružení je právnickou osobou podle Českého práva o sdružování občanů

Sídlem sdružení je: Brno,Vranovská 510/ 22, 61400,TEL: 608 069 944

Článek 2 Cíle a poslání sdružení

 • činnost sdružení je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito stanovami,
 • propagace a prosazování principů občanské společnosti,
 • základním cílem a posláním sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu bezpečnosti silničního provozu a přímo se podílet na poskytování pomoci v silničním provozu, při živelných pohromách, sněhových kalamitách,roz­sáhlých požárech, dopravních nehodách ( včetně řízení dopravního provozu pověřenou a proškolenou osobou a to do příjezdu policie České republiky),na­pomáhat policii České republiky při zásazích proti narušování veřejného pořádku a úzce spolupracovat s orgány policie České republiky.
 • dalším cílem činnosti sdružení je spolupůsobit s ostatními právnickými osobami a institucemi při vytváření podmínek k účinné přípravě na ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při kterých hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života nebo majetku (dále jen „mimořádná událost“),
 • spolupráce, především na základě smluv s obcemi a orgány státní správy, působícími na úseku požární ochrany a BESIPU, s veřejností, školami a ostatními právnickými a fyzickými osobami,
 • pomoc při výchově mládeže na úseku požární ochrany,
 • podpora při získávání grantů a dotací,
 • mezinárodní spolupráce na úseku požární ochrany, výchovy mládeže
 • spolupráce se sdruženími obdobného charakteru

Článek 3 Formy činnosti sdružení
K základním formám činnosti sdružení je plnění poslání pomáhat veřejnosti, obcím, státním orgánům,minis­terstvu vnitra České republiky, ministerstvu dopravy České republiky Hasičskému záchrannému sboru České republiky, fyzickým a právnickým osobám na úseku požární ochrany a bezpečnosti silničního provozu zejména tím, že se podílí na:

 • účasti při řešení složitých mimořádných událostí ( dopravní nehody, požáry, záplavové situace,a další pomoci a to na výzvu operačního důstojníka HZS se kterým bude pověřený člen sdružení v kontaktu pomocí radiostanice nebo telefonu a plnit jeho úkoly. Při komunikaci s příslušným operačním důstojníkem HZS je pověřený a proškolený člen povinen se představit volacím znakem (ZDE HASIČI RETECHPO).
 • zajištování společenských akcí, s účastí většího počtu osob, při kterých je předpoklad vzniku mimořádné události ( sportovní soutěže, automobilové závody) apod.
 • odborné přípravě svých členů prostřednictvím školení kurzů seminářů apod. osobami odborně způsobilých,
 • sdružení bude užívat vozidlo červené barvy, tovární značky FORD FOCUS ,vybavené mobilní a ruční radiostanicí která bude ve spojení ze složkami IZS , uvedené zásahové vozidlo bude mít po stranách REFLEXNÍ NÁPIS – POMOCNÉ POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO A NA OBOU STRANÁCH VOZIDLA BUDE UMÍSTĚN REFLEXNÍ NÁPIS HASIČI -RETECHPO.
 • .Osádku vozidla budou tvořit členové v počtu 3+1. Osádka vozidla je povina při zjištění požáru, vážné dopravní nehody nebo narušení veřejného pořádku IHNED radiostanicí nebo telefonicky informovat operačního důstojníka HZS, POLICIE A ZÁCHRANOU SLUŽBU. Do příjezdu uvedených složek IZS je osádka vozidla povinna na místě události setrvat, poskytnout zraněným první pomoc a v případě požáru se snažit v rámci možností požár uhasit. O KAŽDÉM ZÁSAHU JE VELITEL OSÁDKY VOZIDLA POVINEN SEPSAT ZÁZNAM, UDĚLAT FOTODOKUMENTACI A VŠE NEPRODLENĚ PŘEDAT PREZIDENTU SDRUŽENÍ, PRO PŘÍPADNOU POTŘEBU POLICIE NEHO HZS.

Článek 4 Spolupráce s jinými osobami

HASIČI -RETECHPO při plnění své činnosti budou spolupracovat:

 • s ostatními občanskými sdruženími, které se podílejí na dobrovolných záchranných a asistenčních akcích v oblasti požární ochrany, bezpečnosti silničního provozu nebo akcích, které se této oblasti dotýkají, POLICII ČESKÉ REPUBLIKY,MĚSTSKOU POLICII, HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A OSTATNÍCH SLOŽEK IZS.
 • s právnickými a fyzickými osobami obdobně podle článku 3

HASIČI – RETECHPO budou s ostatními osobami spolupracovat z důvodu:

 • rozvíjení a předávání svých znalostí
 • osobních a písemných styků,
 • vzájemné spolupráce při organizování akcí zaměřených na některou z činností sdružení, především při různých soutěžích, cvičení apod.

Článek 5 Členství ve sdružení
1. Členství ve sdružení je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická, nebo právnická osoba, která souhlasí s cíly sdružení,podstoupí řádné proškolení a zavazuje se dodržovat stanovy sdružení a respektovat pokyny nadřízeného člena sdružení.
2. Členství ve sdružení vzniká přijetím a registrací přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
3. Členství zaniká:
a) vystoupením
b) zánikem sdružení
c) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě která je každého 1 ledna následujícího roku
d) úmrtím
e) hrubým porušením stanov a zákonů České republiky
4. Každý, kdo má zájem stát se členem sdružení, má možnost volby členství podle druhu:
Druhy členství:
a) aktivní člen
b) přispívající člen „STANDART“
c) podporující člen „VIP“

5. Aktivní člen se aktivně podílí na činnostech sdružení ať už zásahových, dozorových apod. Práva aktivního člena:
a) poradenská a konzultační činnost v případě dopravní nehody (NONSTOP)
b) právo volit a být volen do funkce ve sdružení.
d) obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány sdružení
e) zůčastňovat se školení požární ochrany a první pomoci
f) aktívní člen má vystaven členský průkaz s fotografii, osobním evidenčním číslem a označením POŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POMOCNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM HASIČI- RETECHPO. Uvedené označení musí mít každý člem viditelně umístěné zejména při spolupráci s polocii České republiky .Členský průkaz může být doplněn odznakem sdružení tvořící oválnou základnu, kde je v horní části nápis HASIČI,ve spodní části nápis RETECHPO a ve středu znaku osmi cípá hvězda.

6. Přispívající člen „STANDART“ se nemůže, nebo nechce podílet na aktivních činnostech sdružení, přesto chce být členem a má zájem podporovat sdružení morálně členským příspěvkem. Práva člena „STANDART“

c) právo volit a být volen do funkce ve sdružení
d) obracet se s návrhy a stížnostmi na orgány sdružení
e) sleva na propagační věci HASIČI- RETECHPO 5%
f) vstup na akce pořádané sdružením se slevou 50%

. Podporující člen „VIP“ je členem s obdobnými zásadami jako člen „STANDART“.

8. Členský příspěvek podle odst. 5 je 100,– Kč ročně
Členský příspěvek podle odst. 6 je 500,– Kč ročně
Členský příspěvek podle odst. 6 je 1000,– Kč ročně
První registrační poplatek spojený s náklady na vydání členské průkazky případně odznaku sdružení je 1500,–Kč

9. Práva, resp. výhody členství mohou orgány sdružení měnit
10. Povinnosti členů:
a) řádně a včas platit členské příspěvky
b) respektovat rozhodnutí orgánů sdružení
c) dodržovat a ctít stanovy a předpisy sdružení

 1. v případě ukončení členství toto skutečnost oznámit orgánům sdružení 30 dnů předem
 2. v co největší míře se zúčastňovat sjezdů a akcí a podle svých možností napomáhat v činnosti sdružení

Článek 6 Orgány sdružení

 1. Do řádné registrace bude jediným orgánem sdružení přípravný výbor.
 2. Po zaregistrování a prvním zasedání přípravného výboru sdružení budou voleni členové do orgánu:
 1. valná hromada
 2. představenstvo
 3. prezident sdružení

Článek 7 Valná hromada

1. Valnou hromadu podle článku 6, odst. 2, písm. a) tvoří všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou za tři roky. Představenstvo svolává valnou hromadu mimo jiné vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. Valná hromada zejména:

 1. volí představenstvo
 2. schvaluje správu o činnosti a hospodaření sdružení
 3. schvaluje výši členských příspěvků
 4. rozhoduje o změnách stanov sdružení
 5. rozhoduje o zrušení sdružení

2. Valná hromady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. O změně stanov a zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

Článek 8 Představenstvo

 1. Představenstvo podle čl. 6, odst. 2, písm. b) je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Představenstvo má lichý počet členů, nejméně však 3 členy a je voleno valnou hromadou na období tří let.
 2. Představenstvo řídí sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Představenstvo především:
 1. koordinuje činnost sdružení
 2. svolává valnou hromadu
 3. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
 4. rozhoduje o přijetí za člena sdružení
 5. ve vyjimečných případech může o přijetí člena rozhodnout prezident

3. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rozhodnutí představenstva je platné pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů představenstva. 4. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoc představenstvo.

Článek 9 Prezident

1. Prezident podle čl. 6,odst. 2, písm. d) je volen představenstvem na období tří let. Prezident dále:

 1. zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem
 2. předkládá zprávu o činnosti valné hromadě
 3. je oprávněn v případě neodkladné potřeby činit rozhodnutí spadající do kompetence představenstva
 4. je statutárním orgánem sdružení a je oprávněn úkolovat ostatní členy sdružení, kteří jsou povinni jeho příkazu ihned uposlechnout. Neuposlechnutí příkazu prezidenta může být důvodem k okamžitému vyloučení člena ze sdružení.

2. Prezident musí tuto skutečnost nebo rozhodnutí podle odst. 1, písm. c), předložit ke schválení představenstvu na jeho nejbližším zasedání.

Článek 10 Zásady hospodaření

1. Majetek sdružení tvoří:

 1. členské příspěvky
 2. registrační poplatky
 3. sponzorské dary fyzických i právnických osob
 4. dotace

2. Majetek sdružení je určen výhradně k plnění úkolů a na náklady spojené s plněním těchto úkolů. 3. Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo. Hospodaření se uskutečňuje dle ročního rozpočtu sdružení, schváleného valnou hromadou a dle platných právních předpisů.

Článek 12 Závěrečná ustanovení – zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
 2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR

V Brně dne 8. 11. 2011

Sdílet