Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Moravskoslezském kraji prověřovali ubytovací zařízení

Během měsíce listopadu se moravskoslezští hasiči v rámci výkonu státního požárního dozoru zaměřili na provozovatele, kteří poskytují přechodné ubytování v objektech ubytoven a některých hotelů. Kontroly se uskutečnily v součinnosti s cizineckou Policií ČR, místně příslušnými stavebními úřady a Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezské­ho kraje.

Proč takové požární kontroly? Odpověď je jednoduchá. Ze zkušeností v rámci celé České republiky v předchozích letech vyplynulo, že v některých ubytovacích zařízeních jsou opakovaně porušovány zásady požární bezpečnosti. V těchto typech objektů se střídají často nejen jejich obyvatelé, ale i provozovatelé. Ti mnohdy upřednostňují ochranu majetku před ochranou lidských životů a zdraví.

Hasiči prověřili v kraji celkem 36 ubytovacích zařízení. Při kontrolách se zaměřili především na dodržování kapacity ubytovaných osob, průchodnost a označení únikových cest, dostupnost a provozuschopnost hasebních prostředků.

V kontrolovaných ubytovacích zařízeních bylo zjištěno celkem 105 závad, za které byly provozovatelům těchto zařízení uloženy sankce v celkové výši 24 tisíc korun. Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patřilo nepředložení dokladů o revizích elektrické instalace, hromosvodů, rozvodů plynu a plynových zařízení (ve 29 případech), nedostatky při používání elektrických zařízení (v 11 případech), neprůchodné únikové cesty a neoznačené hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínače elektřiny (oboje v 10 případech).

Jako největší riziko pro ubytované se však ukázala absence zařízení pro včasné varování ubytovaných osob v případě vzniku požáru. Většina ubytovacích zařízení byla postavena v době, kdy neexistovala povinnost instalace zařízení autonomní detekce a signalizace požáru tzv. požárních hlásičů, kterými musí být povinně vybaveny objekty pro bydlení a ubytování povolené a schválené po 01.07.2008, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Co si můžeme představit pod pojmem autonomní detekce požáru neboli jednoduše požární hlásič? Jde o jednoduché a relativně levné zařízení, které dokáže velmi citlivě zaznamenat již vznikající požár a varovat osoby vyskytující se v ohrožených prostorách dostatečně hlasitým akustickým signálem. V rámci provedených požárních kontrol bylo provozovatelům ubytovacích zařízení vysvětleno, v čem spočívá hlavní přínos požárních hlásičů a v rámci zvýšení bezpečnosti ubytovaných osob byla doporučena jejich instalace. Více o hlásičích požáru na internetových stránkách hasičů Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz (odkaz lze nalézt v modrofialovém obdélníku v pravé svislé liště).

V namátkových kontrolách zajišťování požární bezpečnosti při provozování ubytovacích zařízení budou hasiči pokračovat i v dalším období. Zároveň budou prověřovat to, zda a jak byla splněna opatření uložená provozovatelům ubytovacích zařízení v předchozím období. V případě zjištění závažných pochybení, popř. pokud budou zjištěny přetrvávající nebo opakované nedostatky, může hasičský záchranný sbor uložit provozovatelům ubytovacích zařízení pokutu až do výše 500 tisíc korun.

Odbor prevence HZS MSK

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet