Úterý 25. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej Hasičskej stanice v Myjave

Dňa 16. decembra 2011 o 14:30 hod. za účasti ministra vnútra SR JUDr. Daniela Lipšica, prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Pavla Mikuláška, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pplk. Ing. Igora Šenitka, riaditeľa OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom pplk. Ing. Karola Prna, prednostu Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom Tibora Hlobeňa a ďalších vzácnych hostí bola do užívania slávnostne odovzdaná zrekonštruovaná Hasičská stanica v Myjave.

Výsledkom realizácie projektu je komplexná rekonštrukcia hasičskej stanice a garáži, prístavba objektu kompresorovne, rekonštrukcia spevnených plôch a kanalizácie vrátane osadenia odlučovača ropných látok. Na hasičskej stanici bolo vykonané zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena garážových brán a rekonštrukcia vnútorných priestorov spojená s obstaraním nového vybavenia. Realizácia projektu prispeje k skvalitneniu pracovného prostredia, zlepšeniu podmienok garážovania a údržby hasičskej techniky a vecných prostriedkov. Taktiež sa výrazne zníži energetická náročnosť spojená s prevádzkou objektu, pričom realizácia investičnej akcie bude mať do budúcna výrazne pozitívny dopad na životné prostredie s ohľadom na rovnosť príležitostí.

Investičná akcia: „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Myjave“ bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 264.472,40 €. Nenávratný príspevok bol poskytnutý v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.

Sdílet