Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Systém výcviku hasičů v USA

Chtěli bychom Vás seznámit se systémem výcviku amerických hasičů, konkrétně ve státě Missouri. Článek připravil p.Steinhauser, který v USA delší dobu pobýval a s touto problematikou se velmi dobře seznámil.

Důležitým faktem je to, že státní správa nerozlišuje dobrovolné hasiče a profesionální hasiče. Zákon pouze stanovuje, jaký výcvik hasiči musejí absolvovat a o tom zda působí jako dobrovolní či placení (v USA se říká, že hasiči jsou placení a dobrovolní, ale všichni musejí být profesionálové) rozhoduje město v závislosti na svých finančních možnostech.

Uchazeč o práci v dobrovolném hasičském sboru musí být starší osmnácti let, mít středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, čistý trestní rejstřík a být držitelem řidičského oprávnění minimálně skupiny B. Po nástupu ke sboru nováček musí absolvovat šestiměsíční čekací dobu, během níž se seznamuje se systémem PO a prochází prvním výcvikem. Během této čekací doby nový člen nejezdí k zásahům, věnuje se převážně práci na stanici. Po absolvování čekací doby se vedení sboru vyjádří, zda jsou pro přijetí tohoto nového člena. Je-li uchazeč přijat, je mu přidělena osobní výstroj a uniforma. Aby mohl vykonávat funkci hasiče, do jednoho roku od nástupu ke sboru musí absolvovat základní půlroční kurz Firefighter.

Aby nově přijatý člen mohl absolvovat kurz Firefighter I musí splňovat tyto podmínky:
 – mít středoškolské vzdělání zakončené maturitou,
- být starší osmnácti let,
- být držitelem řidičského průkazu min. skupiny B,
- mít dobrý zdravotní stav,
- být v dobré fyzické kondici,
- musí být členem hasičského sboru (nově přijatým nebo absolvujícím rekvalifikaci z jiného stupně – např. EMT – B),
- musí být držitelem tzv. CPR Card – osvědčení o ověření znalosti umělého dýchání a masáže srdce,

Pokud uchazeč splňuje výše uvedené podmínky, je zařazen do kurzu, jehož začátek je vždy v srpnu a konec v prosinci nebo lednu. Kurzy se vyučují na vysokých školách (College), nebo ve výcvikových střediscích velkých sborů (Fire Academy).

Během kurzu posluchači docházejí dvakrát týdně na teoretické hodiny (teoretická výuka trvá minimálně 8 hod. týdně). Na začátku každé teoretické hodiny se píše test na učivo předchozí lekce.
Každou druhou sobotu a neděli potom posluchači docházejí na praktický výcvik, obvykle do výcvikového střediska nějakého hasičského sboru.
Během kurzu posluchači musí absolvovat výcvik pro zásahy u havárií s nebezpečnými látkami (Hazardous Materials Awarness Level), kde se seznamují s nebezpečím vznikajícím při transportu nebezpečných látek a s připadnou likvidací havárie.
Po úspěšném absolvování kurzu posluchači skládají písemnou zkoušku z teoretického učiva, potom mohou přistoupit ke zkoušce praktické.
Po úspěšném absolvování obou zkoušek obdrží do několika týdnů certifikát vydávaný školou, která kurz Firefighter I. vyučovala. Poté absolvent kurzu může působit jako „mokrý hasič“ na výjezdu.

Dalším kvalifikačním stupněm je Firefighter II, což jsou velitelé družstev. Uchazeči o tento kurz musí být držitelem certifikátu Firefighter I. V kurzu Firefighter II. se zdokonalují praktické i teoretické znalosti a dovednosti získané v kurzu Firefighter I.
Posluchači se také učí základům řízení jednotek PO při řešení mimořádných událostí.

Dalším kvalifikačním stupněm je Fire Instructor, což jsou učitelé, kteří vyučují níže uvedené stupně Firefighter I. a Firefighter II. Během kurzu se posluchači seznamují s metodami vyučování a s přípravou studijních materiálů.

Nejvyšším stupněm je Fire Officer I. Během tohoto kurzu se posluchači seznamují s řízením jednotek PO, velením při zásahu atd. Absolvent tohoto kurzu může vykonávat funkci velitele jednotky nebo sboru.

Mezi další kvalifikační stupně patří Fire Investigator – vyšetřovatel příčin vzniku požárů a Fire Inspector – inspektor PO, pracující na úseku prevence. Oba tyto kurzy jsou půlroční, zakončené zkouškou.

Další formou vzdělávání je absolvování specializačních kurzů. Mezi ty patří např. Basic Pump Operation Class, opravňující absolventy vykonávat funkci Equipment Operator – strojník.
Aby hasič mohl absolvovat tento specializační kurz, musí být držitelem řidičského průkazu na nákladní automobil a oprávnění pro používání majáků (Blue Light Card). V kurzu se naučí obsluhovat základní mobilní technické prostředky (CAS, RZA, Ambulance). Dalším specializačním kurzem je např. Motor vehicle extrication – absolventi mohou sloužit jako posádky RZA.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech se začala záchranná služba stávat součástí hasičských sborů, musí uchazeč absolvovat kurz EMT – Basic nebo EMT – Paramedic, bude-li sloužit jako záchranář na ambulanci.
Jsou však už dobrovolné sbory (např. Metro West Fire Dept.), které vyžadují, aby jejich členové absolvovali výcvik Firefighter I. a k tomu ještě kurz EMT – B.
Je to dáno z důvodu každoročního nárůstu výjezdů k poskytování zdravotnické péče a k dopravním nehodám. Pozn. Uchazeči o práci placeného hasiče musejí být Firefighter – Paramedic.

Uchazeči o výcvik v kurzu EMT – Basic musí splňovat tyto podmínky:
- mít středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
- být držitelem řidičského oprávnění min. skupiny B,
- být v dobrém zdravotním stavu,
- být v dobré fyzické kondici,
- musí být držitelem CPR Card (musí předložit komisi v den závěrečné zkoušky)

Po splnění výše uvedených podmínek je prověřen trestní rejstřík uchazeče. Výcvik probíhá v areálu vysoké školy. Teoretická výuka se skládá z osmi hodin teorie týdně. Během kurzu se posluchači učí poskytovat základní zdravotnickou pomoc a ošetřovat všechny možné druhy zranění a poranění a učí se způsobům, jak stabilizovat pacienta.
V průběhu kurzu musí posluchači odsloužit 24 hodin v nemocnici a 48 hodin u některé ze stanic zdravotnické záchranné služby – slouží se v osmihodinových směnách.
Povinností je také absolvovat specializační kurz motor vehicle extrication – zásahy u dopravních nehod.
Na závěr kurzu musí uchazeč získat nejméně 75% bodů u závěrečného písemného testu. Poté vykoná uchazeč státní test, který je složen ze dvou částí praktické a teoretické.
Jestliže uchazeč prospěje u obou testů, do dvou týdnů obdrží certifikát a průkaz.

Uchazeč o stupeň EMT – Paramedic musí být držitelem certifikátu EMT – B. Výcvik na stupeň EMT – Paramedic trvá asi dva a půl roku.
Zde se již probírají základní lékařské praktiky.
Na konec výcviku musí uchazeč složit písemnou a praktickou zkoušku.

Hasiči, kteří jsou držiteli některého z těchto dvou stupňů jsou oficiálně označováni jako Firefighter-EMT nebo Firefighter-Paramedic. Znalosti jsou každé tři roky prověřovány formou písemného a praktického přezkoušení, osobě, která neprospěje je odebrán průkaz.

Povinností hasiče, který absolvoval daný výcvik je poskytnout pomoc, je-li jí potřeba. Tak například Firefighter-EMT nebo Firefighter-Paramedic je povinen poskytnout zdravotnickou pomoc a to bez ohledu na to, je-li ve službě nebo ne.
V případě, že tuto pomoc neposkytne, nebo jí poskytne nesprávně, bude mu odebrán průkaz, osvědčení a bude souzen. Pomoc však může poskytovat tu, na kterou je kvalifikován.

Např. poskytne–li Firefighter-EMT pomoc, která vyžaduje kvalifikaci Paramedic, bude mu rovněž odebráno osvědčení. (Zajímavostí je, že ve státě Missouri nejsou občané povinni poskytnout první pomoc, pokud k tomu nejsou kvalifikováni. Povinností každého občana je ohlásit každou mimořádnou událost na tísňovou linku 911).

Vzhledem k tomu, že na www.požáry.cz došlo k širší diskusi na téma „majáky a výstražné zařízení“, dovoluji si uvést jednu zajímavost.

Ve státě Missouri mohou někteří hasiči mít své vlastní vozidla vybavena modrým majákem a sirénou, aby se po vyhlášení poplachu mohli rychle dostavit na požární stanici. O tom, kdo dostane povolení své vozidlo takto vybavit rozhodne velitel jednotky.
U některých sborů jsou takto vybavena vozidla všech hasičů, jinde zase jenom vozidla velitele jednotky a jeho zástupce. Vzhledem k tomu, že v mnoha případech jede velitel jednotky k místu mimořádné události přímo z místa bydliště, je mu podle zákona umožněno vybavit své osobní vozidlo světelným výstražným zařízením s barevnou kombinací modré a červené.
Toto vozidlo je potom považováno za velitelský vůz. Řidiči všech takto vybavených vozidel mohou užít varovných výstražných signálů pouze po vyhlášení poplachu.

Vozidla vybavená modrými majáky jsou považována za vozidla s právem přednosti v jízdě, vozidla vybavená kombinací modrých a červených majáků jsou považována za vozidla s absolutním právem přednosti v jízdě.

Autor : Ladislav Steinhauser

Použitá literatura:
STEINHAUSER, L.: Záchranná služba v USA. 2002, 150 Hoří, s. 18.
Sdílet