Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž TFA „Štramberská trúba 2006“

Pořadatelem soutěže TFA „Štramberská trúba 2006“ je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK), město Štramberk a Hasičský sportovní klub Nový Jičín.

2. Soutěž se uskuteční dne 24. června 2006 ve Štramberku na náměstí a na věži Štramberská trúba.

3. Soutěže se zúčastní jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR a členové JSDH v kompletní výstroji (zásahový oblek, zásahová přilba, dýchací přístroj s maskou). Příslušníci HZS ČR budou soutěžit s nasazenou maskou dýchacího přístroje, členové JSDH ponesou dýchací přístroj jen jako zátěž (bez nasazené masky).

4. Organizační činovníci soutěže:

velitel soutěže: kpt. Ing. Tomáš Melčák HZS MSK
hlavní rozhodčí: ppor. Jaroslav Krulich HZS MSK
organizační zabezpečení: prap. Petr Holub HZS MSK
technické zabezpečení : Zdeněk Raška JSDH Štramberk


5. Všeobecná ustanovení

a) Podání přihlášek, startovné
Do 20. 6. 2006 na adresu:

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5
741 01 Nový Jičín
nebo na e-mail: petr.holub@hzsmsk.cz, na obálku a do předmětu e-mailu je nutno napsat heslo „soutěž TFA Štramberk 2006“. Dotazy k soutěži včetně možnosti zajištění ubytování na tomas.melcak@hzsmsk.cz nebo tel. 724 178 433
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, služební číslo (u příslušníků HZS ČR), HZS kraje (JSDH města,obce), územní odbor, vykonávaná funkce, doba služby u HZS ČR (členství v JSDH). Údaje poslouží ke komentování soutěže.
Případné změny mohou být uplatněny výjimečně, nejpozději 24. června 2006 při prezenci soutěžících.
Startovné ve výši 100,– Kč za soutěžícího je splatné při prezenci.

b) Odvolání účasti
Do 22. června 2006 na e-mail: petr.holub@hzsmsk.cz , tomas.melcak@hzsmsk.cznebo na telefonní číslo 603 888 724.
c) Startovní pořadí
Startovní pořadí bude určeno pořadatelem.

d) Prezence
Prezence soutěžících, organizačních pracovníků a rozhodčích bude v sobotu 24. června 2006 od 12:00 do 13:00 hodin ve Štramberku na náměstí na místě označeném jako „prezence“.
e) Stravování
Zajištěno na místě

f) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel ve spolupráci s ÚSZS Nový Jičín. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.
Přihlašující organizace zodpovídá za to, že soutěžící je nositelem dýchací techniky (kromě členů JSDH). Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, správnost jejich používání, provádění pravidelných kontrol a úkonů podle platné legislativy odpovídá přihlašující organizace.

6. Technická ustanovení

Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje-kromě členů JSDH). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat postupně ve tříminutových intervalech. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží TFA (dále jen „Pravidla“) s tímto upřesněním:
a) Při podání protestu bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,– Kč, která bude v případě uznání protestu vrácena. Jinak propadá pořadateli. Protest se podává písemně hlavnímu rozhodčímu.
b) Technické prostředky – zajišťuje pořadatel:
- 4× hadice B 75 mm, 2× proudnice B,
- 1× 6 kg kladivo (perlík), 1× hammer box,
- 1× max. 80 kg figurína,
- 1× bariéra pro požární sport,
- lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku a provést vytažení závaží
- 1 ks závaží,
- 1× pracovní lano na uchycení závaží,
c) Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:
- uchopí dvě nezavodněné hadice B i s proudnicemi a poté je rozvine na 40 m, kde proudnice odloží na metu,
- uchopí obouruční kladivo a provede 60 úderů do konstrukce hammer boxu (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem,
- překoná 2 m bariéru,
- následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop – zákaz za nohy, hlavu apod.) na 40 m směrem ke konstrukci lešení, kde figurínu odloží na vyznačené místo,
- vystoupí po pevném žebříku na konstrukci lešení, kde provede vytažení 20 kg závaží lanem a položí je na podlážku lešení, poté sestoupí stejnou cestou, přitom musí šlápnout na poslední příčli žebře,
- vyběhne na zámecké schody a pokračuje do věže Štramberská trúba, celkem cca 300 schodů (převýšení cca 60 m) – cíl je na vrcholu věže
d) Všechny disciplíny se provádí průběžně v jednom čase.
e) Vybavení soutěžícího:
- triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče, zásahové rukavice, zásahová obuv,
- kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj, členové JSDH jen jako zátěž,
- při nepříznivých klimatických podmínkách pro závod je možná záměna kalhot
PS II místo kalhot ochranného oděvu, o jejich použití však rozhodne velitel soutěže v den závodu.
f) Start:
- 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje
- soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, kalhotami ochranného oděvu, nasazenou přilbou a maskou izolačního vzduchového dýchacího přístroje (připraven k zásahu), se spuštěnou automatikou, a s nasazenými zásahovými rukavicemi ,
- takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
- po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.
g) Kategorie:
A do 40ti let (narození 24. června 1966 a mladší),
B nad 40 let (narození 23. června 1966 a starší),
C členové JSDH bez rozdílu věku
h) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:
- nedotažení hadic za metu, odhození proudnic,
- nedodržení počtu úderů kladivem,
- nepřekonání bariéry,
- transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
- nevytažení zátěže na konstrukci,
- seskočení z konstrukce lešení, z druhé a vyšší příčle žebříku,
- upuštění jednotlivých technických prostředků z výše – nutno položit,
- sejmutí masky izolačního vzduchového dýchacího přístroje kdykoliv v průběhu pokusu,
- rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
- neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
- nedodržení své trasy, atp.
i) Ceny:
Pro první tři v každé kategorii poháry a věcné ceny

7. Předpokládaný časový rozpis soutěže

Sobota 24. června 2006:
- 12:00 – 13:00 hodin – prezence,
- 13:00 – 13:15 hodin – rozprava,
- 13:30 – 13:45 hodin – seznámení se s tratí všech závodníků
- 14:00 – start prvního soutěžícího,
- 40 minut po skončení závodů – vyhlášení výsledků na náměstí.


8. Různé
- měření času bude ručně stopkami,
- informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu,
- výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě
na e-mail adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny
na internetových stránkách www.hzsmsk.cz, www.pozary.cz
- parkování aut – bude upřesněno na místě dle pokynů městské policie Štramberk,

Příjezd do města Štramberk:
1) ze směru od Olomouce:
- příjezd po silnici 1/48 kolem Nového Jičína, v místě zvaném „Sirkové“ cca 3,5 km za sjezdem do Nového Jičína odbočit vpravo z hlavní silnice směr Rybí, Kopřivnice, Štramberk, poté v obci Rybí odbočit vpravo z hlavní silnice směr Štramberk a po příjezdu do Štramberka pokračovat po kostkové silnici do kopce k odbočce na náměstí – místo konání soutěže.
2) ze směru od Ostravy:
- příjezd po silnici 1/48 ve směru od Příbora, před Novým Jičínem odbočit vlevo z hlavní silnice směr Rybí, Kopřivnice, Štramberk, poté v obci Rybí odbočit vpravo z hlavní silnice směr Štramberk a po příjezdu do Štramberka pokračovat po kostkové silnici do kopce k odbočce na náměstí – místo konání soutěže.
3) ve směru od Kopřivnice:
- příjezd přes Kopřivnici směr Štramberk, na křižovatce (dáváte přednost v jízdě) odbočit vpravo do kopce směr Štramberk a pokračovat k odbočce na náměstí – místo konání soutěže.
V Novém Jičíně dne 26. 4. 2006 kpt. Ing. Tomáš Melčák
velitel soutěže
Sdílet