Neděle 19. ledna 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Kobit THZ 970*150 OK

Bojový řád 14/N: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem spočívá v jeho průchodu lidským tělem, který může mít za následek zastavení srdečního svalu, jeho ochrnutí a přerušení krevního oběhu. Dalším účinkem elektrického proudu může dojít k popálení těla elektrickým obloukem, k poškození tkání nebo k ochrnutí částí těla.

K průchodu elektrického proudu dojde při dotyku dvou bodů s rozdílným elektrickým potenciálem holými resp. nedostatečně izolovanými částmi těla současně. Protože elektrické sítě jsou zpravidla uzemněny, stačí k průchodu elektrického proudu tělem také dotknutí nebo přiblížením se k neizolované části elektrického zařízení nebo vodiče pod napětím, tzv. živé části elektrického zařízení.

Následky působení elektrického proudu na lidské tělo závisí na:

 1. druhu elektrického proudu (stejnosměrný, střídavý),
 2. napětí (nízké, vysoké),
 3. frekvenci proudu,
 4. přechodovém odporu místa dotyku těla s částí elektrického zařízení nebo vedení pod napětím (např. vlhká resp. suchá kůže, mokrá tráva, suchý asfaltový povrch),
 5. intenzitě proudu (vyvolání svalových kontrakcí, které neumožňují, aby se postižený sám uvolnil z dosahu působení elektrického proudu),
 6. cestě průchodu proudu tělem (zda jsou důležité orgány, jako např. srdce, mozek v cestě průchodu),
 7. době zasažení elektrickým proudem (čím delší je doba působení, tím horší jsou následky).

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je všude tam, kde jsou elektrická zařízení a vedení elektrického proudu. Elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných se označují bezpečnostní tabulkou nebo bleskem červené barvy. Stožáry vedení od 1 do 35 kV jsou opatřeny bezpečnostní tabulkou, jsou-li v souběhu nebo křižují-li komunikace. Všechny stožáry venkovního vedení nad 35 kV jsou opatřeny bezpečnostní tabulkou.

Možnost rozeznání nadzemního vysokého vedení napětí:

 1. vysoké napětí (VN) – zpravidla 3 vodiče uchycené na minimálně 30 cm vysokých izolátorech
 2. velmi vysoké napětí (VVN) – vodiče uchycené pomocí řetězcových nebo tyčových izolátorů o délce minimálně 1 m

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím úrazu elektrickým proudem spočívá ve:

 1. vypnutí elektrického proudu v elektrickém zařízeních a vedení při zásahu jednotky tam, kde vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro hasiče a jiným způsobem nelze zaručit jejich bezpečnost, včetně zajištění proti novému nekontrolovanému zapnutí nebo indukci elektrického napětí,
 2. omezení vstupu do prostoru ochranného pásma a ve volbě bezpečné vzdálenosti od zařízení a vedení pod elektrickým napětím,
 3. použití vhodného hasiva na hašení zařízení a vedení pod elektrickým napětím.
Sdílet
Přiložené soubory
n14-nebezpeci-urazu-elektrickym-proudem.pdf zobrazit online PDF 312 kB
Banner Stablecam 970