Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

NEBEZPEČÍ 2006

Dne 25. dubna 2006 krátce po 17. hodině se v okolí areálu pardubické chemičky rozezněly sirény. Oznamovaly únik kapalného chlóru do ovzduší.Ilustrač­ní foto.

Naštěstí se nejednalo o skutečný únik nebezpečné látky, ale o taktické cvičení, které nařídil hejtman Pardubického kraje a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Ing. Michal Rabas po opětovných haváriích v uplynulých dvou letech.

Námětem mimořádné události byla hrozba úniku velkého množství kapalného chlóru (10 000 kg) do ovzduší v areálu firmy Aliachem a.s., o.z. Synthesia v Pardubicích s následnou preventivní evakuací obyvatelstva ve stanovené zóně ohrožení – v obci Rybitví v počtu přibližně 600 obyvatel.

Skutečná evakuace obyvatel

Cílem tohoto cvičení bylo především prověřit reálnost Vnějšího havarijního plánu firmy Aliachem, a.s., o.z. Synthesia od předávání informací, provedení varovaní obyvatelstva, prověření spojení, zabezpečení sil a prostředků pro evakuaci obyvatelstva, zabezpečení organizace evakuace, její samotné provedení až po zásah složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Dále bylo nutné prověřit rychlost a účinnost informačního toku mezi cvičícími složkami IZS při zdolávání mimořádné události, evakuaci obyvatelstva ze zóny ohrožení na evakuační středisko, procvičit součinnost orgánů obcí činných při evakuaci obyvatelstva, prověřit činnost operačních středisek a funkčnost zpracovaného Poplachového plánu IZS.

Hrozilo roztržení stáčecího ventilu

V areálu firmy Aliachem, a.s., o.z. Synthesia došlo kolem 17. hodiny ke zvýšení tlaku v zásobníku cisternového vozu s kapalným chlórem, a tedy k hrozbě roztržení stáčecího potrubí a následnému možnému úniku nebezpečné látky do ovzduší. Nárůst tlaku v systému zpozorovala obsluha stáčecího pracoviště a okamžitě informovala hlavní dispečink firmy. Na místo události vyjíždí jednotka požární ochrany HZS podniku Aliachem, a.s. Dispečink rozesílá informace o mimořádné události pomocí SMS zpráv dotčeným obcím. Velitel podnikových hasičů si po provedeném průzkumu na místě události žádá další posily. Informováno je i Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Dispečink podniku Aliachem, a.s., s využitím programu „ALOHA – Areal Locations of Hazardeous Atmosphere“ simuluje vývoj mimořádné události. Na místo vyjíždějí jednotky požární ochrany HZS Pardubického kraje. Dále jsou přes operační středisko informováni Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Pardubice (ZZS), Městská policie Lázně Bohdaneč. Operační důstojník hasičů žádá o výjezd skupinu z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Mrak chlóru je skrápěn

Velitel hasičů podniku Aliachem předává velení veliteli HZS Pardubického kraje, který provádí prvotní rozdělení zasahujících jednotek PO. Hasiči se oblékají do přetlakových obleků, vytýčena je nebezpečná zóna a staví se dekontaminační sprcha.
Za několik minut hasiči pomocí deflektorů vytvářejí vodní clonu v prostoru přečerpávacího stanoviště chemičky. Krajské operační a informační středisko podává veliteli zásahu průběžně informace o meteorologické situaci, od dispečinku podniku Aliachem, a.s., dostává upřesňující informace o nebezpečí chlóru při jeho úniku. S hlavním dispečerem konzultuje zónu ohrožení obyvatelstva a jsou podávány informace starostce Rybitví prostřednictvím operačního střediska. Místa zásahu jsou rozdělena na tři sektory a jsou stanoveni tři velitelé těchto sektorů. Je vyhlášen 3. stupeň poplachu. Krajské operační a informační středisko žádá provedení regulace dopravy Policií ČR při zajištění evakuace obyvatelstva. Dispečink ZZS a oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice jsou požádány o poskytnutí pomoci a zdravotnické zabezpečení při evakuaci obyvatelstva. Velitel zásahu přijímá zprávu od velitele sektoru 2 – Rybitví o zahájení evakuace, taktéž velitel sektoru 3 – Lázně Bohdaneč podává zprávu veliteli zásahu o možnostech a kapacitách přijímacích středisek v Lázních Bohdanči. Vyhlášena je evakuace obyvatelstva ze zóny ohrožení. Povolány jsou autobusy z Dopravního podniku města Pardubice na zajištění evakuace. V ohrožené lokalitě je omezena dopravní obslužnost.

Ohrožené obyvatelstvo je evakuováno

Starostka obce podává informace veliteli zásahu o počtu obyvatel v zóně ohrožení, přijímá zprávu o vyhlášení evakuace obyvatelstva ze zóny ohrožení a rozděluje úkoly jednotlivým zastupitelům. Naopak zpětně dostává starostka informaci od operačního důstojníka o vyslání autobusů určených na evakuaci, povolává Městskou policii z Lázní Bohdanče na pořádkové zajištění evakuace obyvatelstva. Jednotky vyčleněné pro sektory pomáhají evakuovat obyvatelstvo. K vyhlášení evakuace je použito místního rozhlasu. Obyvatelé se shromažďují u Obecního úřadu v Rybitví a v další stanovené lokalitě „Na vajíčku“, též v obci Rybitví. Čtyři autobusy odvážejí postupně ohrožené obyvatele do evakuačních středisek – do Sokolovny TJ Sokol a do Základní školy v Lázních Bodhanči. Autobusy se vracejí zpět a nastupují další lidé. Vše dle požadavku velitele sektoru. Po několika desítkách minut je již evakuované obyvatelstvo v bezpečí evakuačních středisek. Evakuované obyvatelstvo je ihned evidováno.

Pro evakuované obyvatelstvo HZS Pardubického kraje připravil program, který byl rozdělen do pěti stanovišť. Evakuovaní si tak vybírají ta témata, která je zajímají. Na obou evakuačních střediscích jsou vytvořeny oddělené prostory určené pro matky s dětmi. Skupina z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč na místě monitoruje situaci. Na samotný závěr hasiči v přetlakových oblecích pomocí pneumatických ucpávek utěsňují nebezpečné místo na železniční cisterně.
Zasahující jednotky PO po ochlazení a skrápění provádějí dekontaminaci věcných prostředků nasazených jednotek. Velitel zásahu přijímá zprávu o ukončení evakuace a na základě rozhodnutí řídícího cvičení je ukončeno cvičení. Obyvatelstvo se vrací zpět do svých domovů.

Účastníci cvičení
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
- Jednotky požární ochrany dle plošného pokrytí vydaného nařízením Pardubického kraje číslo 1/2005 Sb., povolávané ve třetím stupni poplachu:
o HZS Pardubického kraje,
o HZS Synthesia Pardubice,
o Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Lázně Bohdaneč, Srch, Ráby, Břehy, Staré Ždánice, Rohovládová Bělá, Čeperka, Sezemice a Opatovice nad Labem.
- Podnik Aliachem, a.s., o.z., Synthesia Pardubice,
- Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
- Policie České republiky,
- Městská policie Lázně Bohdaneč,
- Městská policie Pardubice,
- Krajský úřad Pardubického kraje,
- Magistrát města Pardubice,
- Městský úřad Lázně Bohdaneč,
- Obecní úřad Rybitví a 178 obyvatel obcePozitiva a negativa cvičení
Dne 30. května 2006 proběhlo na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje vyhodnocení taktického cvičení Nebezpečí 2006 za účasti zástupců složek integrovaného záchranného systému a krajského úřadu, kteří se podíleli na přípravě a realizaci cvičení. V průběhu jednání byli přítomní podrobně seznámeni s dílčími vyhodnoceními jednotlivých rozhodčích skupin s následnou diskusí. Obecně bylo konstatováno, že cíle taktického cvičení byly splněny.

Po provedení odeslání SMS z počítače v podniku Aliachem bylo zjištěno, že SMS zprávy nebyly zprvu technologií odeslány. Po odstranění technického problému činila prodleva odeslání SMS dle dispečera přibližně 1–2 min. V podniku Aliachem již došlo k technickým změnám v systému odesílání SMS a byla zavedena pravidelná prověrka celého systému.

Operační a informační středisko IZS přijalo a vyhodnotilo přijatou informaci, vyhlásila III. stupeň poplachu, využila databázi nebezpečných látek pro přesné stanovení požárně technických charakteristik nebezpečné látky. Operačním a informačním střediskem byl na žádost velitele zásahu povolán štáb velitele zásahu. Operační středisko IZS prověřilo spojení s OPIS GŘ Praha a rovněž ověřilo aktuálnost a reálnost využití Vnějšího havarijního plánu. Náročnost práce KOPIS prověřila mimo samotného cvičení i další událost, která byla nahlášena v době cvičení. Dvě minuty před vyhlášením cvičení byl na TCTV 112 nahlášen rozsáhlý požár lesa v Semíně na Pardubicku. KOPIS vyslalo na místo události jednotku HZS Přelouč a podle poplachového plánu další čtyři jednotky JSDHO. V době vyhlašování poplachu jednotkám byl nahlášen výjezd jednotky Synthesia na možný únik chlóru. Činnost na KOPIS byla rozdělena na dvě pracoviště, události byly řešeny odděleně. Problém nastal při komunikaci s JDSHO při výjezdu. Kanál byl zahlcen hlášeními jednotek vyjíždějících jak na požár, tak na cvičení. Po zřízení štábu velitele zásahu v Synthesii probíhala komunikace pouze pomocí digitálního systému Matra. Tím došlo k uvolnění analogového kanálu pro komunikaci s jednotkami řešícími mimořádnou událost požáru lesa.

Evakuace obyvatelstva byla uskutečněna ve stanovených limitech. Všechna stanoviště splnila stanovené cíle taktického cvičení. Komplikace byly způsobeny zejména tím, že cvičná evakuace podobného rozsahu se zapojením obyvatel obce a v oblasti evakuace nekvalifikovaných (zastupitelé) osob se uskutečnila v České republice poprvé, a tudíž s ní nebyly žádné zkušenosti. Problémem bylo dočasné zahlcení při příjmu evakuovaných, způsobené současným příjezdem dvou autobusů na každé evakuační středisko s tím, že evakuovaní vystoupili z obou autobusů zároveň, tzn. že jedno z evakuačních středisek muselo zvládnou nápor více než 100 lidí zároveň, druhé asi 70 lidí.

Při varování obyvatelstva z dispečinku Synthesia, a.s., bylo použito špatného varovného signálu (použit zkušební signál „zkouška sirén“). Vyhlášení evakuace starostkou – zpočátku dobrá slyšitelnost, posléze výpadky zvuku při vyhlášení seznamu evakuovaných ulic. Při řízení evakuace nebyly využity žádné náhradní technické prostředky pro případ výpadku rozhlasu nebo pro oslovení větších skupin obyvatel (megafony, vozidlové tlampače – policie), přestože to v dané situaci bylo vhodné.
Potenciální velké komplikace byly eliminovány pečlivou a dlouhodobou přípravou taktického cvičení. Drobné komplikace byly zvládnuty kvalitní prací cvičících, zejména obsluh evakuačních středisek.

„Další sledovanou oblastí bylo správné zvolení stanoviště štábu velitele. V tomto případě byla zvolena vrátnice podniku, která poskytovala nejen technické zázemí, ale také přehled o pohybu směrem do podniku i ven a umožňovala organizované a přehledné přemísťování jednotek. Zároveň bylo prověřováno spojení s velitelem zásahu a dalšími složkami. V době cvičení navíc probíhaly další dva skutečné zásahy hasičů, a tak byla komunikace procvičena opravdu důkladně. Vyvstala však nutnost pokusit se pro reálné situace takového rozměru pořídit tzv. mobilní operační středisko, což je otázka především finančních prostředků,“ upřesnil mjr. Mgr. Aleš Černohorský, náměstek krajského ředitele HZS Pardubického kraje pro úsek IZS a operační řízení.

„Při vyhodnocení cvičení se všichni zástupci jednotlivých složek detailně zabývali problematikou evakuace, přičemž byly diskutovány možnosti zřízení zařízení civilní ochrany pro evakuaci, nedostatku sil a prostředků pro řízení evakuace a zabezpečení kontroly vymístěného území (nedostatečný legislativní rámec pro použití Městské policie na území jiné obce) a také návodem (operační manuál) pro zastupitele obce – jak postupovat v případě vyhlášení evakuace. Kladně byla hodnocena příprava obyvatel obce Rybitví na toto cvičení s tím, že byla vysoce hodnocena aktivita zastupitelů obce a obyvatel obce v průběhu cvičení. Značný byl také zájem obyvatelstva v evakuačních střediscích o připravené preventivně výchovné ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl pplk. Ing. Miroslav Kvasnička, ředitel HZS Pardubického kraje.

„Cvičení proběhlo v pořádku a splnilo svůj účel. Některé menší nedostatky budou následně odstraňovány a budou zapracovány i do Vnějšího havarijního plánu společnosti Synthesia. Právě prověření tohoto plánu bylo jedním z cílů cvičení,“ shrnul výsledky Aleš Boňatovský, tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje.


nstržm. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Foto: kpt. Bc. Josef Vamberský, HZS Pardubického kraje
Sdílet