Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Bojový řád 16/L: Zásahy s únikem chloru

Chlor se používá jako desinfekce k úpravě vody. V průmyslu tvoří důležitý produkt pro výrobu vinylchloridu. Je součástí čisticích a desinfekčních prostředků a rozpouštědel.

Základní vlastnosti chloru za normálních podmínek:

 1. žlutozelený nehořlavý, jedovatý plyn, ostře štiplavého zápachu
 2. silné oxidační činidlo s korozivními účinky, silné bělicí účinky
 3. ve zkapalněném stavu světlá bezbarvá kapalina, způsobující omrzliny při styku s kůží
 4. v nižších koncentracích plynný chlor dráždí oči, dýchací orgány a způsobuje křečovitý, dráždivý kašel
 5. vysoké koncentrace plynného chloru (čím je barva uniklého chloru tmavší, tím vyšší má koncentraci) nebo vodný roztok chloru působí silně žíravě na pokožku, což může mít za následek zarudnutí pokožky až tvorbu puchýřů
 6. ve směsi s vodíkem tvoří výbušné směsi náchylné k iniciaci (světlo, teplo)
 7. plynný chlor je těžší než vzduch
 8. z jednoho litru zkapalněného chloru se může za normálních podmínek vytvořit až 475 litrů plynného chloru
 9. chlor je ve vodě mírně rozpustný, rozpustnost je velmi závislá na teplotě vody, při rozpouštění chloru ve vodě vzniká silně kyselý roztok kyseliny chlorné (HClO) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) se žíravými a bělicími účinky, tzv. chlorová voda (při 20°C vzniká cca 1 % roztok – dále jen „vodný roztok chloru“)
 10. vegetace zasažená chlorem hnědne

Poskytnutí první pomoci při zasažení chlorem:

 1. vyvést postiženého z místa zasažení a zajistit přívod čerstvého vzduchu
 2. uložit do stabilizované polohy a zabránit prochladnutí
 3. v případě potřeby zahájit podporu dýchání (křísící přístroj); z důvodu možnosti intoxikace zachránce neprovádět dýchání z úst do úst
 4. při potřísnění zkapalněným plynem nebo vodným roztokem chloru svléci zasažený oděv, při svlékání kontaminovaných částí oděvu minimalizovat riziko nadýchání
 5. potřísněná místa důkladně oplachovat vodou (15 min)
 6. předat postiženého k lékařskému ošetření

V případě úniku plynné fáze:

 1. pro ředění zajistit dostatečné zásobování vodou,
 2. zkrápět oblaka plynného chloru roztříštěným vodním proudem
 3. zředěný roztok chloru ve vodě je možné odvádět do veřejné kanalizační sítě
 4. při úniku plynného chloru z tlakové láhve provést její uzavření

V případě úniku zkapalněného plynu:

 1. utěsnit místo úniku
 2. zabránit dalšímu rozšiřování zkapalněného plynu
 3. nezkrápět louže zkapalněného plynu
 4. pokrýt louži zkapalněného plynu vrstvou střední nebo lehké pěny
 5. do kontejnerů a nádob, kde je přítomen zkapalněný plyn, nesmí být dodávána voda

V případě úniku vodného roztoku chloru:

 1. utěsnit místo úniku
 2. zabránit dalšímu rozšiřování vodného roztoku chloru
 3. vodný roztok chloru je možné odvádět do veřejné kanalizační sítě

Kompletní metodický list naleznete – jak je již zvykem – v příloze tohoto článku.

Sdílet
Přiložené soubory
L.16 Zasahy - chlor.pdf zobrazit online PDF 196 kB
Banner VIP: Devold 970x150 OK