Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasič – bezpečné povolání?

V současné době probíhá na území České republiky veřejná diskuze nad návrhem zásad Národní politiky BOZP. I prostřednictvím serveru pozary.cz máte jedinečnou příležitost se vyjádřit k obsahu Národní politiky BOZP a přispět tak ke zdokonalení předložených formulací, a zabránit tak případným problémům, které by mohly ovlivňovat praxi.

Veřejná diskuse…

Jednou z povinností České republiky, danou ratifikovanými mezinárodními úmluvami, je zpracovat, provádět a pravidelně kontrolovat Národní politiku týkající se bezpečnosti a zdraví pracovníků (BOZP) a pracovního prostředí. ČR má v současnosti zpracovanou Národní politiku BOZP na léta 1999 až 2002. Z tohoto důvodu přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR) ke zpracování Národní politiky BOZP na další období, jejíž návrh Vám nyní předkládá k veřejné diskusi.

Návrh Národní politiky BOZP by měl být, po zapracování připomínek a schválení vládou ČR, přijat jako Národní program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prostřednictvím Národního akčního plánu BOZP by poté měly být stanoveny MPSV konkrétní úkoly, termíny realizace, nutné zdroje a zodpovědnost za jejich plnění. Na jeho tvorbě budou participovat všechny dotčené resorty a sociální partneři prostřednictvím mezirezortní komise zřízené ministrem práce a sociálních věcí, příp. komise zřízené při vládě ČR – Rada vlády pro BOZP.

Jak bude vyhodnocena veřejná diskuse k návrhu zásad Národní politiky BOZP?
Veřejná diskuse na serveru BOZPinfo.cz bude probíhat od 9. 12. 2002 do 9. 1. 2003. Vyhodnocení připomínek a komentářů k předloženému textu návrhu Národní politiky BOZP, včetně oficiálního stanoviska předkladatele, bude zveřejněno na stránkách webu BOZPinfo.cz a ve Zpravodaji BOZP, který vychází jako příloha časopisu Inovace.

Kdo předkládá návrh zásad Národní politiky BOZP k veřejné diskusi?
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) prostřednictvím pracovní skupiny Rady BOZP složené z níže uvedených zástupců sociálních partnerů: Ing. J. Elbel (ČÚBP Praha), Ing. A. Hykel (ČBÚ Praha), Dr. K. Říhová (MZd ČR), Ing. M. Paleček, CSc. (VÚBP Praha), Ing. V. Kempa (ČMKOS), Ing. F. Hrobský (Svaz průmyslu a dopravy ČR).

Z jakých částí se předložený dokument k veřejné diskusi skládá?


Návrh zásad Národní politiky BOZP


Příloha č.1: Vymezení pojmů

Příloha č.2: Úmluvy MOP 155 a 161 – výtah

Příloha č.3: Poznatky z vyhodnocení inspekce práce BOZP v ČR (SLIC)

Příloha č.4: Indikátory a kvantifikátory

Příloha č.5: Vztah národní politiky BOZP k jiným koncepcím a programů


Předkládací zpráva o přípravě návrhu zásad Národní politiky BOZP


Odkaz na diskuzi na BOZPinfo.cz
Sdílet