Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ubytovny dopadly katastrofálně

Výsledky mimořádné kontrolní akce Hasičského záchranného sboru ČR zaměřené na ubytovny.

V rámci výkonu státního požárního dozoru provedl Hasičský záchranný sbor ČR
(HZS ČR) během druhého čtvrtletí roku 2006 mimořádné tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u činností zaměřených na poskytování služeb v oblasti ubytování. Byly kontrolovány především ubytovny zaměstnanců, protože oblast ubytování v rámci cestovního ruchu byla kontrolována v roce 2004.

Kontroly, provedené plošně na celém území republiky, byly reakcí na tragické události na počátku letošního roku. V únoru při <a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=4608“ target=>požáru ubytovny v Mochově zemřeli tři lidé a několik utrpělo zranění. V březnu následoval další <a href=„https:/­/www.pozary.cz/cla­nek.asp?id_clan­ku=4780“ target=>velký požár ubytovny, který si v Praze vyžádal rovněž smrt 3 osob a zranění několika dalších. Za prvních 6 měsíců letošního roku došlo v ubytovnách celkem k 22 požárům.

Z celkového počtu 740 kontrol se bez závad obešlo jen 137 z nich (tedy 18,5 %). Ve zbývajících 603 kontrolách zjistili příslušníci HZS ČR vykonávající státní požární dozor celkem 2 996 závad. Na jednu kontrolu tedy v průměru připadají 4 závady.

Ve 265 případech nebyly správně označeny nouzové východy, evakuační výtahy nebo směry úniku, ve 107 případech nebyly volně průchodné komunikační prostory. Závady se mnohdy týkaly i přenosných hasicích přístrojů, které byly špatně umístěny (164 závad), ve 225 případech nebyly kontrolované subjekty schopny doložit jejich provozuschopnost a ve 131 případech nebyly objekty přenosnými hasicími přístroji správně vybaveny (např. jiné druhy hasicích přístrojů a jiné počty, než by měly být). Závady v provozuschopnosti nástěnných hydrantů byly nalezeny ve 213 případech. Celkem 274 závad se vyskytlo v přístupnosti a označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu. Ve 466 případech, což je absolutně nejvyšší počet nedostatků z provedených kontrol, nebyly v pořádku doklady prokazující provádění kontroly, opravy a údržbu elektroinstalací a plynových zařízení. Nedostatky se často vyskytly i ve zpracované dokumentaci požární ochrany, jako jsou požární evakuační plány nebo požární poplachové směrnice (celkem 403 závad). Ve 413 případech nebyly předloženy doklady, dokumentace a informace, potřebné k začlenění činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím).

Zbylá pochybení se týkala používání elektrických a plynových spotřebičů (vařiče a varné konvice) a tepelných spotřebičů (např. k vytápění) v souladu s technickými podmínkami a návody vztahujícími se k požární bezpečnosti (celkem 262 závad), v 5 případech pak nebyly volné příjezdové komunikace k objektu.

Z hlediska ochrany životů a zdraví občanů jsou zvlášť nebezpečné a alarmující zjištěné nedostatky v označování nouzových východů a průchodnosti komunikačních prostor. Zanedbání této povinnosti totiž v minulosti nejednou zbytečně způsobilo velké neštěstí a ztrátu lidských životů. V ubytovnách lidé bydlí a přespávají, navíc se vzhledem k dočasnosti svého pobytu v objektu nemusí ideálně vyznat. Proto je tak důležité správné označení nouzových východů a udržování volných únikových cest.

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR při kontrolách např. narazili na případ, kdy zadní schodiště bylo zcela zrušené, přestože bylo součástí únikové cesty. Nezřídka se rovněž setkávali s uzamčenými únikovými východy. A např. v Praze se vyskytl i případ, kdy hasicí přístroj neměl již 15 let – tedy od doby nákupu – provedenou kontrolu. Ta by se přitom měla správně provádět každý rok.

Při zjištění závad kontroloři uložili nedostatky v určené lhůtě odstranit, což je následně ověřováno tzv. kontrolními dohlídkami. Kontroly tak plní svůj preventivní účel. Příslušníci HZS ČR při kontrolách také často poskytli provozovateli odbornou radu, jak zlepšit zjištěný stav.

Kontroly nebyly předem ohlášené, protože příslušníci HZS ČR svou pozornost zaměřovali i na to, zda jsou stavby užívány k účelu, ke kterému byly kolaudovány a zda nepřekračují ubytovací kapacitu.

Absolutně nejvíce závad bylo nalezeno v Praze (848), dále v kraji Jihomoravském (379) a Moravskoslezském (338). Pokud vezmeme v potaz poměr počtu povedených kontrol a zjištěných závad, pak nejčastěji byly nalezeny závady v Praze (848 závad ze 172 provedených kontrol), dále pak ve Zlínském kraji (174 závad z 30 kontrol), Olomouckém (138 závad z 29 kontrol) a Libereckém kraji (127 závad z 27 kontrol).

Výsledky provedených kontrol ukazují, že provozovatelé kontrolovaného typu ubytoven mnohdy zanedbávají dodržování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. V rámci své kontrolní činnosti při výkonu státního požárního dozoru se Hasičský záchranný sbor ČR bude na ubytovací zařízení zaměřovat i nadále. 
ROKPočet požárůŠkoda (mil. Kč)Počet usmrcenýchPočet zraněných
2001301,909
2002335,606
2003335,226
2004333,3515
2005369,8113
1.pol 2006221,865

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet