Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Hradci Králové mají dvě nová auta

V úterý 29. srpna 2006 byla slavnostně uvedeny do provozu dvě nová požární vozidla Renault Hasičského záchranné sboru Královéhradec­kého kraje.

V rámci programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA zakoupil Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje požární techniku za účasti zdrojů Evropské unie. Nakoupeny byly tři cisternové automobilové stříkačky k hašení lesních požárů s označením CAS 24, a to pro požární stanici Broumov, Náchod a Vrchlabí. První cisterna byla pořízena již v roce 2005 v rámci první etapy projektu a je umístěna na požární stanici v Náchodě. Další dvě požární vozidla pro požární stanici Broumov a Vrchlabí byla pořízena nyní v rámci druhé etapy projektu. Pořízením těchto požárních vozidel budou zajištěny rychlejší a účinnější zásahy proti požárům na obou stranách hranice, a to i v těžko dostupném terénu (zejména při hašení lesních požárů). Tím by se mělo předejít ztrátám na lidských životech, ztrátám finančním, majetkovým i ekologickým.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vynaložil na pořízení požárních vozidel přes 19 mil. korun. Z Evropského fondu regionálního rozvoje bylo proplaceno přes 5,4 mil. korun a dalších téměř 9 mil. korun by mělo být uhrazeno v letošním roce.


Finanční prostředky – Interreg IIIA

Vstupem do Evropské unie se České republice otevřela možnost plného využívání finančních prostředků politiky v rámci hospodářské a sociální soudržnosti.
Mezi nástroje regionální a strukturální politiky EU patří strukturální fondy, fond soudržnosti a zvláštním nástrojem strukturální politiky k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy nebo usnadňují jejich provádění, jsou Iniciativy Společenství. Jádrem a hlavním nástrojem regionální a strukturální politiky EU jsou strukturální fondy. Co do objemu finančních prostředků je největší Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). Dále je to Evropský sociální fond, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu. Prostředky z těchto fondů se mohou použít na řadu oblastí. Například pomoc financovaná z prostředků ERDF se zaměřuje především na investice do infrastruktury, vzdělání pro regiony, výzkum a rozvoj nebo investice zaměřené na životní prostředí.
Na území ČR ze čtyř realizovaných Iniciativ Společenství v období 2000 – 2006 probíhají pouze dvě, a to ve zkráceném období 2004 – 2006. Iniciativa INTERREG má tři části, které se liší svým zaměřením. INTERREG IIIA se zaměřuje na přeshraniční, INTERREG IIIB na nadnárodní a INTERREG IIIC na meziregionální spolupráci s cílem podporovat harmonické a vyvážené regionální plánování a rozvoj celého území EU.
Žadatel musí splnit 4 základní podmínky, aby mohl předložit projekt. Za prvé – musí být veřejnoprávním subjektem nebo subjektem neziskového sektoru. Za druhé – existuje územní vymezení, které stanovuje, že základní územní jednotkou pro tento program je NUTS III, tedy v ČR krajská úroveň – způsobilé jsou tedy všechny obce krajů ležící při hranici s některým ze sousedních států. Za třetí – povinen dokázat přeshraniční efekt projektu a zajistit si přeshraničního partnera v projektu. Za čtvrté – zajištění spolufinancování projektu, přičemž struktura financování jednotlivých projektů je následující: maximální podíl prostředků ERDF je 75 % uznatelných nákladů projektu, maximální podíl prostředků státního rozpočtu je 5 % uznatelných nákladů projektu a minimální zajištění spolufinancování příjemce dotace při předkládání žádosti je 25 % uznatelných nákladů projektu. Rozhodne-li se žadatel účastnit programu INTERREG IIIA, základní informace (tj. zvolená strategie, priority, opatření, příklady vhodných aktivit, příklady vhodných příjemců nebo instituce, na které se může žadatel obracet) získá v Příručce pro žadatele, v Programovém dokumentu nebo v sekretariátech regionální rady, sídlící v každém kraji, a nebo si je může vyhledat na webových stránkách.por. Ing. Petr Malina
por. Bc. Martina Žahourková
Sdílet