Čtvrtek 9. července 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Bojový řád 16/N: Nebezpečí výbuchu

Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch fyzikální a chemický. Tímto metodickým listem není řešena problematika výbušných látek a pyrotechnických smě­sí.

Fyzikální výbuch je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, která má za následek zvýšení tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, že dojde k destrukci tohoto zařízení (např. parní kotle, tlakové zásobníky a lahve s plyny, uzavřené nádrže a nádoby s hořlavými kapalinami, spreje, potrubí produktovodů).

Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky s kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxidovadlem (např. chlor) provázené rychlým vznikem zplodin hoření nebo tepelného rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku. Chemickým výbuchem může být explozivní rozklad látky. Podmínkou chemického výbuchu je přítomnost hořlavé látky, oxidačního prostředku a iniciační zdroj. Hořlavá látka musí být v určitém množství mezi dolní a horní mezí výbušnosti.

Výbušnou směs mohou vytvořit zejména:

 1. plyny (např. acetylen, topné plyny, oxid uhelnatý),
 2. páry hořlavých kapalin (např. benzin, ředidla, barvy),
 3. prachy (např. dřevný, uhelný, moučný, cukerný, hliníkový prach),
 4. hybridní směsi (plyn s prachem).

Na nebezpečí výbuchu mohou upozornit:

 1. zvukové efekty (např. praskot, vibrace),
 2. viditelné deformace zařízení,
 3. signalizace poruchy technologie a zařízení,
 4. náhlá změna intenzity hoření (výška, barva plamene a zplodin hoření),
 5. změna chuti a pachu prostředí,
 6. zvířený hořlavý prach,
 7. charakteristické obaly a značení,
 8. výrazná změna chování zvířat.

Výbuch je zpravidla charakterizován následujícími projevy:

 1. hluk,
 2. tlakový ráz,
 3. odlétávající mechanické části ze zařízení a okolních konstrukcí,
 4. sálavé teplo a žíhavé plameny,
 5. zplodiny hoření nebo tepelného rozkladu.

Následkem výbuchu může dojít k:

 1. narušení konstrukcí,
 2. mechanickému poškození nebo destrukci zařízení, konstrukcí, budov
 3. usmrcení a poranění osob do značné vzdálenosti (např. ztráta vědomí, poškození sluchu),
 4. vzniku paniky a ztráty orientace osob,
 5. zasažení nebo poškození nástupních ploch, zásahových a únikových cest,
 6. poškození požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany,
 7. vzniku, rozšíření nebo i uhašení požáru,
 8. k uvolnění toxických látek nebo zplodin hoření,
 9. úniku kapalin a plynů z technologického zařízení (např. nádrže, produktovody).

Kompletní metodický list je přílohou článku.

Sdílet
Přiložené soubory
N.16 Vybuch.pdf zobrazit online PDF 136 kB
Banner MEVA OK