Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 18/N: Nebezpečí zřícení konstrukcí

Zřícení konstrukcí může být zaviněno zejména porušením statické nebo dynamické únosnosti konstrukcí a snížením mechanické pevnosti konstrukčních materiálů staveb nebo technologických zařízení vlivem změny teplot, zvýšeným dynamickým nebo statickým zatížením, porušením celistvosti konstrukcí mimořádnou událostí (např. výbuch) nebo činností člověka.

Nelze opomenout ani porušení stability nebo zvýšení zatížení konstrukcí budov nebo technologických zařízení účinky živelních pohrom, např. povodeň, vichřice, zemětřesení, sníh, námraza.

Zřícení konstrukcí vyvolává další nebezpečí a komplikace pro zasahující jednotky:

 1. zranění a zasypání osob i hasičů padajícími konstrukcemi, skladovanými nebo zpracovávanými látkami,
 2. poškození a zatarasení únikových i zásahových cest,
 3. ohrožení osob uvolněnými skladovanými nebo zpracovávanými látkami v technologickém zařízení,
 4. udušení osob zvířeným prachem,
 5. utonutí osob uvězněných v troskách budov (v prohlubních, ve sklepích) z důvodu prasklých potrubních rozvodů vody nebo shromažďující se vody použité k hašení,
 6. úmrtí zasypaných nebo uvězněných osob v sutinách z důvodu vykrvácení či jiných zranění,
 7. zranění odstřelujícími částmi konstrukce vlivem vnitřního pnutí konstrukce,
 8. nebezpečí propadnutí, pádu nebo zranění při chůzi na troskách zřícených konstrukcí,
 9. úrazy elektrickým proudem z poškozených rozvodů elektrické energie a zařízení,
 10. únik plynů z poškozených rozvodů (výbuch, intoxikace),
 11. vznik nebo rozšíření požáru,
 12. poškození nebo zničení požární techniky a věcných prostředků

Některé konstrukce jsou při stejném způsobu namáhaní náchylnější ke zřícení s ohledem na druh materiálu, ze kterého jsou zhotoveny:

 1. ocelové konstrukce vlivem teplot obvyklých při běžných požárech rychle ztrácejí svoji pevnost,
 2. dřevěné konstrukce, zejména jsou-li namáhány na ohyb,
 3. zdi a komíny starých objektů mohou být nestabilní vlivem přirozené eroze,
 4. předpjaté betonové prefabrikované dílce, jsou-li tepelně namáhány,
 5. konstrukce pevně spojované, vytvořené nestejnými druhy materiálu, se mohou rychle bortit z důvodu nerovnoměrného pnutí nebo při nerovnoměrném ohřevu,
 6. konstrukční části budov, jejichž stabilita byla zajišťována souvisejícími stavebními konstrukcemi (např. štítové zdi).
Sdílet
Přiložené soubory
N_18_Zriceni.pdf zobrazit online PDF 159 kB