Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásady první pomoci – díl třetí

Základní neodkladná resuscitace dětí

Důležité upozornění: Tento výtah obsahuje v této fázi pouze stručný přehled novinek a překlad konkrétních sekvencí. Kompletní texty a literatura viz anglické originály

Novinky:

* Kontrola tepu na karotidách je nyní pro laické zachránce nahražena „kontrolou projevů funkčího oběhu“ – desetisekundovým intervalem po provedení prvních dvou umělých vdechů, kdy zachránce sleduje zda zaslechne nebo uvidí známky spontánní dechové či oběhové aktivity. Důvodem změny je to, že zachránci při palpaci tepu velmi často ztrácejí daleko delší čas než vyhrazených 10 sekund, a přesto ve významném počtu docházejí k chybným závěrům.

* Indikace k zahájení nepřímé masáže srdeční: nepřímá masáž by měla být zahájena při absenci pulzu, při nepřítomnosti projevů funkčního oběhu a také při pulzu pod 60 za minutu se známkami poruchy perfuze. Neexistuje žádná studie stanovující přesně hranici bradykardie, při níž by měla být masáž zahájena, takže je doporučena hodnota 60 za minutu pro její snadné zapamatování. Je prokázáno, že pokud je masáž prováděna správným způsobem, i její nesprávná indikace nevede k poškození pacienta.

* Technika nepřímé masáže u dětí do stáří jednoho roku: jsou-li na místě dva trénovaní zachránci, je vhodnější metodou masáž palci rukou obepínající hrudník. Podle dostupných zpráv zajišťuje tato metoda účinnější koronární perfuzi a vyšší systolický tlak než masáž dvěma prsty.

* Poměr kompresí hrudníku a frekvence umělých dechů u dětí nad 8 let by měl být 15:2 pro jakýkoli počet zachránců (což odpovídá pokynům pro KPR dospělých). Pro děti pod 8 let zůstává poměr 5:1 pro jakýkoliv počet zachránců. Přestože zvýšená frekvence masáže vede ke zvýšení koronární perfuze, dochází oproti poměru 5:1 ke snížení ventilace. Přitom právě u dětí je zástava dechu nejčastější příčinou zástavy oběhu. Navíc vzhledem k velikosti dětí postačuje k masáži jedna ruka a frekvence masáže i dýchání může být vyšší. Proto byl pro malé děti ponechán poměr 5:1. Pro velké děti byl stanoven poměr 15:2 jednak pro výhodnost při jednom zachránci, a jednak pro konzistenci se směrnicemi pro dospělé.

* Použití automatických externích defibrilátorů (AED): AED mohou být použity u dětí ve věku nad 8 let resp. s hmotností nad 25 kg. U menších dětí mohou být AED použity pro diagnózu rytmu (přestože u dětí nemusí být schpny přesně diagnostikovat tachyarytmie), ale provedení defibrilace nemůže být doporučováno.

* „Především volat“ jako zásada u dětí s onemocněním srdce: ačkoliv většina zástav oběhu u dětí jsou nekardiálního původu, náhlý kolaps u dítěte s onemocněním srdce v anamnéze bývá zůsoben arytmií srdeční. Proto má v této skupině dětí co nejrychlejší přístup k defibrilaci přednost před okamžitým uvolněním dýchacích cest, umělým dýcháním a nepřímou masáží srdce, které jsou prioritní u ostatních dětí.

Definice:

* Za děti jsou pro účely tohoto textu považovány osoby ve věku od 1 do 8 let. Postupy u starších dětí se neliší, ale mohou vyžadovat použití techniky a poměrů obvyklých pro dospělé.

Sekvence:

1) Zajistěte bezpečnost pro sebe i pro postiženého2) Zkontrolujte postiženého a ověře jeho reakci: zlehka mu zatřeste remenem a hlasitě se ho zeptejte „Jste v pořádku?“3a) Pokud odpoví nebo se alespoň pohne:

* Nechte ho v pozici ve které jste ho našli (pokud mu v ní nehrozí další nebepečí), zkontrolujte ho a pokud je potřeba, poskytněte mu potřebnou pomoc.

* Pověřte někoho, aby přivolal pomoc. Pokud jste sám (sama), můžete postiženého opustit a přivolat pomoc.

* Pravidelně postiženého kontrolujte.3b) Pokud nereaguje:

* Snažte se křikem přivolat pomoc z okolí

* Uvolněte dýchací cesty záklonem hlavy a předsunutím čelisti:

 – Pokud možno v poloze ve které jste postiženého našli položte ruku na čelo a citlivým tlakem mírně zakloňte hlavu

 – Tlakem prstů zespoda na bradu předsuňte čelist a uvolněte dýchací cesty. Nemačkejte měkké tkáně pod bradou – mohlo by to způsobit zneprůchodnění dýchacích cest.

 – Pokud nelze dýchací cesty uvolnit v poloze, ve které se postižený nachází, opatrně jej otočte na záda a postup opakujte.

Pokud existuje podezření na trauma páteře, vyvarujte se pokud možno záklonu hlavy. Proveďte jenom předsunutí čelisti. Přiložte dva prsty na čelist zezadu za úhel čelisti a vytlačte čelist dopředu.4) Udržujte volné dýchací cesty, snažte se zachytit známky spontánního dýchání na tváři přiložené před ústa a sledováním pohybu hrudníku:

* Sledujte pohyby hrudníku

* Poslouchejte zvukové projevy dechové aktivity

* Registrujte dech na tváři

Známky spontánního dýchání nehledejte déle než 10 sekund.5a) Pokud dýchá normálně:

* Obraťte jej do zotavovací polohy

* Opakovaně kontrolujte spontánní dýchání.5b) Pokud nedýchá, případně má pouze lapavé dechy:

* Opatrně vyjměte všechna viditelná cizí tělesa z úst

* Proveďte dva umělé vdechy tak, aby se hrudník viditelně zvedal a zase klesal. Pro dosažení dvou vdechů použijte maximálně pěti pokusů. Během umělých vdechů pozorjte jakékoluv známky kuckání nebo kašlání. Jejich přítomnost nebo nepřítomnost je součástí hodnocení známek účinného oběhu – viz dále.

* Pro děti ve věku 1 – 8 roků

 – Ověřte záklon hlavy a předsunutí čelisti

 – Ukazováčkem a palcem ruky spočívající na čele stiskněte nosní křídla.

 – Mírně otevřete ústa postiženého, udržujte předsunutou čelist.

 – Nadechněte se a svými ústy obemkněte ústa postiženého tak, aby dobře těsnila.

 – Vydechněte do postiženého plynulým výdechem po dobu asi 1 – 1,5 sekundy tak, aby se hrudník zvedal.

 – Udržujte záklon a předsunutí čelisti, oddalte ústa od úst postiženého a pozorujte hrudník, zda během výdechu klesá.

Znovu se nadechněte a zopakujte celý postup až 5× dokud senepodaří uskutečnit 2 účinné vdechy. Účinné vdechy znamenají, že hrudník postiženého se zvedá a klesá podobně jako při normálním dýchání.* Pro děti ve věku do 1 roku

 – Ověřte záklon hlavy takový, aby hlava byla vůči krku v neutrální poloze, a předsunutí čelisti.

 – Nadechněte se a svými ústy obemkněte ústa a nos postiženého tak, aby dobře těsnila. Pokud není možné obemknout jak ústa tak nos, přiložte ústa jenom k ústům nebo jenom k nosu (a stiskněte rty postuženého tak, aby nedocházelo k úniku uzduchu).

 – Vydechněte do postiženého plynulým výdechem po dobu asi 1 – 1,5 sekundy tak, aby se hrudník zřetelně zvedal.

 – Udržujte přiměřený záklon hlavy a předsuňte čelist, oddalte ústa od úst postiženého a pozorujte hrudník, zda během výdechu klesá.

 – Znovu se nadechněte a zopakujte celý postup až 5× dokud se nepodaří uskutečnit 2 účinné vdechy. Pokud máte potíže s udržením volných dýchacích cest, může jít o obstrukci dýchacích cest:

 – Otevřete postiženému ústa a vyjměte všechny viditelná cizí tělesa. Nešátrejte prstem v ústech naslepo.

 – Ujistěte se, že je proveden přiměřený záklon hlavy a předsunutí čelisi, ale současně není krk příliš ohnutý.

 – Pokud záklon hlavy a předsunutí čelisti nestačí k uvolnění dýchacích cest, použijte tah za bradu.

 – Proveďte nejvýše 5 pokusů o dosažení dvou účinných vdechů.

 – Pokud tento postup nevede k úspěchu, pokračujte sekvencí Obstrukce dýchacích cest.6) Kontrola známek funkčního oběhu:

Věnujte nejvýše 10 sekund na:

* Hledání známek spontánní ventilace. Ty zahrnují jakékoliv pohyby, kašel, normální dýchání (ne pouze agonální lapavé vdechy).

* Jen pokud máte příslušný výcik, zkontrolujte puls: u dětí do 1 roku na vnitřní straně paže, u starších dětí na krkavici.7a) Pokud jste přesvědčen(a) že jste nalezl(a) známky funčního oběhu:

* Pokračujte v umělém dýchání, dokud postižený nezačne dýchat sám.

* Pokud začne dýchat spontánně, ale zůstává v bezvědomí, otočte jej do zotavovací polohy.

* Opakovaně jej kontrolujte.7b) Pokud nejsou známky funkčního oběhu, není hmatný tep, je bradykardie (pod 60 za minutu se známkami špatného periferního prokrvení) nebo si nejste jist(a):

* Začněte s nepřímou masáží srdce.

* Střídejte umělé dýchání s masáží.U dětí ve věku 1 – 8 let:* Položte dlaň jedné ruky na dolní polovinu hrudní kosti. Ujistěte se, že neleží na mečovitém výběžku nebo pod ním.

* Zvedněte prsty tak, aby tlak nebyl vyvíjen na žebra.

* Zaujměte vzpřímenou polohu vedle hrudníku postiženého a s napjatýma rukama hrudní kost stiskněte směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku.

* Uvolněte tlak a opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu.

* Po pěti kompresích zakloňte hlavu, předsuňte čelist a proveďte jeden účinný umělý vdech.

* Ihned položte ruku na správné místo na hrudní kosti a pokračujte dalšími pěti kompresemi.

* Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 5:1

Poznámka: ačkoliv budete masírovat frekvencí 100 za minutu, skutečný počet kompresí za minutu bude nižší vzhledm k přestávkám na umělý vdech.

U dětí ve věku přibližně nad 8 let může být nutné pro dosažení odpovídající hloubky kompresí použít „dospělého“ postupu masáže za použití obou rukou:

* Určete dolní polovinu hrudní kosti, položte zde dlaní dolů jednu ruku, druhou ruku položte na hřbet ruky spočívající na hrudní kosti.

* Propleťte a zvedněte prsty obou rukou vzájemně tak, aby tlak nepůsobil na žebra postiženého.

* Zaujměte vzpřímenou polohu vedle hrudníku postiženého a s napjatýma rukama stlačte hrudní kost směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku.

* Uvolněte tlak. Opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu.

* Po dvanácti kompresích zakloňte hlavu, předsuňte čelist a proveďte dva účinné umělé vdechy.

* Ihned položte ruku na správné míst na hrudní kosti a pokračujte dalšími patnácti kompresemi.

* Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 15:2U dětí ve věku do 1 roku:Pro laické zachráce a pro jednoho zdravotníka použijte masáž dvěma prsty:

* Lokalizujte hrudní kost a položte bříška dvou prstů do úrovně asi 1 prst pod pomyslnou spojnicí prsních bradavek.

* Bříšky dvou prstů stiskněte hrudní kost směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku.

* Uvolněte tlak a opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu.

* Po pěti kompresích zakloňte hlavu, předsuňte čelist a proveďte jeden účinný umělý vdech.

* Ihned položte prsty na správné místo na hrudní kosti a pokračujte dalšími pěti kompresemi. Během masáže by měly být dýchací cesty dítěte udržovány volné jemným uchopením okolo čela, což minimalizuje čas nutný pro správné provedení umělého vdechu a masáže.

* Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 5:1Pro dva a více zdravotníků použijte masáž dvěma palci:

* Lokalizujte hrudní kost a položte na ni bříška obou palců vedle sebe tak, aby špičky palců směřovaly k hlavě. Uložte je tak, aby byly asi 1 prst pod pomyslnou spojnicí prsních bradavek. Zbylými prsty obemkněte hrudník dítěte tak, aby se spojily za zády a vytvořily tak pro ně oporu.

* Bříšky dvou palců stiskněte hrudní kost směrem k podložce v rozsahu asi 1/2 až 1/3 hloubky hrudníku.

* Uvolněte tlak. Opakujte postup s frekvencí asi 100 za minutu.

* Po pěti kompresích druhý zachránce zakloní hlavu, předsune čelist a provede jeden účinný umělý vdech.

* Pokračujte v masáži a vdeších v poměru 5:18) Pokračujte v resuscitaci tak dlouho než:

 – postižený jeví známky života (spontánně dýchá, má hmatný puls, hýbe se)

 – se na místo dostaví kvalifikovaná pomoc

 – jste zcela vyčerpáni.Kdy volat pomoc

Je životně důležité přivolat pomoc jak rychle je to jen možné.

* Pokud je k dispozici více než jeden zachránce, jeden začne resuscitaci a druhý okamžitě zajišťuje přivolání pomoci.

* Je-li pouze jeden zachránce, měl by provádět resuscitaci po dobu jedné minuty před tím, než začne zajišťovat přivolání pomoci. Je možné nést postižené dítě s sebou a cestou se pokoušet o provádění masáže a umělých vdechů. Jedinou výjimkou je situace, kdy náhle zkolabuje dítě, o němž je známo, že trpí chorobou srdce. V takovém případě je pravděpodobné, že jde o maligní arytmii a dítě potřebuje defibriaci. V takovém případě by měla být pomoc volána okamžitě.Zotavovací poloha

Dítě v bezvědomí, které má volné dýchací cesty a dýchá spontánně, by mělo být otočeno na bok do zotavovací polohy. Ta slouží k jako prevence zapadnutí jazyka a také snižuje riziko vdechnutí žaludečního obsahu. Existuje velké množství zotavovacích poloh, z nichž každá má svoje zastánce. Měly by ale být dodrženy tyto důležité zásady:

* Dítě by mělo ležet na boku s hlavou skloněnou dolů tak, aby tekutina mohla volně vytékat.

* Poloha by měla být stabilní. U dětí to může vyžadovat podepření zad malým polštářkem nebo smotaným prostěradlem.

* Jakýkoliv tlak na hrudník, který by mohl omezit dýchání, je třeba vyloučit.

* Otočení dítěte na bok a zpět by mělo být snadné, i když vezeme v úvahu možnost poranění krční páteře.

* Poloha musí umožnit dobré monitorování a přístup k dýchacím cestám.Obstrukce dýchacích cest

Máte-li potíže s provedením účinného umělého vdechu:

* Znovu zkontrolujte ústa dítěte a vyjměte všechna přpadná cizí tělesa.

* Znova ověřte přiměřený záklon hlavy a předsunutí čelisti. Vyvarujte se přílišného záklonu krku. Zkuste vytažení čelisti.

* Proveďte nejvýše 5 pokusů o dosažení dvou účinných vdechů.

* Pokud se stále nedaří zajistit účinné dýchání, pokračujte sekvencí Cizí těleso v dýchacích cestáchCizí těleso v dýchacích cestách – postup pro zdravotníky

Existuje mnoho postupů pro případ obstrukce dýchacích cest cizím tělesem a každý z nich má svoje zastánce.

Pokud dítě dýchá spontánně, mělo by být především povzbuzováno v úsilí vykašlat cizí těleso. Intervence je nutná pouze v případě, že jeho snaha je zjevně neúčinná a dýchání nedostatečné.

* Nešátrejte v dýchacích cestách naslepo. Můžete tím jednak posunout případné cizí těleso houběji do dýchacích cest, a jednak můžete poranit měkké tkáně.

* Použijte metod vedoucích ke zvýšení nitrohrudního tlaku, jako je vyvolání kašle. U dětí ve věku nad 1 rok mohou být použity údery do zad, stisky hrudníku i komprese břicha. U dětí do 1 roku věku by měly být použity pouze údery do zad nebo stisky hrudníku.

1) Proveďte až 5 úderů do zad

 – Držte dítě v pronační poloze (bříškem doklů) v předklonu s hlavou pokud možno pod úrovní hrudníku.

 – Proveďte až 5 přiměřeně silných úderů do zad mezi lopatky.

 – Pokud tento ostup nevede k uvolnění cizího tělesa, pokračujte kompresmi hrudníku.

2) Proveďte až 5 stisků hrudníku

 – Držte dítě v supinační poloze (zády dolů) v záklonu s hlavou pokud možno pod úrovní hrudníku.

 – Proveďte 5 stisků hrudníku v oblasti hrudní kosti. Místo stisků je podobné jako při masáži hrudníku.

 – Stisky hrudníku by měly být ostřejší a energičtější než komprese při masáži a měly by být provedeny s frekvencí asi 20 za minutu.

3) Zkontrolujte ústa

Po pěti úderech do zad a pěti stiscích hrudníku zkontrolujte ústa. Pozorně vyjměte veškerá viditlná cizí tělesa.

4) Uvolněte dýchací cesty.

Znovu proveďte zákon hlavy a předsunutí čelisti. Znovu vyšetřete dech.

5A) Pokud dítě dýchá:

Otočte dítě na bok.

Opakovaně kontrolujte zda dýchá.

5B) Pokud dítě nedýchá:

Proveďte až 5 pokusů o umělý vdech tak, aby se podařli uskutečnit 2 účinné vdechy, během kterých se hrudník zvedá a zase kesá.

Dítě může mít volné dýchací cesty, ale nedýchá, případně mohou být dýchací cesty uvolněné jenom z části. V každém pířípadě se v tomto stádiu může zachránce pokusi dosáhnout účinné ventilace. Pokud jsou dýchací cesty stále obturované, opakujte sekvenci:U dětí ve věku 1 – 8 let:* Opakujte postrup podle bodů 1 – 5, ale stisky hrudníku nahraďte kompresemi břicha.

* Komprese břicha spočívají ve vyvinutí prudkého tlaku směrovaného vzhůru proti bránici.

* Poud je dítě při vědomí, provádějte manévr ve stoje. Klekněte si za dítě, nebo je posaďte na židli, pokud je po ruce.

* Dítě v bezvědomí má být uloženo na záda. Dlaň jedné ruky položte na horní část břicha a s podporou druhé ruky prudce zatlačte směrem vzhůru a dozadu směrem ke středu hrudníku.

* Opakujte tento postup a střídejte jej s údery do zad a stisky hrudníku.

* Opakujte tento cyklus tak dlouho, až jsou dýchací cesty uvolněné a umělé dechy jsou účinné, případně dítě dýchá spontánně.U dětí ve věku do 1 roku:* Komprese břicha nejsou u malých dětí doporučeny, neboť mohou vést k rupturám orgánů.

* Opakujte pouze cykly pěti úderů do zad a pěti stisků hrudníku. Snažte se udržet hlavu skloněnou tak, aby případné cizí těleso mohlo během pokusů o vypuzení vypadnout z dýchacích cest.

* Opakujte tento cyklus tak dlouho, až jsou dýchací cesty uvolněné a umělé dechy jsou účinné, případně dítě dýchá spontánně.

ZDROJ : WWW.ZACHRANNAS­LUZBA.CZ
Sdílet