Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

FIRE ENGINEERING 2006

V dňoch 3. – 5. októbra 2006, v Kongresovom centre hotela Reduta v Lučenci, uskutočnila 2. medzinárodná vedecká konferencia FIRE ENGINEERING.

Spolupráca krajín Vyšegradskej štvorky V4 (Slovenská republika, Maďarsko, Česká republiky a Poľsko), okrem politickej, ekonomickej a kultúrnej oblasti sa zaoberá aj problematikou protipožiarnej ochrany a ochrany obyvateľstva pred prírodnými a ekologickými katastrofami. Praktická časť spolupráce, súvisiaca aj s výmenou skúseností pri čerpaní fondov z EÚ, sa odzrkadlila v rokoch 2005–6 niekoľkými úspešnými cezhraničnými cvičeniami, spojenými s odbornými seminármi k precvičovanej problematike, ktorých hlavnými organizátormi, zo strany HaZZ, boli jednotlivé krajské riaditeľstvá.
V náväznosti aj na tieto aktivity HaZZ, sa v dňoch 3. – 5. októbra 2006, v Kongresovom centre hotela Reduta v Lučenci, uskutočnila 2. medzinárodná vedecká konferencia FIRE ENGINEERING, ktorej hlavným organizátorom bola Katedra protipožiarnej ochrany DF Technickej univerzity vo Zvolene.
Konferencia sa uskutočnila pod patronátom prezidenta HaZZ SR plk. Ing. Jozefa Paluša a rektora Technickej univerzity (TU) vo Zvolene prof. Ing. Jána Tučeka, CSc.. Cieľom konferencie bolo ponúknuť priestor na výmenu vedeckých poznatkov, odborných vedomostí, skúseností a kontaktov odborníkom zo školstva, výskumu a praxe, v širokom spektre problematiky protipožiarneho inžinierstva.
Do projektu „Fire Engineering 2006“ sa zapojili, popri TU vo Zvolene, partneri zo všetkých krajín Vyšegrádskej štvorky (V4), v zastúpení:
o Politechnika Opolska, Wydzial Budownictva, Opole, Poľská republika
o Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, Česká republika
o Katasztrófa­védelmi Igazgatóság Györ – Moson – Sopron megyei, Györ, Maďarská republika

Z tohto dôvodu odborní garanti konferencie doc. RNDr. Iveta Marková, PhD. a doc. Ing. Alexander Krakovský, CSc. vytvorili priestor pre pracovné zasadania v siedmych sekciách, ktorými boli:
· PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB – garant sekcie prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
· VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI – garant sekcie prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
· PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCIA A BEZPEČNOSŤ TECHNOLÓGIÍ – garant sekcie Ing. Eva Mračková, PhD.
· TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A TAKTICKÉ POSTUPY V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI, ŽIVELNÝMI POHROMAMI A INÝMI MIMORIADNYMI UDALOSŤAMI – garant sekcie Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.
· FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZDATNOSŤ HASIČA ZÁCHRANÁRA – garant sekcie PaedDr. Peter Polakovič
· HORENIE, HASENIE, NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY – garant sekcie doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.
· INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE – garant sekcie Ing. Andrea Majlingová.

Konferenciu slávnostne otvoril a pozdravil účastníkov prezident HaZZ MV SR plk. Ing. Jozef Paluš a prorektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Jozef Víglaský, CSc. Ten, v zastúpení rektora TU, odovzdal prezidentovi HaZZ plk. Ing. Jozefovi Palušovi Pamätnú medaila TU v Zvolene za jeho aktívnu podporu vzdelávania v protipožiarnej ochrane, ktorého garantom na pôde TU je Katedra protipožiarnej ochrany.

V úvodných príhovoroch vystúpili prof. Ing. Anton Osvald CSc. vedúci Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty, TU vo Zvolene, Viktória Bódišovej zástupkyňa International Visegrad Fund (IVF), generálneho sponzora konferencie a primátor mesta Lučenec Ing. Milan Marko.
K čestným hosťom konferencie patrili čelní predstavitelia partnerských vysokých škôl:
· prof., Dr. hab. inż. Zoja BEDNAREK – rektor Szkola glowna sluzby pozarnyczej Waršava, Poľsko
· doc. Dr. Ing. Aleš DUDÁČEK – dekan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava, Česká Republika
· Dr. László Beda, profesor – director Szent István University Ybl Miklós School of Building Sciences, Institute of Fire Protection and Safety Engineering Budapest, Maďarsko
· doc. Ing. Ladislav OLŠÁR, PhD. – zástupca vedúceho Katedry požiarného inžinierstva Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline.

Po úvodných prednáškach nasledovali samotné rokovania v jednotlivých sekciách. Konferencie sa zúčastnilo 230 odborníkov a 30 vystavovateľov, pričom bolo prezentovaných 73 príspevkov.
Sprievodnými akciami konferencie boli nasledujúce podujatia:
® historická výstava „Človek a oheň“ z Krajského múzea v Prešove,
® ukážky identifikácie nebezpečných látok laserovou technikou (VTÚ a.s. v Liptovskom Mikuláši), ukážky využitia vyslobodzovacieho náradia HOLMATRO pri dopravnej nehode (JaGa spol s r.o. Bratislava, OR HaZZ v Rimavskej Sobote) a výcvik súčinnosti leteckej techniky používanej pri hasení lesných požiarov (3. LZ VzS OS SR genplk. J. Ambruša v Prešove, AEROSLOVAKIA a.s. Nitra, AEROSERVIS a.s. Košice, Modul leteckého hasenia HaZZ – skupina STRED) na letisku Boľkovce,
® súťaž „Železný hasič“ v areáli Kongresového centra hotela Reduta v Lučenci v budove ESO.
Úplné znenie jednotlivých príspevkov v anglickom jazyku bolo uverejnené v zborníku z konferencie a CD „PROCEEDINGS“, ktoré vyšli pod ISBN 80–89241–03–4. Organizátori konferencie veria, že výsledky publikovaných prác prispejú k inovácií a aktualizácií poznatkov v oblasti ochrany majetku, zdravia a životného prostredia pred požiarmi, ale aj hasičským jednotkám pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Organizátori konferencie touto cestou ďakujú Medzinárodnému Vyšegrádskemu fondu (IVF) za finančnú pomoc, KR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ v Lučenci za pomoc a podporu pri realizácií sprievodných podujatí konferencie, ako aj pracovníkom Kongresového centra hotela Reduta v Lučenci za kvalitné zabezpečenie celej konferencie.
2. medzinárodná vedecká konferencia FIRE ENGINEERING sa stala minulosťou. Jej organizátori sa tešia na ďalšie s odborníkmi v protipožiarnej ochrane o štyri roky pri príležitosti 3. medzinárodnej vedeckej konferencii FIRE ENGINEERING 2010.


Iveta Markova, Eva Mračková, Ivan Chromek
Katedra protipožiarnej ochrany DF, TU vo Zvolen
Sdílet