Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novinky od sousedů

Hasičský a záchranný zbor po 1. januári 2003

Po newyorských udalostiach z 11. septembra 2001 dostal význam práce hasičov záchranárov nový rozmer. Hasiči už nie sú vnímaní len ako likvidátori požiarov, ale aj ako ľudia, ktorí svoje životy nasadzujú proti všetkým živlom – proti zásahom teroristov, proti nebezpečenstvám vo výškach, v hĺbkach, vo vzduchu i vo vode, pri dopravných nehodách, pri ekologických haváriách i pri ďalších ohrozeniach života a zdravia občanov.

Pre hasičov na Slovensku bol rok 2002 prelomový. Po mnohých rokoch sa vrátili od označenia požiarnik k staro-novému označeniu hasič záchranár. Dočkali sa historicky prvého zákona, ktorý rieši podmienky pre ich prácu. V prieskumoch dôveryhodnosti hasičom záchranárom prejavilo svoju dôveru viac ako 90 percent opýtaných občanov. Nové postavenie, úlohy a zákony priniesli aj zmenu organizačnej štruktúry a potrebu rozšírenia zboru o nové zložky.

Zákonom č. 438/2002 Z.z. sa od 1. januára 2003 mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení sa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Okrem funkčných miest v rámci schválenej systemizácie Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ) na rok 2002 sú v zmysle uznesenia vlády SR č. 527/2002 do zboru zahrnuté aj transformované Záchranné brigády zboru v Malackách, Žiline a v Humennom (predtým vojenské záchranné útvary civilnej ochrany), ako aj Mestský Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (predtým Mestský Hasičský a záchranný zbor hl. mesta SR Bratislavy).

V novej systemizačnej štruktúre Hasičského a záchranného zboru (ďalej len HaZZ) bude od 1. januára 2003 pracovať o cca 1 000 zamestnancov viac ako pred transformáciou. Celkom bude 4 030 príslušníkov v štátnej službe a cca 360 zamestnancov vo verejnej službe.

Štruktúra a pôsobnosť zložiek Hasičského a záchranného zboru
od 1. januára 2003


Prezídium HaZZ

Prezídium Hasičského a záchranného zboru je organizačným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý plní jeho úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, v oblasti ústredného riadenia a kontroly prípravy vykonávania povodňových záchranných prác a vo vymedzenom rozsahu sa podieľa na plnení úloh integrovaného záchranného systému. Na čele prezídia je prezident zboru, ktorý ho riadi a zodpovedá za jeho činnosť a plnenie služobných a pracovných úloh.

Prezídium riadi zariadenia:

a) Požiarnotechnický a expertízny ústav ministerstva vnútra v Bratislave,
b) Strednú školu požiarnej ochrany ministerstva vnútra v Žiline,
c) Záchrannú brigádu Hasičského a záchranného zboru v Malackách,
d) Záchrannú brigádu Hasičského a záchranného zboru v Žiline,
e) Záchrannú brigádu Hasičského a záchranného zboru v Humennom,
f) Mestský hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.


Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR v Bratislave

Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave (ďalej len PTEÚ) zabezpečuje plnenie úloh ministerstva vnútra na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov a vedenia súvisiacich dokumentácií, v oblasti výskumu a vývoja na úseku ochrany pred požiarmi vrátane normalizačnej činnosti a funkcie Národného informačného strediska na úseku ochrany pred požiarmi. Na čele PTEÚ je riaditeľ, podriadený prezidentovi HaZZ.


Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline

Stredná škola požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline zabezpečuje plnenie úloh Ministerstva vnútra v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi. Plní funkciu strednej odbornej školy, stredného odborného učilišťa a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi. Stredná škola požiarnej ochrany pripravuje žiakov na vykonávanie povolaní a činností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytuje im úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie a zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti pre činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore vrátane systému celoživotnej prípravy a vzdelávania. Na čele SŠPO je riaditeľ, podriadený prezidentovi HaZZ.

Záchranné brigády HaZZ

Záchranná brigáda HaZZ je zariadenie prezídia Hasičského a záchranného zboru na zabezpečenie úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pri vzniku mimoriadnych udalostí a živelných pohrôm. Sídlami záchranných brigád HaZZ sú Malacky, Žilina a Humenné. Na čele záchrannej brigády je veliteľ záchrannej brigády HaZZ, ktorý ju riadi a zodpovedá za jej činnosť a plnenie pracovných úloh. Veliteľ záchrannej brigády HaZZ je podriadený prezidentovi HaZZ.

Mestský hasičský a záchranný útvar
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestský hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plní obdobné úlohy ako zásahové zložky HaZZ na okresných riaditeľstvách, avšak vzhľadom na to, že ide o zásahovú zložku pre hlavné mesto SR Bratislavu, je podriadená priamo Prezídiu HaZZ a nie krajskému riaditeľstvu HaZZ. Na jeho čele je veliteľ, podriadený prezidentovi zboru.
Sdílet