Pondělí 4. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč slaví 50 let své existence

Ve čtvrtek 23. listopadu 2006 si Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč připomíná 50 let od svého vzniku.

Oslav výročí Institutu, který je od roku 2001 organizační součástí Ministerstva vnitra- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, se kromě generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána a dalších vedoucích představitelů sboru zúčastnila také předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová, předseda Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnitra SR Ing. Ján Repa i starostka města Lázně Bohdaneč Ing. Květoslava Jeníčková.

„Veškerá naše výzkumná a vzdělávací činnost v podstatě směřuje k tomu, aby se obyvatelstvo těšilo větší míře bezpečnostního komfortu vůči aktuálním hrozbám, jako je terorismus, živelné pohromy či průmyslové havárie. I my musíme reagovat na fakt, že současné hrozby jsou stále více komplexnější a zahrnují nejrůznější sféry lidského konání. Soustředíme se nyní na tzv. bezpečnostní výzkum, který integruje vědomosti z mnoha disciplín a poznatky nejrůznějších záchranných a bezpečnostních složek a který nám tak v budoucnu umožní posílit ochranu obyvatelstva před nejrůznějšími mimořádnými událostmi. Mezi prioritní oblasti našeho výzkumu patří oblast tzv. kritické infrastruktury, dále ochrana obyvatelstva proti biologickým, chemickým a dalším nebezpečným látkám, problematika krizového řízení a varování obyvatelstva nebo dekontaminace,“ vysvětluje ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč doc. RNDr. Petr Linhart, CSc.

„Z Institutu se podařilo vybudovat moderní vědecko-výzkumné zařízení, které je svým zaměřením a svými výsledky ve všech oblastech činnosti plně srovnatelné s obdobnými institucemi ve vyspělých zemích. V současné bezpečnostní situaci hraje Institut naprosto nezbytnou a nezastupitelnou roli. Musíme neustále zkoumat možnosti, jak čelit novým hrozbám, je třeba analyzovat způsoby, jak co nejlépe chránit obyvatelstvo, jak co nejvíce ochránit kritickou infrastrukturu a jak maximálně zefektivnit krizové řízení, “ zdůrazňuje generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Ke vzniku Výzkumného ústavu civilní obrany – přímého předchůdce Institutu ochrany obyvatelstva – došlo v roce 1956. Tato centrální vědecko-výzkumná instituce tehdy spadala pod Ministerstvo vnitra. Pracovníci ústavu se od počátku věnovali výzkumu, vývoji a zkušebnictví v oblasti prostředků civilní obrany, tedy prostředků pro ochranu lidí zejména v případě válečného konfliktu, kdy se předpokládalo i použití jaderných zbraní či bojových chemických látek. Jednalo se o ochranné masky, ochranné prostředky pro děti, oděvy k ochraně povrchu těla, další prostředky protichemické ochrany a ochrany před účinky zbraní hromadného ničení, objekty sloužící k ukrytí obyvatelstva, varování a vyrozumění (sirény), metody a prostředky radiačního a chemického průzkumu, prostředky detekce a kontroly radioaktivních a otravných látek, metody, prostředky a materiály dekontaminace lidí a techniky atd. K úspěchům pracovníků tohoto ústavu tehdy patřil vývoj civilní ochranné masky, dětské kazajky nebo dětského ochranného vaku nového typu.

V roce 1976 byl Výzkumný ústav převeden z působnosti Ministerstva vnitra pod Ministerstvo národní obrany. Ústav tehdy převzal koordinaci vojenského i civilního výzkumu a vývoje v oblasti civilní obrany.

Politické změny po roce 1989 se samozřejmě významně promítly i do fungování Výzkumného ústavu civilní obrany. Došlo k jeho transformaci a dne 31. října 1992 byl jako nástupnická organizace Ústavu zřízen Institut civilní ochrany ČR. Poslední významná změna v pozici Institutu se odehrála na počátku tisíciletí. Celá oblast civilní ochrany byla tehdy převedena z působnosti Ministerstva obrany zpět do působnosti Ministerstva vnitra, respektive nově strukturovaného Hasičského záchranného sboru ČR. Dnem 1. 1. 2001 se tak Institut civilní ochrany stal zařízením MV – generálního ředitelství HZS ČR, přičemž v průběhu roku 2001 získal svůj stávající název Institut ochrany obyvatelstva. V přívětivém a poklidném prostředí Lázní Bohdaneč sídlí tato instituce od roku 1991, kdy získala od armády areál zdejších kasáren.

Dnes je Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč moderní institucí, která je svým zaměřením v ČR jistým způsobem unikátní. Slouží jako centrální vědecko-výzkumné, vzdělávací a informační zařízení celého Hasičského záchranného sboru ČR, a to pro oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení, civilního nouzového plánování a integrovaného záchranného systému.

Institut se profiluje především jako hlavní vědecko-výzkumné pracoviště HZS ČR s výrazně multidisciplinárním charakterem. Jeho výzkum se zaměřuje zejména na vypracovávání koncepcí, analýz, zdokonalování metod, postupů, technologií a technických prostředků HZS ČR při zabezpečení ochrany obyvatelstva během provozních haváriích, živelných pohromách a při použití prostředků hromadného ničení – tedy chemických, radiologických či biologických zbraní.

V oblasti ochrany obyvatelstva se vědecko-výzkumná činnost soustřeďuje především na: včasné varování, vyrozumění a tísňové informování obyvatelstva, detekci, analýzu a dekontaminaci vysoce toxických látek včetně chemických, biologických, nukleárních a radiologických zbraní, radiační ochranu a protichemická opatření, prostředky individuální ochrany jednotlivce (např. ochranné masky a filtry) a jednoduché ochranné prostředky kolektivní ochrany.

Důraz se však na rozdíl od minulosti klade i na další oblasti: komunikační a informační systémy (informační systém pro podporu krizového řízení), krizový management, krizovou legislativu nebo kritickou infrastrukturu (objekty nezbytné pro základní chod státu a společnosti – např. energetická soustava).

Kvůli testování a zkouškám nejrůznějších ochranných prostředků, detektorů, analyzátorů a jiných zařízení je v rámci Institutu umístěno také detašované výzkumné a výcvikové zařízení, kde mj. jednotky požární ochrany cvičí zásah v prostoru kontaminovaném bojovými chemickými látkami nebo kde probíhá výcvik mobilních chemických laboratoří HZS ČR.

V rámci chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva, která metodicky řídí a usměrňuje odbornou činnost chemických laboratoří jednotlivých HZS krajů, působí tzv. výjezdová havarijní skupina. Ta pravidelně vyjíždí k mimořádným událostem, provádí analýzy odebraných vzorků a zabezpečuje případný bezpečný převoz či likvidaci nebezpečných látek, poskytuje konzultace apod. Skupina mj. disponuje unikátní mobilní chemickou laboratoří.

Institut ochrany obyvatelstva slouží rovněž jako centrální vzdělávací zařízení HZS ČR, jež v oblasti ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a krizového řízení pořádá pravidelné vzdělávací kurzy a semináře, zejména vyššího doškolovacího typu. Systematicky se podílí na vzdělávání a výuce nejen příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, ale i dalších odpovědných pracovníků státní správy a samosprávy (včetně starostů) – částečně i zástupců zaintersovaných firem. Počet absolventů kurzů každoročně roste, jen v roce 2005 se vzdělávacích akcí v Institutu zúčastnilo více než 2 800 osob. Institut navíc pořádá také semináře, jednání či konference s mezinárodní účastí, konané pravidelně pod záštitou NATO, OSN či EU. Ve výzkumu a výuce Insititut úzce spolupracuje s několika vysokými školami, např. Universitou Obrany v Brně, kde lze obor ochrana obyvatelstva plnohodnotně studovat.

Institut ochrany obyvatelstva vyvíjí záslužnou činnost také v informační oblasti. Jeho pracovníci poskytují informační, expertizní, konzultační a poradenskou činnost orgánům a organizacím HZS ČR, ministerstvům, orgánům státní správy a samosprávy a právnickým a vybraným fyzickým osobám, jejichž činnost je důležitá pro zabezpečení plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Pracovníci Institutu vedle vlastní vědecké produkce pravidelně monitorují a anotují domácí i zahraniční odborná periodika. Specializovaná knihovna Institutu obsahuje více než 7 000 knih, brožur, videonahrávek, výzkumných zpráv atd. Institut ochrany obyvatelstva se může také pochlubit moderně vybaveným videostudiem. V něm se pro potřeby HZS ČR vytvářejí propagační, výukové, instruktážní a dokumentační videosnímky. Právě zde vzniká preventivně informační seriál krátkých videoklipů s náměty z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva „Štěstí přeje připraveným“, jehož jednotlivé díly mohli občané letos shlédnout na obrazovkách České televize.

Přejme Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, aby i nadále úspěšně plnil své náročné úkoly, a to přinejmenším ještě dalších 50 let.

Více informací o Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč lze nalézt na webové adrese www.ioolb.cz.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet