Středa 18. července 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK

Zápis ze Shromáždění delegátů 4.10.2006

Zápis ze Schromáždění delegátů ČHSF a zvolení nového vedení.


1) bod – Shrnutí stávajícího předsedy Ing. Jana Ivana.
• Připomněl dokončení grantové politiky pro rok 2007 (přes pí. Veselou z GŘ HZS ČR).
• Rád by dokončil smlouvy, které rozjednal během své kandidatury předsedy ČHSF.
• Následuje rezignace z postu předsedy ČHSF z vlastních důvodů, které nechce prezentovat.

2) bod – Sečtení hlasů a prohlášení o usnášeni schopnosti.
• Následuje zhodnocení účasti tohoto shromáždění delegátů. Při prezenci bylo přítomno 315 hlasů (přepočtené hlasy na přítomné delegáty), nepřítomno 30.
• Více k hlasům viz. prezenční listina s přepočty.
• Výsledkem je usnášeni schopnost a možnost i změn stanov a volba předsednictva dle programu tohoto shromáždění, které obdrželi delegáti elektronickou poštou 4.9.2OO6.

3) bod – Shrnutí pokladníka Ing. Oldřicha Dvořáka k finančním náležitostem federace. A ke grantům za rok 2006.
• Kromě dvou akcí se uskutečnilo vše dle plánu.
• Sportovní akce konaná v Jihlavě (nohejbal dvojic) byla uskutečněna bez finančních prostředků ČHSF ikdyž mohli čerpat grant poskytnutý ČHSF.
• Mezi poslední akce, které se uskuteční jsou MČR ve futsalu konané ve Vysokém Mýtě 20. –21.10.2006 a Přebor HZS ČR ve volejbale. Tuto poslední akci má na starost Ing.Jan Ivan, který je jejím garantem. Termín uskutečnění oznámí 10.10.2006. Tuto informaci předá neprodleně novému předsednictvu.

4) bod – Návrh změn stanov ČHSF- přednesený Ing.Jiřím Moskvou.
• V tomto bloku následovalo postupné schvalování a opravování navrhnutých stanov, které připravil a před tímto schvalováním elektronicky rozeslal – Ing.Jiří Moskva.

Schváleno:
Bod I – doplnění zkratky o.s. (občanské sdružení) nařizuje nový zákon o sdružování občanů
Bod II a III – zůstaly beze změn
Bod IV – změna v bodu č. 2) rozhoduje shromáždění delegátů a ne „předsednictvo“
Bod V – změna v bodu č. 1b) přidáno na konec věty „ a sportu“
Bod VI – změna v bodu
• č.1a) „zúčastnit se akcí pořádaných ČHSF v souladu s propozicemi jednotlivých soutěží“.
• č.1e) zrušeno na konci věty „s jedním rozhodovacím hlasem“
Bod VII – beze změn
Bod VIII – změna nahrazující sportovní klub na „subjekt“
Bod IX a X – beze změn
Bod XI – změna v bodech 1a2 přidáno „nebo elektronickou formou“
Bod XII – změna v bodu č.1) volební období změněno na „4“ roky
Bod XIII – změna v bodu
• č.1) „statutárním orgánem je předseda“
• č.2) rozšířeno na „předseda, místopředseda nebo sekretář“
Bod XIV – změna v bodu č.1) „ ze tří členů ČHSF, v čele sekretariátu stojí sekretář“
Bod XV – změna v názvu z „pokladník“ na „hospodář“
Bod XVI – změna v bodu č. 1a) na konci věty „ a dalšími zahraničními subjekty“
Bod XVI – změna v bodě č.2) zrušena poslední věta
Bod XVII – změna v bodě č.2) pro duplicitu zrušen bod „d“
Bod XVIII – změna v bodě č.1) přidáno slovo „maximálně“
Bod XIV – beze změn
Bod XX – přidána věta „shromáždění delegátů rozhoduje o zániku ČHSF a schvaluje majetkové vypořádání ČHSF.
• Změny byly provedeny s vědomím všech zúčastněných delegátů.

5) bod – dalším bodem jednání bylo přijetí těchto nově navržených stanov ČHSF.
Výsledek hlasování je :
Pro přijetí hlasovalo 315 hlasů, proti 0 a nikdo se nezdržel hlasování.

6) bod – volba nového předsednictva, které je dle nových stanov sedmičlenné.
Vedením nového předsednictva se ujal Ing. Jan Ivan, který se následně omluvil, rozloučil a odjel.
1) Předseda – Ing.Zdeněk Nytra nebo Ing. Jiří Moskva
2) Místopředseda – Mgr. Jiří Kotáb
3) Hospodář – Ing. Oldřich Dvořák nebo Daniela Lyivaková
4) Sekretář – Ing. Jiří Moskva
5) Člen pro zahraniční styky – Ing. Jozef Dankovič nebo Bc.Vladimír Vysocký
6) Člen pro vnější vztahy a média – Martin Kavka
7) Vedoucí komise sportů – Bc.Vladimír Vysocký

Poznámka:Kurzívou jsou protikandidáti, kteří nebyli zvoleni do funkce předsednictva.

7) bod ¬¬– volba do dalších orgánů ČHSF byli zvoleni tito :
dozorčí rada:
1) Mgr. Jan Dvořák
2) Ing. Oldřich Dvořák
3) Bc. Mojmír Studník
komise sportů:
1) Pavel Zámečník
2) Robert Langer
3) Ing. Radek Zeman
4) Ing. Tomáš Melčák
5) Mgr. Jakub Krček
6) Bc. Vladimír Vysocký
7) neobsazeno

8) bod ¬– Shromáždění delegátů v čele s novým místopředsedou Mgr. Jiřím Kotábem dalo za úkol Ing. Janu Ivanovi dodělat rozjednané jednání s možným sponzorem a úkol viz. bod č.3 .
• Následnou smlouvu a konečné jednání dokončí nové předsednictvo. Dokončení smlouvy mezi ČHSF a GŘ HZS ČR již dojedná nové předsednictvo.

9) bod – provize za sjednaný sponzorský dar.

• Bylo odsouhlasena provize při sjednání sponzorského daru a to ve výši 10% z celkové částky daru, která přísluší zprostředkovateli.

Odsouhlaseno všemi, nikdo se nezdržel hlasování.

10) bod – schvalování Volebního a jednacího řádu

• Článek č.2 v bodě 2.8 bylo specifikováno „na každých započatých padesát členů členského klubu připadá jeden delegát s hlasem rozhodujícím“
• Článek č.4 v bodě 4.2 bylo vypuštěno slovo „nejméně“
• Článek č.6 v bodě 6.1 bylo změněno tříleté období na „čtyřleté“

Úpravy Volebního a Jednacího řádu byly odsouhlaseny 100% zúčastněných.

11) bod – Snížení členských příspěvků.
• Bylo navrženo Ing. Jiřím Moskvou snížení členských příspěvků za člena na 10,–Kč.
• Po hlasování bylo toto zamítnuto.
• Příspěvek zůstává 50,–Kč. Poměr hlasování byl 313 hlasů pro zachování, proti jeden hlas.

12) bod – návrh na vrácení členských příspěvků při pořádání sport. akcí
• Sportovní klub, který je členem ČHSF a převede peníze za členské příspěvky na účet ČHSF dostane při pořádání sportovní akce zpět i s možností peněz účelově přidělených grantem.

Odsouhlaseno všemi, nikdo se nezdržel hlasování.

12) bod – Předsednictvo si bere za úkol zjištění podmínek při změně bankovního ústavu. Možnými kandidáty jsou již E banka nebo Poštovní spořitelna.
• Důležité parametry jsou (bezplatné vedení účtu, malá ekon. náročnost a komfort….)
• Probrat se SK přestup k jednomu bankovnímu domu

13) bod – Ukončení a závěr místopředsedou Mgr. Jiřím Kotábem
Sdílet
Banner Holík OK