Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Valnou hromadu hasičů navštívil starosta města

V uplynulém týdnu proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Příbram 1, která proběhla v přísálí Sokolovny Příbram. Valnou hromadu přišel pozdravit i starosta města Josef Řihák.

Starosta byl velice potěšen, co všechno hasiči v roce 2006 stihli a jak reprezentovali město Příbram i za hranicemi svého regionu, a přislíbil jim v rámci svých možností pomoc .

Předmětem jednání bylo zhodnotit uplynulý rok 2006. A bylo opravdu co hodnotit:
Zpráva o činnosti v roce 2006:

Činnost sboru v roce 2006 byla zejména zaměřena na plnění hlavních směrů činnosti, schválených na VVH dne 28. 1. 2006. Dále byla zaměřena na plnění úkolů
uložených OSH ČMS a Okrskem č. 1
Sbor plnil i požadavky našich smluvních partnerů.
Stručně Vás teď seznámím s plněním hlavních směrů činností v uplynulém roce:

JPO se pravidelně scházela každé pondělí na strážnici sboru, pro zdokonalení ovládání techniky absolvovali řidiči kondiční jízdy a nezbytné školení z pravidel silničního provozu.
Všichni členové absolvovali odbornou přípravu pod vedením velitele jednotky, lezci pak pod vedením lezeckého instruktora Davida Krůty.
Při údržbě výstroje, techniky a garáže jsme odpracovali celkem 180 hodin. Této činnosti se zúčastňovali především členové JPO sboru. Obě vozidla byla připravena a v požadovaných termínech absolvovala technické prohlídky a měření emisí.

Plánované školení a výcvik členů požárních hlídek a požárně–technických služeb byly provedeny v měsíci lednu a září, a vždy před začátkem akce velitelem hlídky.
Při požárních hlídkách na společenských, kulturních a zábavných akcí, prováděných na základě uzavřených smluv v kulturním domě, sokolovně a zimním stadionu, bylo odpracováno celkem 1 485 hodin.
V průběhu těchto služeb jsme museli likvidovat drobné prohřešky účastníků těchto akcí proti požární bezpečnosti jako:
2 x hasili odpadkový koš, ve kterém hořely lístky od tomboly po vhození nedopalku
2 x se stalo, že byl zastavěn únikový východ, který byl po domluvě opět zpřístupněn
Kromě těchto požárních hlídek náš sbor zajišťoval požárně–technické služby se svojí technikou při utkáních 1. fotbalové ligy na stadionu na Litavce, při kurzech bezpečných jízd na letišti v Dlouhé Lhotě a při setkání hornických měst v Příbrami, na kterých odpracoval 410 hodin.
Při těchto službách jsme likvidovali:
12 x světlice, dělbuchy a jinou zábavní pyrotechniku, vhozenou fanoušky na hřiště a přilehlá místa stadionu
1 x zapálení papírových transparentů na tribuně – likvidováno vysokotlakým proudem – poškozená sedačka
13 x likvidace hořících pochodní odhozených při průvodu hornických měst

Mladí hasiči se scházeli při pravidelných schůzkách vždy každé pondělí od 16:00 hodin na strážnici sboru. Zde procvičovali a nacvičovali na celoroční hru Plamen a organizovali svoji činnost.
V průběhu roku se zúčastnili:
Soutěží okresního kola hry Plamen
Soutěže o pohár starosty města Příbram
Soustředění mladých hasičů okrsku č. 1 v Hrachově

Výbor sboru se scházel podle stanoveného plánu. V uplynulém roce se sešel na 9 pravidelných jednáních. Většinou na jednáních bylo přítomno 6–7 členů ze 7 členného výboru. Revizoři se jednání zúčastňovali pravidelně. Podle povahy projednávaných záležitostí byli na jednání výboru pozváni i další členové sboru.
Jak jste slyšeli, plánované úkoly jsme splnili.


· Na začátku měsíce ledna jsme se již tradičně sešli se starostou města na zámečku-ernestium.
Tyto schůzky se členy všech tří sborů působících na uzemí města Příbram se stávají dobrou tradicí. Je to skvělá příležitost setkat se s vedením města a vyjádřit svůj názor
k problematice PO ve městě. Chtěl bych poděkovat za to, že i nový pan starosta a vedení radnice v těchto setkáních pokračuje a doufejme, že se z toho pomalu stává pevná tradice, kterou všichni naši členové velice vítají.

· V lednu jsme také na žádost města Příbram dohlíželi na Tříkrálový průvod, kde jsme zajišťovali požární asistenci a v závěru všichni členové požární asistence přispěli na tříkrálovou sbírku.

· V měsíci lednu absolvovalo pět členů sboru opakovací odbornou přípravu zdravotnických znalostí při stáži v oblastním spolku Českého červeného kříže v Písku, na jehož závěru byl uspořádán seminář „příprava katastrof v dobrovolných organizacích“.

· Na začátku měsíce února zorganizoval velitel sboru „ledové cvičení“. Úkolem bylo nacvičit záchranu osob za specifických podmínek na zamrzlé vodní ploše. Všichni hasiči si cvičení moc pochvalovali a nevadil jim ani mráz. Takové cvičení jsme zkoušeli poprvé, podobná cvičení jsou spíše výjimkou, protože k tomu nejsou vždy vhodné a bezpečné podmínky.

· V únoru se naši členové také zúčastnili a pomohli při organizaci tradičního hasičského plesu v Sokolovně Příbram, který poprvé organizoval okrsek č. 1 a ne okresní sdružení hasičů. Ples byl velice zdařilý a všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, patří velký dík.

· Havárie autobusu plného dětí, to byl scénář cvičení jednotek dobrovolných hasičů Příbram1, Trhových Dušník, zdravotníků z Českého červeného kříže a strážníků městské policie Příbram, které proběhlo v závěru měsíce února. Do autobusu, který nám bezplatně zapůjčila firma CONNEX, jsme umístili 15 figurantů (mladých hasičů), kteří nám představovali děti na školním výletu. Dále jsme do autobusu umístili dva dospělé figuranty – řidiče a učitelku. Pro dosažení větší autentičnosti a reálné podoby se skutečností byli někteří nalíčeni a poučeni o svých zraněních členy Českého červeného kříže. Do osobního automobilu Škoda pick-up, se kterým se střetl autobus, byla pak umístěna ještě jedna dospělá osoba. Aby to hasiči neměli tak lehké, umístila se u osobního automobilu dýmovnice, která představovala zahoření automobilu. Tento efekt nám zajistili a zapálili vojenští hasiči z Jinecké posádky.
Velitel zásahu Miroslav Veverka rozdělil zasahující hasiče do tří pracovních skupin,
skládajících se vždy ze 4 hasičů a 1 zdravotníka. V takovýchto sestavách se začalo s
vyprošťováním zraněných osob, první předlékařské pomoci a jejich transportem na
seřadiště raněných. Strážníci městské policie zajistili uzavření prostoru místa mimořádné události a odklon dopravy pro zachování plynulosti silničního provozu. Cvičení se velice povedlo a procvičilo všechny zúčastněné složky.

· V měsíci březnu se 8 členů zúčastnilo víkendového semináře RED CROSS CAMP pořádaného ČČK Písek, který byl zaměřený na procvičení získaných zdravotnických znalostí. Součástí semináře byly například noční zásahy zaměřené na pátraní po pohřešované osobě v lese, další zásah byl zaměřen na vyjednávaní s osobou, která se polila hořlavinou a chystá se zapálit. Hlavní část campu byla věnována přípravě všech členů z první pomoci a praktické výuce lezeckých záchranářů.
· V sobotu 25. 3. 2006 se v tělocvičně profesionálních hasičů ve Školní ulici konala soutěž o pohár starosty města Příbram, kde se utkala družstva mladých hasičů okrsku číslo 1 a kterou jsme pomáhali organizačně zajišťovat.
Jsme rádi, že se nám daří organizovat pro mladé hasiče soutěže a že nám v okrsku č. 1 Příbram mladých hasičů neustále přibývá, což je velice dobré, protože dobrovolní hasiči kromě výjezdů k požárům a výcviku vidí jako hlavní úkol své činnosti vychovávat si své nástupce pro pokračování dobrovolného hasičství. Velké poděkování náleží řediteli územního odboru profesionálních hasičů plk. Jiřímu Heinrichovi za poskytnutí tělocvičny mladým hasičům a celkovou podporu dobrovolných hasičů na uzemí města Příbram.
· V měsíci březnu také probíhala obhajoba kvalifikace lezců–záchranářů. Nejdříve byla teoretická příprava zakončená testem. Potom se prověřovala praktická dovednost všech frekventantů, která byla zaměřena na pohyb ve výšce, kotvení, vytvoření přemostění (Tyrolský traverz) pomocí lanových technik, základní pravidla výstupu a sestupu po laně. Dále byla prováděna záchrana zraněného ve visu na laně, vytažení a spouštění nosítek se zraněným ve vodorovné i svislé poloze. To vše pod bedlivým dozorem zkoušejících instruktorů–lezců z firmy AlpinBupex, která přezkoušení zajišťovala. S velkým uznáním pak musím kvitovat, že všichni obhájili své funkce. Chtěl bych poděkovat všem členům – lezeckým záchranářům za nasazení a výdrž, se kterou se neustále zdokonalují ve své odbornosti, a jsem na všechny náležitě hrdý. Vždyť když jsme v roce 2004 začínali s touto odborností, jen málo lidí věřilo, že to dokážeme, vycvičíme se a vydržíme u této činnosti. Je rok 2007 a lezci nejen že se každým rokem zdokonalují ve své činnosti, ale už byly jejich znalosti oceněny při mezinárodních cvičeních, o čemž svědčí nejeden děkovný dopis adresovaný starostovi města. Je to především zásluhou lezeckého instruktora Davida Krůty, který všechny lezce vycvičil a velice důsledně dbá při akcích na bezpečnostní pravidla. O tom, že tomu tak je, dobře svědčí i fakt, že za celou dobu nebyl při těchto pracích ve výšce a nad volnou hloubkou jediný sebemenší úraz nebo zranění. Ještě jednou mu děkuji.
· Poslední dubnovou sobotu se členové sboru účastní generálního nácviku na fontánu v Poděbradech konaného v podání celého okrsku č. 1.
Jelikož se jednalo o specifické prostředí i podmínky, bylo nutné provést cvičné rozestavení a nastavení jednotlivých proudů. Brzy ráno se sešlo široké lidské a technické zázemí okrsku v areálu HZS Příbram, odkud se realizovala jednotná doprava nákladním automobilem a hasičským autobusem.
· Bezesporu největší republikovou akcí, které jsme se zúčastnili společně se sbory z okrsku č. 1, byl Den záchranářů v Poděbradech dne 6. května.
V 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení Dne záchranářů. Zahájení se kromě představitelů kraje a Generálního ředitelství HZS ČR účastnil premiér a ministr vnitra a další členové vlády. Premiér v projevu ocenil práci profesionálních a dobrovolných hasičů a záchranářů.
Po celý den byly k vidění ukázky činnosti IZS. Hasiči předváděli například vyprošťování osob z havarovaných vozidel, nechyběla zde pyrotechnická služba Policie ČR, Záchranný prapor Armády ČR a mnoho dalších složek IZS.
V odpoledních hodinách bylo možné vidět velmi zajímavou ukázku Letecké služby POLICIE ČR, která se svým vrtulníkem Bell 412 předvedla hašení bambi vakem a záchranu osob za použití lezecké techniky. Neméně zajímavá byla také ukázka policejních pyrotechniků. V jejich stánku bylo možné spatřit speciálního robota na likvidaci výbušnin, resp. jejich transport, a každý si mohl vyzkoušet i těžký pyrotechnický ochranný oblek. V průběhu celého dne byl v obležení i vyprošťovací tank drážních hasičů z Prahy, stejně tak pochopitelně i ostatní požární technika. Rovněž i u stánku záchranné služby Středočeského kraje bylo stále plno.
Zakončení celého dne pak bylo svěřeno hasičským sborům okrsku č. 1 Příbram, kteří po setmění ukázali barevnou hasičskou fontánu na kolonádě v Poděbradech. Fontána měla veliký úspěch a dokázala, že sbory okrsku č. 1 umí kromě své zásahové činnosti zaujmou občany i svou hudební a barevnou šou. Veliké poděkování, že se sbory z Příbramska tak velice zviditelnili, má bezesporu řiditel územního odboru HZS Příbram ing. Jiří Heinrich a místostarosta okrsku Václav Černý, kteří s nápadem na organizaci fontány přišli a na jejichž bedrech ležela organizace této akce.
· Hned druhý den 7. května se naši lezci zúčastnili oslav Floriána v Sedlčanech, kde předvedli lezecké ukázky. První z nich se skládala z vytvoření lanovky, která vedla z budovy radnice a po které jsme spouštěli nosítka s lezcem, malého chlapce s doprovodem lezce a dalších tři figuranty. Jako druhou ukázku jsem provedli slanění lezců z plošiny HZS stanice Sedlčany. Těchto Floriánských oslav v Sedlčanech jsme se zúčastnili již podruhé a vždy bylo vidět, že mají velitel Milan Šerák a jeho hasiči oslavy dobře připravené. Jsme rádi, že s ním můžeme spolupracovat a podílet se na zviditelnění hasičské a záchranářské práce na veřejnosti při takovýchto prezentacích.
· Po těchto velice náročných akcích čekala náš sbor důstojná oslava 120. výročí založení sboru. Tato akce byla naplánovaná v rámci oslav svatého Floriána, patrona hasičů, a byla rozložena do dvou dnů, a to na 12. a 13. května
První den jsme za účasti vzácných hostů zahajovali provoz našeho internetového webu hasicipribram.cz, na kterém prezentujeme činnost našeho sboru a jednotky požární ochrany. Najdete zde mimo jiné i rady občanům a služby, které na území města zajišťujeme. Že je web hojně navštěvován, svědčí fakt, že od jeho spuštění k dnešnímu dni byl navštíven skoro 1500 x.
Potom jsme společně s HZS Příbram a ZZS Příbram měli „den otevřených dveří“ pro školy a širokou veřejnost.
Ve večerních hodinách jsme za přítomnosti starosty města a dalších vzácných hostů světili v bazilice na Svaté Hoře nový sborový prapor, který nám nechalo zhotovit město Příbram, za což velmi děkujeme. Jako dar nám byl pak starostou města ještě věnován ručně vyřezávaný svatý Florián, patron hasičů. Po ukončení obřadu svěcení jsme se rychle přesunuli připravit vše potřebné na zakončení našeho prvního dne oslav. Tím byla barevná hasičská fontána provedená okrskem č. 1 v areálu Nového Rybníka.
Druhý den oslav se členové profesionálních a dobrovolných hasičů, záchranářů a vzácných hostů shromáždili na územním odboru HZS Příbram, odkud jsme vyšli hasičským průvodem v doprovodu hudby na příbramskou výstavu, kde probíhal další program:
Nejdříve byli při slavnostním nástupu odměněni medailemi členové sboru, potom byly všem zúčastněným předány pamětní listy k výročí našeho sboru a nakonec od nás hosté – starosta města ing. Fuksa a ředitel UO HZS Příbram a zároveň náš člen Jiří Heinrich – obdrželi věcné dary. Po slavnostním nástupu probíhaly ukázky hasičské a záchranářské práce společně s výstavou techniky.
Věřím, že jsme zorganizovali důstojné připomenutí našeho 120. výročí založení a zase posunuli naši činnost o další pozitivní krůček kupředu.
Velké poděkování patří členům JPO, kteří tuto akci připravovali a kteří odpracovali stovky hodin při rekonstrukci naší sborové místnosti, ve které se provedla nová elektroinstalace, obklady a kuchyňská linka. Celá místnost pak dostala nové vymalování, police a jako třešnička na dortu byl namalován hasičský znak jednotky. Vše provedli naši členové jednotky svépomocí a náklady na materiál hradil sbor. Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří můj velký dík.

· 20. května zajišťujeme dodávku vody z cisterny při okrskové soutěži v požárním sportu
· 27. května pomáháme se zajištěním soutěže pořádané HZS Příbram memoriál J.Krýsla, kde zajišťujeme provoz elektocentály a pomocné rozhodčí

· O činnosti jednotky požární ochrany vás podrobně bude informovat velitel sboru ve své zprávě. Dovolte mi vzpomenout na zásah dne 28. května, kdy je naše jednotka nasazena na povodně v obci Trhové Dušníky. Zde v součinnosti s místními hasiči nejdříve zpevňujeme břehy Litavky pomocí pytlů s pískem a následně jsme společně evakuovali občany ze zatopených domů. Postižené lidi jsme odváželi do připravených prostor na obecním úřadě.
Dále jsme uvolňovali kmen stromu zaklíněný v lávce přes Litavku, který vytvářel překážku valící se vodě. Museli jsme k uvolnění tohoto kmenu použít motorovou pilu a motorový rozbrus.
Po opadnutí vody se čerpala voda ze zatopených objektů a jejich přilehlých prostor. Záchranné práce skončily až ve večerních hodinách. Všem hasičům po ukončení čerpání přišel poděkovat starosta Trhových Dušníků. Velice ocenil nasazení a profesionalitu hasičů při zvládnutí této povodně.
· 4. června. – lezecká ukázka při dni záchranářů na Dobříši
· 17. června. – lezecké ukázky v Bohutíně, Cetyni a Ostrově ve spolupráci z HZS PB
· 24. června. – lezecké ukázky v Nechvalicích společně s HZS stanice Sedlčany
· 15. července. – účast na oslavách 150. výročí SDH České Kamenice a lezecké ukázky z vysokozdvižné plošiny.
· 22. července. – účast na letním hasičském dnu na Konopišti a hasičská fontána okrsku č. 1
· V měsíci srpnu probíhala velice intenzivní příprava členů sboru, kteří pojedou na mezinárodní cvičení Rescue Patrol.

· Bezesporu největší mezinárodní akcí, které jsme se uplynulý rok zúčastnili, bylo cvičení Rescue Patrol 2006, o kterém vás budu stručně informovat:

Každý rok pořádá sdružení záchranářů Česká Kamenice mezinárodní cvičení pro záchranné složky s názvem Rescue Patrol. Jedná se o vícedenní výcvikově-vzdělávací akci, která má za cíl prověřit připravenost záchranných složek na náročné záchranné akce.
Cvičení je zaměřeno především na mimořádné události s velkým výskytem poraněných osob. Svými velkými nároky na fyzické i psychické zatížení účastníků se Rescue Patrol řadí k nejnáročnějším cvičením tohoto formátu pořádaných na území ČR. Dále si cvičení klade za cíl umožnit společnou práci všech zúčastněných složek, a zkvalitnit tak jejich vzájemnou spolupráci při skutečných zásazích. Během cvičení také dochází k testování některého nového vybavení, které si pořizují jednotlivé záchranné složky dle své odbornosti a které jim umožňuje efektivněji a rychleji pomoci postiženým osobám.
V průběhu velice náročného cvičení jsme měli možnost si nacvičit zásahy při vlakovém neštěstí, vyprošťování osob ze sutin, zásah a vyhledávání osob zasažených zemětřesením, vyhledávání osob v jeskyním komplexu, noční přemostění lanovkou přes řeku, po které jsme společně s vojenským zách. praporem přepravovali hasiče, zdravotníky i zraněné osoby, vyhledávání pohřešovaných osob v nepřístupném terénu a evakuace osob po zasažení záplavovou vlnou.
Této mezinárodní akce se náš sbor zúčastnil již potřetí a všichni zúčastnění hasiči ho hodnotí velice kladně. Nejlépe se nám pak spolupracovalo s vojenskými záchranáři ze záchranných praporů AČR Bučovice a Olomouce.

· 12. září se naši členové účastní oslav výročí založení sboru dobrovolných hasičů na Březových Horách, které se konaly při srazu hornických měst v Příbrami. Oslav jsme se zúčastnili s novým sborovým praporem a hasičům z Březových Hor přejeme, aby se jim v jejich práci dařilo nejméně ještě dalších 120 let.
Po skončení oslav se ve večerních hodinách účastníme požární asistence při
hornickém průvodu a doprovodné akci na náměstí T.G.M.

· 26. září se účastníme další mezinárodní akce nazvané Svatý Kámen :
Bylo to společné cvičení jednotek Červeného kříže z České republiky, Rakouska a Německa s názvem SVATÝ KÁMEN 2006. Akce byla podpořena prostředky EU v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a záštitu nad ní převzal hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Cílem cvičení, které je svou koncepcí v České republice ojedinělé, je v reálných podmínkách prověřit připravenost zúčastněných družstev k poskytování druhosledové pomoci.

Naši členové se zúčastnili hlavně cvičných zásahů, kdy jsme měli ojedinělou možnost spolupracovat se zdravotnickými jednotkami z Rakouska a Německa. Naším úkolem byla převážně technická první pomoc, při které jsme vyprošťovali a transportovali zraněné figuranty z těžce přístupných míst za použití žebříků a lanových technik. Nejobtížnější bylo vyproštění figurantů z kanálové šachty a střechy silážní haly, ale vše jsme zvládli a byli za tuto činnost při hodnocení cvičení organizátory pochváleni.

„Jsem rád a náležitě hrdý na členy z naší jednotky, že byli vybráni k účasti na takovýchto mezinárodních akcích a předvedli, že i dobrovolní hasiči dokáží být na profesionální úrovni a v případě potřeby umějí pomoci tam, kde to bude potřeba, a to i ve spolupráci s mezinárodními jednotkami.”

· 6. – 8. října se účastníme požárního zajištění při Rally Příbram 2006

· 16. října se koná cvičení lezecké skupiny na osvětlovacím stožáru na Marile, kde nacvičujeme vyprošťování osob v extremních situacích na osvětlovacím stožáru fotbalového stadionu

· 29. října zaučování nových strojníků jednotky v obsluze a údržbě čerpadel a agregátů
v lesoparku u Litavky

· 4. listopadu jízdy zručnosti a výcvik nových strojníků–řidičů na letišti v Dlouhé Lhotě: Tato akce byla věnována hlavně novým strojníkům u dobrovolných jednotek města Příbram, aby si správně osvojili řízení požárních automobilů a procvičili se před nadcházejícím zimním obdobím, ve kterém řízení a údržba požárních vozidel má svá specifika.

· 28. listopadu – požární asistence na T.G.M. při zahájení adventu spojené s ohňostrojem

· 11. prosince – čištění nádrže na Novém rybníku: Jednalo se o nádrž, která slouží k odkalení vody na přítoku do Nového rybníka. Díky tomu, že se nám podařilo nádrž vyčistit, se mohou návštěvníci tohoto areálu těšit v tomto roce na čistší vodu v rybníku.


Vážení přátelé!

Závěrem mi dovolte, abych členům výboru a revizorům poděkoval za jejich přístup k plnění všech povinností vyplývající z jejich funkcí, za jejich zodpovědný přístup při organizování a plnění všech hlavních směrů činnosti sboru i za jejich práci během uplynulého období. Zároveň děkuji všem členům, kteří se během celého roku do činnosti sboru jakýmkoliv způsobem zapojili a podíleli se na dobrých výsledcích naší dobrovolné činnosti. Myslím si, že se jako sbor nemáme vůbec za co stydět a že jsme uplynulý rok úspěšně reprezentovali hasiče i město Příbram jak doma, tak za hranicemi našeho regionu.
Úplným závěrem mi dovolte, abych poděkoval zástupcům Města Příbram – starostovi panu Josefu Řihákovi a z odboru ochrany a obrany panu Kubínovi a Burdovi za podporu naší dobrovolné činnosti.

Podpora ze strany města je veliká ať už se jedná o vybavování JSDH, příspěvky na spolkovou činnost, příspěvky na reprezentaci našeho sboru při celorepublikových a mezinárodních akcích či finanční podpora na naše mladé hasiče.
Ještě jednou velice moc děkujeme za tuto pomoc a zároveň se odvažujeme doufat, že tato podpora bude pokračovat i nadále a v horizontu několika let se dočkáme i obměny naší zastaralé automobilové techniky – zhodnotil starosta sboru Martin Poulíček

Text: Martin Pouliček – SDH Příbram I.
Sdílet