Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výsledky celorepublikových kontrolních akcí HZS za rok 2006

Hasičský záchranný sbor ČR uskutečnil v roce 2006 několik celorepublikových kontrolních akcí, které měly za cíl zjistit stav dodržování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně ve vytipovaných typech objektů a zároveň působit preventivně.

Výsledky kontrol a uložená opatření k odstranění zjištěných závad jsou vždy s kontrolovaným subjektem projednány. Závady musí být odstraněny ve lhůtách stanovených orgánem státního požárního dozoru.
V druhé polovině roku 2006 prováděli příslušníci HZS ČR tematické kontroly zaměřené na provozování činností v obchodních řetězcích. Pozornost byla přednostně věnována vícepodlažním objektům. Některé kontroly byly prováděny v součinnosti se stavebními úřady.
V rámci této akce provedli příslušníci HZS ČR celkem 269 kontrol, z nichž se jen 69 kontrol (25,6 %) obešlo bez závad. Zjištěno bylo celkem 565 závad (tedy více než 2 závady na kontrolu), k nimž byla stanovena opatření k jejich odstranění. V 5 případech zahájili příslušníci HZS ČR správní řízení a ve 4 případech byly uloženy pokuty v celkové výši 240 tis. Kč. Hlavní pozornost byla logicky věnována únikovým cestám – v této oblasti bylo zjištěno celkem 148 závad. Šlo zejména o nedostatky při zajištění volné průchodnosti únikových cest – 70 (např. regály v únikové cestě, uzamčené únikové dveře apod.), v 59 případech také bylo zjištěno pochybení v označování únikových cest. Kontroly nevynechaly ani požárně bezpečnostní zařízení (elektrická požární signalizace, nouzové osvětlení, požární dveře apod.), u kterých bylo zjištěno celkem 332 závad. Provozovatelé zejména nedokázali předložit dokumentaci o provozuschopnosti těchto zařízení.
Při zjištění závad kontroloři uložili nedostatky v určené lhůtě odstranit, což je následně ověřováno tzv. kontrolními dohlídkami. Příslušníci HZS ČR k plnění povinností na úseku požární ochrany při kontrolách poskytují provozovateli odbornou radu. Kontroly tak plní také preventivní účel.
Výsledky kontrol obchodních řetězců ukázaly, že jejich provozovatelé mnohdy zanedbávají dodržování povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. V těchto objektech se obvykle nachází velké množství lidí, a proto je třeba důsledně dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Vzhledem k značné členitosti a rozlehlosti prodejní plochy v těchto objektech je důležité zejména viditelně označovat únikové cesty, zajistit jejich trvalou průchodnost a přístupnost únikových dveří.
Také v roce 2007 budou příslušníci HZS ČR pokračovat v tematických požárních kontrolách v obchodních řetězcích.

Příslušníci HZS ČR svou pozornost loni zaměřili i na čerpací stanice pohonných hmot, ve kterých byly v celé republice provedeny tematické kontroly zaměřené na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v tomto typu objektu. Během 1 980 provedených kontrol bylo zjištěno celkem 6 850 závad, což je v průměru 3,5 závady na 1 kontrolu. Zcela bez závad se obešlo 465 kontrol,
tj. 23,5 %. Na základě výsledků kontrol bylo zahájeno 7 správních řízení, z nichž bylo již 6 ukončeno a byly uloženy pokuty v celkové výši 71 tis. Kč.
Zjištěné závady se týkaly např. nedostatků v zajištění pravidelných preventivních požárních prohlídek – 327 závad, dále v označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami – 414 závad, v celkem 375 případech bylo zjištěno pochybení v zajištění správného množství, druhů a způsobu vybavení instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, popř. nebyla zajištěna jejich přístupnost a provozuschopnost.


Kromě kontrol obchodních řetězců a čerpacích stanic pohonných hmot uskutečnil HZS ČR v rámci výkonu státního požárního dozoru také další celorepublikové akce. Na počátku roku 2006 se v souvislosti s množícími se případy pádů střech jednalo o mimořádné tematické kontroly v objektech určených pro shromažďování většího množství osob s „rovnou střechou“ (např. prodejní centra, sportovní haly, zimní stadiony, školy apod. ). Při celkem
1 720 provedených kontrolách bylo zjištěno celkem 611 závad na únikových cestách. Jednalo se zejména o nedostatečnou průchodnost únikových cest nebo jejich neúplné označení.
Bezprostředně po tragických požárech ubytoven na počátku roku 2006 provedl HZS ČR během druhého čtvrtletí roku 2006 mimořádné tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u činností zaměřených na poskytování služeb v oblasti ubytování. Byly kontrolovány především ubytovny zaměstnanců. Z celkového počtu 740 kontrol se bez závad obešlo jen 137 z nich (tedy 18,5 %).
Ve zbývajících 603 kontrolách bylo zjištěno celkem 2 996 závad.
Po složitém požáru v garážích Poslanecké sněmovny byly počátkem května 2006 zahájeny mimořádné kontroly zaměřené na provozování činností v podzemních hromadných garážích se zakladačovým bezobslužným systémem bez stabilního hasicího zařízení. Při těchto kontrolách bylo zjištěno, že se na území 9 krajů uvedený typ garáží vůbec nevyskytuje. Na území zbývajících 5 krajů bylo provedeno celkem 34 kontrol, z toho 76,5 % bylo v hl. m. Praze. Bez závad se obešlo 32,4 % z celkového počtu provedených kontrol a zjištěno bylo celkem 93 závad – např. ve 12 případech nebyla zpracována dokumentace zdolávání požáru, což je klíčový materiál poskytující zasahující jednotce požární ochrany potřebné informace o daném objektu.
V rámci výkonu státního požárního dozoru prováděl HZS ČR rovněž kontroly jednotek požární ochrany podniků.

Kromě těchto výše uvedených celostátních kontrolních akcí prováděli příslušníci HZS ČR v jednotlivých krajích i kontroly činností v dalších objektech. A to na základě vyhodnocení statistických dat ze zjišťování příčin vzniku požárů, výsledků kontrol v předcházejícím období a specifických potřeb a požadavků kraje.

V roce 2006 provedly orgány státního požárního dozoru celkem 14 658 kontrolních akcí, z nichž bez závad bylo 6 853, tj. 46,7 %.


V roce 2007 se příslušníci HZS ČR kromě kontrol v obchodních řetězcích zaměří i na liniové stavby dopravující ropu a plyn a také národní kulturní památky.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet