Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ruská ruleta o život a peníze II.

Požární ochrana v bytových domech aneb Ruská ruleta o život i o peníze, část druhá. Tentokrát o často opomíjené povinnosti – preventista požární ochrany v každém bytovém domě.


Bytové domy jsou v převážné většině případů ve vlastnictví právnických osob. Mohou to být bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, ale i obchodní společnosti či jiné firmy. Mnozí ze statutárních zástupců vlastníků domů si ovšem neuvědomují, že i na ně se vztahuje povinnost podle § 5) odst. 1, písmeno e) zákona o požární ochraně, tedy pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen PO) a neprodleně odstraňovat zjištěné nedostatky.
Tyto kontroly se musejí provádět prostřednictvím preventisty požární ochrany, požárního technika nebo odborně způsobilé osoby (OZO).
Preventista PO, technik PO nebo OZO nejméně jednou ročně musí provést tzv. preventivní požární prohlídku ve všech společných a nebytových prostorách domu a pořídit záznam o preventivní požární prohlídce, ve které uvede všechny zjištěné skutečnosti a závady a stanoví termíny a osoby odpovědné za jejich odstranění. Tím se zajistí, že z hlediska požární ochrany „bude dům v pořádku“.
Ve velké většině případů tyto preventivní požární prohlídky zajišťuje správce domu na základě mandátní smlouvy s vlastníkem. Jsou však známy i případy, že správce tuto činnost nezajistí a vystavuje vlastníka bytového domu postihu ze strany orgánu státního požárního dozoru.
Hasičský záchranný sbor ČR může v tomto případě podle zákona o PO udělit pokutu až do výše 250 000,– Kč, což je částka, která může pro menší družstvo nebo společenství vlastníků domu znamenat velmi vážný problém.
Aby se takovýmto nepříjemnostem i pokutě předešlo, je vhodné, aby každý statutární zástupce vlastníka domu (předseda družstva, předseda výboru apod.) prověřil, zda „jeho“ správce tyto preventivní požární prohlídky zajišťuje a dále zkontroloval, zda jsou odstraňovány zjištěné závady. Pokud se v této věci zjistí nějaké pochybení nebo zanedbání, je třeba neprodleně zajistit nápravu – pokud možno dříve, než dojde k požáru a než tyto nesrovnalosti odhalí požární komisař nebo inspektor při kontrole.
Bližší podrobnosti o povinnostech právnických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb. a vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Autor článku :
mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař, vedoucí oddělení prevence HZS Pardubického kraje územní odbor Svitavy

por. Bc. Vendula Horáková
komisař – tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

-wap-
Sdílet