Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Krajské kolo súťaže DHZ Banskobystrického kraja – Sebechleby 2013

Tohtoročným hostiteľom Krajské kolo súťaže DHZ Banskobystrického kraj sa stala rázovitá vinárska obec v okrese Krupina – Sebechleby. Obec, v minulosti preslávená filmom Sebechlebskí hudci, privítala účastníkov súťaže prekrásnym slnečným počasím. Na plochu miestneho futbalového ihriska nastúpilo 24 družstiev v štyroch kategóriách, dorastenky, dorastenci, ženy a muži.

Usporiadatelia pre všetkých pripravili, hneď na úvod, prekvapenie v podobe miestnej dychovky. V podaní Dychovky Sebechlebskí hudci, po prehliadke zúčastnených družstiev, ktorú vykonal veliteľ súťaže, vrchný inšpektor DPO SR Ing. Jozef Perina, hneď na úvod zaznela štátna hymna ale aj rezké pochodové melódie programu malých mažoretiek zo ZŠ Sebechleby a pesničky, ktorá neodmysliteľne patrí k hasičom – „Co ste hasiči“.

V úvodnom príhovore starosta obce Martin Schvarc privítal všetkých v Sebechleboch, pričom vyzdvihol tradíciu hasičstva v obci, ktoré v súčasnom období oslavuje 125.výročie svojho založenia. Jednotnosť hasičstva bola prezentovaná aj prítomnosťou hostí, medzi ktorých patrili riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Sľúka a riaditeľ OR HaZZ vo Zvolene pplk. Ing. Ján Záchenský, CSc..

Potvrdením spolupráce profesionálnych a dobrovoľných zložiek hasičstva bolo aj vyhodnotenie účasti dobrovoľných hasičov pri povodiach v mesiaci máj, ktoré sa zopakovali aj v júni. Na základe tohto vyhodnotenia, odovzdal predseda KV DPO SR a člen prezídia DPO SR, generálny inšpektor DPO SR Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. a riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Sľúka, za aktívne plnenie úloh pri ochrane majetku spoluobčanov počas odstraňovania následkov prívalových povodní v mesiacoch máj a jún 2013, vybraným zborom, Čestné uznanie KV DPO SR. K týmto zborom patrili DHZ Terany, DHZ Hontianske Tesáre, DHZ Čabraďský Vrbovok, DHZ Dolný Badín, DHZ Očová a DHZ Dudince.

Po tomto vyhodnotení bola členom DHZ Sebechleby slávnostne odovzdaná Čestná zástava DPO SR. Toto vyznamenanie bolo odovzdané pri príležitosti 125.výročia organizovaného hasičstva v Sebechleboch a založenia dobrovoľného hasičského zboru. Zástava, po prevzatí predsedom DHZ Jánom Šalátom, bola dekorovaná aj výročnou stuhou z rúk starostu obce Martina Schvarca. Po odznení slávnostných častí sa rozbehla samotná súťaž. Na základe kvalifikovania z územných a okresných kôl sa krajskej súťaže zúčastnil súťažné družstva DHZ v jednotlivých kategóriách:

– dorastenky: DHZ Sielnica, DHZ Vlkanová, DHZ Svätý Anton,
- dorastenci: DHZ České Brezovo, DHZ Strelniky, DHZ Bartošová Lehôtka, DHZ Jasenie, DHZ Kružno,
- ženy: DHZ Čelovce, DHZ Čerenčany, DHZ Trnavá Hora – Jalná, DHZ Málinec, DHZ Budča, DHZ Šalková, DHZ Hontianské Nemce,
- muži: DHZ Banská Štiavnica – Štefultov, DHZ Príbelce, DHZ Revúčka, DHZ Hronsek, DHZ Čerenčany, DHZ Polomka I., DHZ Lackov, DHZ Poltár, DHZ Budča.

Predpovedať, kto sa stane víťazom, je z roka na rok ťažšie. Všetky súťažné družstvá sa pravidelne zúčastňujú pohárových súťaží a rôznych hasičských líg, takže o víťazoch už nerozhodovala len momentálna forma, tréning a pri útoku z vodou výkon striekačky, ale aj športové šťastie. Navyše, výkony významnou mierou ovplyvnilo aj počasie, keď ručička teplomera atakovala 40oC hranicu. O to bola ťažšia úloha rozhodcov pod vedením hlavného rozhodcu mladšieho inšpektora DPO SR Ing. Vladimíra Šándora.

Medzi najhodnotnejšie výkony krajského kola patrili v štafete 8 × 50 m časy 74,31 sekundy, ktorý dosiahlo družstvo DHZ Čerenčany, 87,06 sekundy v podaní družstva žien z DHZ Budča, alebo 79,97 sekundy, v podaní dorastencov DHZ Svätý Anton. Pritom čas pod 76 sekúnd, navyše na dráhe bez tradičného oválu, dosiahli v kategórii mužov až tri družstvá.

Pri požiarnom útoku s vodou, opäť sa najlepšie časy dosahovali v kategórii mužov. Pri použití kontaktných terčov čas pod 16 sekúnd dosiahlo len jedno družstvo, ktorým bolo družstvo DHZ Revúčka. Časomier sa zastavila na údaji 15, 29 sekundy. Čas pod 17 sekúnd dosiahli tri družstvá a to DHZ Lackov, DHZ Hronsek a DHZ Banská Štiavnica – Štefultov. Celkové umiestnenie však ovplyvnili obidve disciplíny. Nakoniec sa víťazmi v jednotlivých kategóriách stali:

– dorastenky: DHZ Sielnica, s výsledným časom 114,08 sekundy,
- dorastenci: DHZ Bartošová Lehôtka, s výsledným časom 104,69 sekundy,
- ženy: DHZ Budča, s výsledným časom 107,48 sekundy,
- muži: DHZ Revúčka, s výsledným časom 91,13 sekundy.

Všetky zúčastnené družstvá na záver súťaže prevzali od usporiadateľov diplom s umiestnením, prví traja v každej kategórii , okrem diplomu, aj pohár zo súťaže. Poháre zo súťaže, na základe umiestnenia v jednotlivých kategóriách, prevzali:

– dorastenky: 1. DHZ Sielnica, 2. DHZ Vlkanová, 3. DHZ Svätý Anton,
- dorastenci: 1. DHZ Bartošová Lehôtka, 2. DHZ Jasenie, 3. DHZ Kružno,
- ženy: 1. DHZ Budča, 2. DHZ Čerenčany, 3. DHZ Šalková,
- muži: 1. DHZ Revúčka, 2. DHZ Čerenčany, 3. DHZ Hronsek.

Umiestnenie ostatných družstiev je pripojené v tabuľke. Negatívom celej súťaže boli úrazy. Posádka sanitného automobilu OR HaZZ v Banskej Bystrici ošetrila počas konania súťaže piatich súťažiacich. Pod toto číslo sa v prvom rade podpísalo počasie, miestami až neľútostné teplo. Problémom, najmä v kategórii žien a dorasteniek sa však stáva predimenzovanie výkonu hasičských striekačiek, s ktorými sa vykonáva útok. Ak, z pohľadu bezpečnosti práce, obsluhu C prúdu vykonávajú dvaja hasiči, pri hasičskom športe túto úlohu plní jedna dorastenka, alebo žena, kde pomer tlaku na prúdnici je jednoznačne v neprospech k hmotnosti obsluhy prúdnice. Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo súťažiace častokrát nedokázali udržať v rukách prúdnicu a tá silou tlaku usmerneného prúdu vody začala ohrozovať aj súťažiacu na druhom útočnom prúde. Výsledkom bolo podozrenie z úrazu hlavy a odvoz súťažiacej do nemocnice.

Ďalším poznatkom bola skutočnosť, že niektoré družstvá nedokázali rozvinúť útočné prúdy až do miesta stanovišťa pre vykonanie útoku prúdnicou. Zväčšenie dostrekovej vzdialenosti malo za následok pokles tlaku prúdu, ale aj zmenu jeho tvaru pri dopade na terč. Výsledkom bola skutočnosť, že tlak dopadajúcej vody nebol schopný prekonať silu magnetu na terči a nedošlo k sklopeniu stredového terčíka, ktorý zastavoval časomieru.

Možno aj tieto poznatky by mali viesť k prehodnoteniu pravidiel a podobne ako v susednej Českej republike, k zaradeniu pretlakového ventilu s úpravou pre požiarny šport, napríklad typ 4682, na súťažiach DPO SR.

Na záver treba poďakovať všetkým tým, ktorí sa nielen počas súťaže, ale aj v prípravnom období, podieľali na úspešnom priebehu celej súťaže a že víťazi budú dôstojne reprezentovať Banskobystrický kraj 10. a 11. augusta v Skalici.

Text: Ivan Chromek
Foto: Martin Krajči, Jarka Hudecová, Ľubka Hancková

Sdílet