Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Bojový řád 21/N: Nebezpečí na železnici

Nebezpečí při zásahu na železnici je vytvářeno podmínkami v provozu a rozšiřuje především nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pádu i ztráty orientace.

Nebezpečí na železnici vyplývá z provozu železničních kolejových vozidel a specifického vybavení objektů železnic, které z hlediska zásahů jednotek je charakteristické následujícími ry­sy:

 1. složitý systém dopravy,
 2. hromadná přeprava značného množství různých druhů zboží a látek,
 3. není okamžitě k dispozici odpovědný zaměstnanec Českých drah (dále jen „ČD“) a příslušná služba pro vypnutí a zajištění trakčního vedení a další speciální služby (pomocné vlaky, železniční nehodové jeřábové jednotky),
 4. složité zásahové cesty pro jednotku (členitý povrch, provoz na železnici, překážky, nesnadný přístup k místu zásahu), velká vzdálenost k místu zásahu od místa nutného odstavení techniky jednotky,
 5. velká vzdálenost ke zdrojům vody, příp. jejich úplná absence,
 6. vlastní telefonní, radiofonní a dálnopisné sítě ČD.

Nebezpečí dané provozem na železnici vyplývají z:

 1. dlouhé brzdné dráhy jedoucího vlaku; při rychlosti
  • 60 km/h a nižší je brzdná dráha 400 m,
  • 60 – 100 km/h je brzdná dráha 700 m,
  • 100 a více km/h je brzdná dráha 1000 m,
 2. malé slyšitelnosti blížícího se jedoucího vlaku nebo železničního kolejového vozidla (dále jen „ŽKV“),
 3. nepřetržité jízdy vlaků (posunových dílů) po všech kolejích z obou směrů na širé trati, v železničních stanicích a dopravnách (dále jen „ŽST“); jsou možné jízdy vlaků na tratích i v ŽST, i když je na návěstidle návěst zakazující jízdu vlaku,
 4. normálního dopravního provozu za vyloučenými kolejemi z důvodu zásahu (při vyloučení některé koleje je o to intenzívnější provoz na jiné koleji),
 5. ohrožení projíždějícími ŽKV, částmi nákladu nebo upevňovacími pomůckami uvolněnými během jízdy,
 6. možnosti uvíznutí nebo porušení rozchodu kolejí při přejíždění kolejí a výhybek požární technikou,
 7. špatných rozhledových možností (stojící vozidla, objekty v kolejových obloucích),
 8. obtížného odhadu, na kterou kolej přijíždí vlak, posunový díl nebo ŽKV (vliv výhybek v kolejovém staničním zhlaví),
 9. neočekávaného pohybu dosud stojících ŽKV,
 10. nebezpečí ztráty orientace zejména na seřazovacích nádražích a ŽST,
 11. uvěznění nohy bez možnosti vyproštění při vložení chodidla nohy mezi jazyk výhybky a kolejnici, kdy dojde při přestavování výhybky,
 12. možného špatného průniku informací mezi obsluhou drah; dopravny (malé bezobslužné stanice) na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy (mimo dirigujících a dispozičních) se neobsazují výpravčími. Jejich povinnosti přecházejí v těchto dopravnách na dirigujícího dispečera (dispozičního výpravčího) a strojvedoucího,
 13. vysoké teploty hoření a vývinu značného množství toxických zplodin hoření (nákladní a osobní vozy),
 14. přítomnosti chladicích médií (klimatizace osobních vozů, chladicí vozy) a přítomnosti propan-butanových láhví (restaurační, bufetové, lůžkové a lehátkové osobní vozy), možnosti poleptání od elektrolytu vozidlových baterií,
 15. přítomnosti točen, přesuven, hříží, montážních jam a kanálů v depech a opravnách ŽKV (jízda požární techniky přes přesuvny, točny a hříže je zakázána).

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je na železnici specifikováno následovně:

 1. přítomnost trakčního vedení (dále jen „TV“) 3 kV ss, případně 1,5 kV ss nebo 25 kV/50 Hz, měníren rozvodných a rozpínacích stanic,
 2. přítomnost měničových a rozpínacích stanic pro napájení zabezpečovacího zařízení z kabelového rozvodu 6 kV/75 Hz,
 3. připojení tažených ŽKV v žst na stabilní zdroj Vn 1 až 3 kV z důvodu předtápění vlakových souprav nebo průběžný kabel vn napájený z lokomotivy (elektrické motorové trakce) také u
  • nákladních vozů, které mají v označení řady vozu písmeno „q“ (chladicí vozy, kryté dvounápravové vozy určené pro spěšninové a poštovní zásilky, některé další vozy cizích železničních správ),
  • osobních vozů vždy, mimo to ještě s napětím 220 V/50 Hz pro zásuvky a 180 V/50 Hz pro osvětlení vozu (je-li zapnuto), napájeného z baterií vozu 24 Vss,
  • snížení výšky trakčního vedení v tunelech,
 4. na zábradlí nebo pod podlážkami mostu jsou vedeny lanovody a kabeláž zabezpečovacího zařízení (6 kV/75 Hz).
Sdílet
Přiložené soubory
N.21 Zeleznice.pdf zobrazit online PDF 172 kB
Banner eurofire_tubus OK