Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ukázka zásahu při havárii cisterny s NL

V rámci odborné konference zaměřené na přepravu nebezpečných chemických látek dnes (3. 4. 2007) odpoledne v Praze na Policejní akademii proběhla ukázka zásahu jednotek požární ochrany při havárii cisterny přepravující nebezpečné látky.

Výchozí situace simulace byla jednoduchá: jednotky požární ochrany jsou přivolány k cisterně, která havarovala a ze které pravděpodobně uniká přepravovaná látka.

Po příjezdu jednotky požární ochrany velitel zásahu dle bezpečnostní tabulky ADR předběžně určí druh přepravované látky a míru její nebezpečnosti. Jde o kyselinu dusičnou, nebezpečnou žíravinu. Musí se tedy jednat rychle, velitel zásahu žádá operační a informační středisko o vyslání dalších jednotek a nařizuje svým lidem, aby ihned podnikli opatření ke snížení bezpečnostních rizik a omezení rozsahu havárie. Okolo cisterny je vymezena nebezpečná zóna a předběžně stanoven dekontaminační, nástupní a týlový prostor.

Příslušníci HZS ČR oblečení v přetlakových protichemických oblecích při průzkumu zjistí netěsnost ventilu u cisterny a dále objeví těžce zraněného řidiče v nezdeformované kabině vozidla. Záchrana osoby je priorita, zraněný je proto vyproštěn a po dekontaminaci odnesen k lékařské pomoci. Následně se zasahující hasiči pokusí ucpat blízkou kanalizační vpusť, která je ohrožena únikem nebezpečné látky. Kvůli zamezení dalšího úniku kyseliny do okolí je pod poškozený ventil cisterny umístěna záchytná vana a následně je speciálním tmelem ucpán i samotný vadný ventil. Kyselinu uniklou pak hasiči zasypou a neutralizují chemickým sorbentem. Situaci v okolí cisterny neustále s pomocí detekčních přístrojů monitorují hasiči – chemici, kteří potvrdí prvotní zjištění o převážené látce a v kabině vozidla zajistí dokumentaci nákladu.

Pobyt v nebezpečné zóně je omezen jen na několik minut a po jejím opuštění musí projít vše včetně samotných hasičů a zraněného důkladnou dekontaminací. Přesně podle pravidel je na hranici nebezpečné zóny rozvinuta trojnásobná požární ochrana v podobě tří proudů (voda, pěna, prášek), které jsou připraveny okamžitě zlikvidovat případný požár.

V druhém sledu je prostřednictvím systému TRINS na místo povolána jednotka požární ochrany společnosti DEKONTA, která provede sanační práce, tedy sběr a čištění okolí od uniklé látky.

Ukázky, která trvala něco přes půl hodiny, se účastnilo celkem 24 příslušníků HZS ČR a čtyři hasiči DEKONTY.

Nehody a havárie spojené s výskytem nebezpečných látek nejsou řídkým jevem, což dokládají např. údaje z roku 2006, kdy jednotky požární ochrany zasahovaly u celkem 5 809 případů úniků nebezpečných chemických látek (nejen na silnicích, ale i v průmyslových provozech apod.), v 9 679 případech pak hasiči odstraňovali únik provozních náplní vozidel.

V České republice od roku 1996 funguje Transportní informační a nehodový systém – TRINS, který vznikl na základě Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR a Svazem chemického průmyslu ČR. Členy TRINS, jenž funguje pro potřeby Integrovaného záchranného systému České republiky, je okolo tří desítek předních chemických firem působících v ČR.

TRINS je systémem pomoci při řešení mimořádných událostí spojených s přepravou, manipulací či skladováním nebezpečných látek na území České republiky. Dojde-li k takové nehodě, mohou se zasahující hasiči prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS ČR obrátit na nepřetržitě fungující střediska TRINS a využít jejich údaje, informace, odborné rady nebo i praktické pomoci. To zejména v komplikovaných případech významně usnadňuje činnost hasičům a omezují se možná rizika.

Více informací o systému TRINS lze nalézt na tomto odkazu.

Zásady chování obyvatelstva při vzniky havárie s únikem nebezpečné látky:
při úniku opusť co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru,
ukryj se v budově, uzavři se v odvrácené místnosti, můžeš-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci),
neukrývej se ve sklepích či jinde pod povrchem země (právě tyto prostory mohou být naplněny smrtelnou koncentrací jedovaté látky)
utěsni okna, dveře, větrací otvory, ventilaci apod.
oznam únik na tísňovou linku 150 nebo 112,
zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepobíhej a nenamáhej se,
pomoz ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem, nemocným a starým osobám,
máš-li potíže, použij improvizovanou individuální ochranu a prováděj částečnou
dekontaminaci, improvizovanými prostředky si chraň dýchací cesty a povrch těla
poslouchej rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci
řiď se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti.

Opuštění místa improvizovaného ukrytí lze provést až po svolení správních orgánů nebo orgánů obce.kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Foto: Jan Kostík/HZS Praha a GŘ HZS ČR

-wap-
Sdílet