Středa 31. května 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Národní základna humanitární pomoci vznikla ve Zbirohu, usnadní příjem i výdej prostředků

V listopadu roku 2010 byla ve Zbirohu otevřena Národní základna humanitární pomoci, jejímž hlavním úkolem je centralizovat organizaci příjmu a poskytování humanitární (věcné a technické) pomoci poskytnuté zahraničními dárci České republice nebo Českou republikou příjemcům v zahraničí.

Národní základna humanitární pomoci je využívána za účelem příjmu humanitární pomoci ze zahraniční (přijetí a následná distribuce) a také za účelem organizace záchranářské a materiální pomoci do zahraničí, za které je odpovědné Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného sytému nebo ústředními správními úřady.

Národní základna humanitární pomoci Hasičskému záchrannému sboru České republiky umožní poskytnutou humanitární pomoc efektivně přijímat, organizovat její urychlené převzetí, roztřídit, uskladnit, skladovat po nezbytnou dobu, připravit k expedici a expedovat v rámci České republiky nebo do státu Evropské unie či jinam do světa, kde jí bude zapotřebí.

Výstavba základny, která byla realizována v rámci stejnojmenného projektu Národní základna humanitární pomoci, byla financována ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Celkové náklady, které byly v rámci Integrovaného operačního programu na vybudování základny vyčleněny, byly ve výši téměř 85 milionů Kč, přičemž Evropská unie financovala 85 % způsobilých a uznatelných výdajů projektu. Ve skutečnosti bylo ušetřeno 18 % z plánované částky.

Bezprostředním cílem projektu bylo vytvoření min. 2 500 m2 nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární pomoci a pořízení odpovídající techniky pro manipulaci, přepravu a distribuci humanitární pomoci z nebo do základny nebo na jakékoliv místo určení.

Projekt vytvořil potřebnou infrastrukturu pro příjem a poskytování humanitární pomoci, která je garantem urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti v České republice. Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahraničí dojde ke zlepšení vnímání České republiky jako země poskytující včasnou pomoc, čímž může dojít k růstu její prestiže.

V minulosti byla vybudována národní síť skladů Hasičského záchranného sboru České republiky rozmístěných po celé republice, která slouží pro zabezpečení potřeb záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva v oblasti skladování věcných prostředků a materiálu.

Hasičskému záchrannému sboru České republiky ale chyběl jeden speciální centrální sklad logistiky pro organizaci příjmu a poskytování materiální pomoci, který by měl kapacitu a vybavení (dopravní prostředky a techniku) pro příjem pomoci ze zahraničí, pro její přepravu a distribuci pomoci do/ze základny nebo na místo určení a ve kterém by bylo možné vytvořit příslušné zásoby pro potřeby pomoci do zahraničí.

Řešením bylo právě vybudování Národní základny humanitární pomoci. Volba místa pro výstavbu základny padla na obec Zbiroh, a to nejen kvůli jeho výhodné poloze u mezinárodně významné dálnice D5 a v blízkosti Prahy. Základnu vlastní a provozuje Hasičský záchranný sbor České republiky a je začleněna do existující struktury základny logistiky.

Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu přispěje ke zdokonalení logistiky humanitární pomoci v případě mimořádných událostí, živelních pohrom apod. a vytvoří potřebnou infrastrukturu pro příjem a výdej materiálu. Tím, že materiál pro potřeby pomoci poskytované do zahraničí bude soustředěn v jednom centrálním skladovém prostoru, dojde také k časovým, personálním a finančním úsporám oproti dosavadnímu provozu. Dodávky humanitární pomoci budou rychlejší a cílenější, čímž dojde k urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti.

Soustředěním materiálu do jednoho skladového prostoru při poskytování pomoci do zahraničí dojde v neposlední řadě k časovým, personálním i finančním úsporám oproti provozu dosud rozdělených, místně a kapacitně nevyhovujících pracovišť a skladů, přičemž nezbytností je odpovídající technika pro dálkovou kontejnerovou dopravu, kterou základna disponuje.

Z dlouhodobého hlediska projekt přispěje také ke zdokonalení systému logistiky v případě mimořádných událostí (efektivnější a rychlejší přijímání a vysílání humanitární pomoci povede ke zkrácení doby reakce na mimořádné události).

Sdílet