Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 5. výročia vzniku HaZZ SR

Dňa 1. apríla 2007 to bolo presne päť rokov od chvíle, kedy sa na základe zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore konštituoval jednotne organizovaný, odvetvovo riadený a samostatne pôsobiaci zbor.

Za tie roky sa toho u hasičov urobilo veľa. Mnohí pomohli hasičom získať kredit najdôveryhodnejšej inštitúcie na Slovensku, ktorý má Hasičský a záchranný zbor s viac ako 91 percentami prejavenej dôvery od občanov. Rozhodli sme sa preto pristaviť sa, stručne zrekapitulovať uplynulých päť rokov a stretnúť sa s tými, ktorí boli pri vzniku alebo pomáhali pri budovaní Hasičského a záchranného zboru, najdôveryhodnejšej inštitúcii v Slovenskej republike.

Srdečne Vás pozývame na oslavy 5. výročia vzniku Hasičského a záchranného zboru. Spojili sme ich s oslavami sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, ktorý každoročne pripadne na 4. mája.
Slávnostné stretnutie bude za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka a ďalších oficiálnych hostí

v piatok 4. mája 2007 od 13.00 h
v Parku kultúry a oddychu
na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu 3 v Bratislave.

Jeho súčasťou bude ocenenie „Pamätnou medailou pri príležitosti 5. výročia vzniku Hasičského a záchranného zboru“ pre vybraných predstaviteľov organizačných útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj zástupcov iných rezortov, organizácií a inštitúcií, ktorí významným podielom prispeli k dnešnej podobe Hasičského a záchranného zboru. Rezortnými vyznamenaniami budú za svoju vzornú prácu ocenení aj niektorí príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Celkovo bude ocenených viac ako 180 ľudí.

Program slávnostného stretnutia
pri príležitosti
5. výročia vzniku Hasičského a záchranného zboru
v piatok 4. mája 2007 od 13,00 h
v Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu
na Nábreží arm. gen. L. Svobodu 3 v Bratislave1. Fanfáry (Hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ďalej len „Hudba MV SR“) – napochodovanie vlajkonosičov so zástavou Hasičského a záchranného zboru –
2. Hymna Slovenskej republiky (Hudba MV SR)
3. Privítanie a predstavenie hostí (moderátor)
4. Krátka hudobná fujarová vsuvka (pplk. Ing. Ján Kulfas)
5. Príhovor prezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jozefa Paluša
6. Príhovor predsedu vlády Slovenskej republiky Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
7. Príhovor podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky JUDr. Roberta Kaliňáka
8. Hudobný program (Hudba MV SR)
9. Odovzdávanie ocenení
10. Záverečné fanfáry (Hudba MV SR) – odchod vlajkonosičov
11. Raut (počas neho hrá fujarová skupina pplk. Ing. Jána Kulfasa)

Pred začatím slávnosti a počas rautu bude na paneloch a na plátne prezentácia Hasičského a záchranného zboru.

Základná informácia o HaZZ


HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR

Hasičský a záchranný zbor (ďalej len „zbor“), je základnou záchrannou zložkou v rámci integrovaného záchranného systému. bol zriadený zákonom č. 315/2001 Z. z. Zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002 komplexne rieši postavenie, základné úlohy a organizáciu zboru a komplexne upravuje podmienky a prácu hasičov.
V súlade so zákonom č. 438/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a mení zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, boli dňom 1. januára 2003 transformované do organizačných štruktúr zboru tri záchranné brigády, dovtedy pôsobiace v rámci systému civilnej ochrany a Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, ktorý predtým patril do pôsobnosti magistrátu mesta. Začlenením týchto útvarov do zboru ako jeho zariadení došlo aj k rozšíreniu jeho úloh o niektoré činnosti, ktoré dovtedy nevykonával.
Poslaním a základnými úlohami zboru je najmä:
• plnenie úloh štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, osobitne pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru,
• plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a s vykonávaním záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach (v rozsahu medzinárodných zmlúv poskytuje takúto pomoc aj iným štátom),
• plnenie úloh v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia,
• plnenie úloh pri zabezpečovaní jednotného uplatnenia technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, posudzovania zhody a výkonu dohľadu nad výrobkami podľa osobitných predpisov,
• podieľať sa na plnení úloh vedeckotechnického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi.
Pri zabezpečovaní svojich činností zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy, právnickými osobami i občianskymi združeniami, osobitne s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR. Pri riešení aktuálnych otázok v oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných činností spolupracuje aj s príslušnými orgánmi iných štátov i s medzinárodnými organizáciami, najmä Medzinárodným technickým výborom pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF).
Zbor bol konštituovaný ako jednotne organizovaná, odvetvovo riadená a samostatne pôsobiaca zložka podľa zásady nadriadenosti a podriadenosti s cieľom posilnenia spoločenského postavenia, optimálneho a racionálneho usporiadania a fungovania zložiek štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi i v záchranárskej oblasti. Tvorí ho prezídium, ktoré je súčasťou ministerstva vnútra, 8 krajských riaditeľstiev, 51 okresných riaditeľstiev (okresné riaditeľstvá zboru nie sú zriadené vo všetkých okresoch podľa územnosprávneho členenia SR) a zariadenia zboru: Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave, Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline, záchranné brigády zboru v Malackách, Žiline a v Humennom a Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len „HaZÚ Bratislava“).
Stála služba na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri ekologických, dopravných a iných haváriách a mimoriadnych udalostiach je zabezpečovaná na 113 hasičských staniciach. Z toho 106 hasičských staníc je súčasťou okresných riaditeľstiev zboru, štyri patria HaZÚ Bratislava a tri hasičské stanice sú súčasťou záchranných brigád zboru.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru

je organizačným útvarom Ministerstva vnútra SR, ktoré plní úlohy ministerstva na úseku ochrany pred požiarmi, v oblasti ústredného riadenia a kontroly prípravy vykonávania povodňových záchranných prác a vo vymedzenom rozsahu sa podieľa aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému. Na čele prezídia je prezident zboru, ktorý ho riadi a zodpovedá ministrovi vnútra SR za jeho činnosť v oblasti:
- riadenia výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a vykonávania štátneho požiarneho dozoru, ako aj vypracúvania koncepcie, organizácie a rozvoja ochrany pred požiarmi,
- sústreďovania a nasadzovania hasičských jednotiek z viacerých krajov v prípadoch naliehavej potreby zdolávania rozsiahlych požiarov a na zabezpečenie záchranných prác,
- vypracúvania návrhov zákonov, ďalších všeobecne záväzných právnych a interných predpisov,
- výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a záchranných činností,
- zabezpečovania podkladov na zostavovanie ročných súhrnných návrhov rozpočtu a vykonávania rozpisu schváleného rozpočtu pre prezídium a ním riadené zariadenia, ako aj pre krajské riaditeľstvá zboru,
- sociálneho, dôchodkového a zdravotného zabezpečenia príslušníkov a zamestnancov v zbore vrátane súvisiacich úloh služobného úradu a osobného úradu,
- rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných činností,
- zabezpečovania a organizovania opatrení v rámci integrovaného záchranného systému a pri poskytovaní medzinárodnej humanitárnej pomoci.

Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave

je zariadením zboru. Plní úlohy Ministerstva vnútra SR. Zisťuje príčiny vzniku požiarov, spracúva a vedie súvisiacu dokumentáciu a rozbory, vykonáva laboratórne analýzy odobratých vzoriek z požiariska na vypracovanie znaleckých a odborných posudkov k príčinám vzniku požiarov.
Plní tiež úlohy pri stanovovaní požiarnotechnických charakteristík určených výrobkov na posudzovanie zhody, určovaní horľavosti stavebných materiálov a vlastností osobných ochranných prostriedkov pred ich zaraďovaním do používania v hasičských jednotkách. Prevádzkuje databázu „Nebezpečné látky“, ktorá slúži na informačnú podporu hasičských jednotiek.
Plní aj funkciu Národného informačného strediska pre oblasť ochrany pred požiarmi a záchranných činností, spracúva podklady na tvorbu koncepcie a plánov technickej normalizácie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti, najmä v nadväznosti na zavádzanie európskych a medzinárodných noriem do sústavy STN a podieľa sa na tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja medzinárodnej spolupráce vo všetkých oblastiach svojej činnosti.

Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline

plní funkciu strednej odbornej školy, stredného odborného učilišťa a rezortného vzdelávacieho zariadenia na úseku ochrany pred požiarmi. Poskytuje úplné stredné i vyššie odborné vzdelanie formou denného i diaľkového štúdia.
Úlohy rezortného vzdelávacieho zariadenia plní najmä organizovaním základnej, špecializovanej a zdokonaľovacej prípravy nielen pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ale vo vymedzenom rozsahu aj pre členov a zamestnancov iných hasičských jednotiek (závodných, mestských a obecných).
Stredná škola požiarnej ochrany spolupracuje aj s inými strednými i vysokými školami, ktoré zabezpečujú výučbu so študijným zameraním na ochranu pred požiarmi. Takéto vysokoškolské vzdelanie poskytujú okrem Policajnej akadémie v Bratislave aj tri technické univerzity (vo Zvolene, Žiline a v Košiciach).

Záchranné brigády zboru
(v Malackách, Žiline a v Humennom)

sú určené na poskytovanie bezprostrednej podpory už nasadeným hasičským jednotkám pri zdolávaní požiarov, vykonávaní záchranných prác pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Nasadzované sú spravidla pri lokalizácii a likvidácii následkov mimoriadnych udalostí veľkého rozsahu, kde je potrebné dlhodobé alebo masové nasadenie, alebo kde sú potrební špecialisti a špeciálna zásahová technika, ktorou ostatné hasičské stanice zboru nedisponujú. Okrem klasickej zásahovej činnosti majú aj svoju špecializáciu.

• Záchranná brigáda zboru v Malackách sa špecializuje na zásahy pri vyslobodzovaní osôb zo závalov, odstraňovanie následkov technologických havárií s dôrazom na havárie jadrových zariadení, na výstavbu a prevádzkovanie návratnej ubytovacej kapacity pre 400 osôb v rámci humanitárnej pomoci a na prevádzkovanie záchranárskeho modulu pre zahraničie so zameraním na záchranné práce pri rozsiahlych živelných pohromách.
• Záchranná brigáda zboru v Žiline sa špecializuje na zásahy v prostredí s výskytom nebezpečných látok, na dopravné nehody ťažkej techniky a havárie v ťažko dostupnom teréne.
• Záchranná brigáda Zboru v Humennom sa špecializuje na lezeckú činnosť a na vykonávanie špeciálnych činností počas povodní (potápači, núdzová demolácia hrádzí a ľadových bariér – pyrotechnické práce, odčerpávanie vody z pivníc, poldrov a pod.).

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy

plní v zásahovej činnosti obdobné úlohy ako ktorékoľvek okresné riaditeľstvo zboru. Orientovaná je na hasenie požiarov v občianskej a priemyselnej zástavbe, na záchranu osôb z výškových budov, z vodných plôch a pri dopravných nehodách. Významnú časť tvoria technické a environmentálne zásahy.
Od 1.1. 2006 je osobitným zariadením Hasičského a záchranného zboru. Svojim postavením sa dostal na úroveň krajských riaditeľstiev zboru. Riadi ho veliteľ, pričom právomoc vymenovať a odvolať veliteľa je zverená prezidentovi zboru v spolupôsobení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
HaZÚ Bratislava je dislokovaný na štyroch hasičských staniciach:
a) hlavná hasičská stanica sídli v Starom Meste,
b) vedľajšie hasičské stanice sú zriadené
- v Novom Meste,
- v Dúbravke
- v Petržalke.
Do zásahového obvodu HaZÚ Bratislava patria aj obce Stupava, Borinka a Marianka.

Špecializované tímy, tzv. moduly

V rámci zboru sú vytvorené aj tri špecializované tímy, tzv. moduly, ktoré sa podieľajú v rámci rezortu Ministerstva vnútra SR na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní humanitárnej pomoci.
1. Pohotovostná návratná kapacita na dlhodobé ubytovanie 400 osôb v stanoch pre prípady humanitárnych katastrof
Úlohou pohotovostnej návratnej kapacity je zabezpečiť núdzové ubytovanie, stravovanie, vystrojenie a poskytnutie zdravotníckej pomoci pre 400 osôb. Na zabezpečenie materiálnej, organizačnej a personálnej výstavby pohotovostnej návratnej kapacity je určená Záchranná brigáda zboru v Malackách. Personál pohotovostnej návratnej kapacity pozostáva z 37 osôb. Jej materiálno-technické zabezpečenie tvoria predovšetkým stany, poľné postele, sociálne zariadenia, prostriedky na prípravu teplej stravy, na úpravu vody, zdravotnícky a ďalší stavebno-ubytovací materiál. Na miesto zásahu sa prepravuje vlastnými dopravnými prostriedkami a čas pohotovosti na nasadenie je 48 hodín.
2. Záchranársky modul pre zahraničie
Záchranársky modul pre zahraničie je určený na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v zahraničí, ale aj v rámci SR. Zasahuje pri vzniku mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, havárie, katastrofy a pod.), vykonáva prieskum v priestore zásahu a v predpokladanom mieste plnenia úloh, vyhľadáva a vyslobodzuje osoby, poskytuje predlekársku pomoc zraneným a vykonáva špeciálne činnosti súvisiace s leteckou záchranou. Modul pozostáva z príslušníkov zboru zaradených na prezídiu, v záchranných brigádach a psovodov so psami z odboru kynológie Prezídia Policajného zboru. V module je zaradených 22 osôb. Čas pohotovosti jeho nasadenia je do 12 hodín a maximálny čas trvania nasadenia modulu je do 14 dní. Záchranársky modul bol v rámci štruktúr zboru po prvýkrát nasadený v zahraničí na pomoc iránskemu mestu Bam, ktoré postihlo v decembri 2003 ničivé zemetrasenie.
3. Ženijné jednotky – potápači
Modul je určený na vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác pod vodou na európskom teritóriu. Vykonáva prieskum a práce pod vodou, údržbu a opravu vodných stavieb, záchranné, vyslobodzovacie a pyrotechnické práce pod vodou. Modul je vybavený základným potápačským výstrojom a pozostáva z 13 príslušníkov Záchrannej brigády zboru v Humennom. Čas pohotovosti nasadenia modulu je 24 až 48 hodín, maximálny čas trvania nasadenia je 4 týždne. Príprava na plnenie úloh po príchode na miesto zásahu trvá maximálne hodinu a sebestačný (bez zásobovania) vydrží 3 dni.

V posledných rokoch nadobudol význam práce hasičov nový rozmer. Už nie sú vnímaní len ako likvidátori požiarov, ale aj ako ľudia, ktorí nasadzujú svoje životy nielen pri likvidácii požiarov, ale aj pri záchranných prácach vo výškach, v hĺbkach, vo vzduchu i vo vode, pri dopravných nehodách, ekologických haváriách, pri zásahoch proti teroristom, ako aj ďalších ohrozeniach života a zdravia občanov i majetku.

pplk.PhDr. Alena Bučeková
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

-wap-
Sdílet